YouVersion Logo
Search Icon

Kutachika 1

1
1 # Isa 40:21; Yow 1:1-2 Hatachi Nzambi waleŋeli nimawulu #14:19; 2 Anya 19:15; Neh 9:6; Yil 17:24; Chim 4:11nimaseki.
2Maseki adiŋi akadi nimwayawu, adiŋi amukunkulu; hewulu denyiŋi hadiŋi mwidima. #Yoba 33:4; Mas 104:30Spiritu WaNzambi wadiŋi nakuhitahita hewulu damenji.
3Nzambi #Mas 33:6; 2 Kor 4:6wahosheli nindi, kwikali chejeji. Kwikala nichejeji to-o.
4Nzambi wamweni #Yow 1:1-5chejeji nindi chinawahi; Nzambi waambwili chejeji namwidima.
5Nzambi watúmbili chejeji nindi, Mwaana, mwidima wawutúmbili nindi, Wufuku. Kwila nimelela, kwila nintetemena, ifuku dimu.
6Nzambi wahosheli nindi, Mukachi kamenji mwikali luzwizu, lwambuli menji namenji.
7Nzambi welili luzwizu, waambwili menji, awa kwishina daluzwizu, awa kwiwulu daluzwizu; chila nikwila.
8Nzambi watúmbili #Mas 19:1luzwizu ijina, nindi, Iwulu. Kwila nimelela, kwila nintetemena, ifuku damuchiyedi.
9Nzambi wahosheli nindi, #Yoba 38:8-11Menji adi mwishina dewulu apompi kwawu kumu, hawuma hamwekani. Chila nikwila.
10Hana hawuma Nzambi watumbiluhu ijina, nindi, Maseki; kwapompeleli menji watumbiluku ijina, nindi, Tuluŋalwiji; Nzambi wamweni nindi chinawahi.
11Nzambi wahosheli nindi, Hamaseki hameni nimatahu, niyisakola yasoŋaŋa mbutu, ninyitondu yasoŋaŋa nyikabu yikweti nyisoka yayu, #1 Kor 15:38iwu namwawu, iwu namwawu, hamaseki; chila nikwila.
12Hamaseki hamena nimatahu niyisakola yasoŋaŋa mbutu, iyi namwayu, iyi namwayu, ninyitondu yasoŋaŋa nyikabu yikweti nyisoka yayu, iwu namwawu, iwu namwawu. Nzambi wayimweni nindi yayiwahi.
13Kwila nimelela, kwila nintetemena, ifuku damuchisatu.
14Nzambi wahosheli nindi, Muluzwizu mwikali yuma #Mas 74:16; 104:19; Yer 31:35-36yakutoŋeka, kulonda kwambula nimwaana niwufuku; yakekali yinjikijilu, yayilaaka, yamafuku, niyanyaka;
15yakekali yakutoŋeka muluzwizu, yakatoŋeki hanu hamaseki to-o; chila nikwila.
16Nzambi welili yuma yamaneni yakutoŋeka yiyedi; chasweja kutoha chakekali mwanta wahamwaana, chakehaku chakekali mwanta wahawufuku; welili #Yoba 9:9; Mas 8:3-4nitutumbwa nawa.
17Nzambi washili yumiyi muluzwizu kulonda yakatoŋekaŋa chejeji hamaseki to-o,
18yakekali nawanta niwamwaana niwawufuku, nakwambula chejeji namwidima. Nzambi wachimweni nindi chinawahi.
19Kwila nimelela, kwila nintetemena, ifuku damuchiwana.
20Nzambi wahosheli nindi, mumenji mukumini dakulumbama yendu yayuma yendaŋa, yikweti wumi, niatuda atuukaŋa hewulu damaseki hejima hahita luzwizu.
21Nzambi waleŋeli anyama amaneni amumenji, niyuma yejima yendaŋa yikweti wumi, yalumbama mumenji, hanyichidi, hanyichidi, niatuda akweti mpuula, hamuchidi, hamuchidi. Nzambi wachimweni nindi chinawahi.
22Nzambi wayikiswilili nkisu, nindi, Semununenu muvuleŋa, inzeshenu mumenji amutuluŋalwiji niatuda avuleŋa hamaseki.
23Kwila nimelela, kwila nintetemena, ifuku damuchitanu.
24Nzambi wahosheli nindi, Hamaseki hediki yuma yikweti wumi, hamuchidi, hamuchidi, niayimuna, niyuma yazalalaŋa, nianyama amumpata hamuchidi, hamuchidi; chila nikwila.
25Nzambi welili nianyama amumpata hamuchidi, hamuchidi, niayimuna hamuchidi, hamuchidi, niyuma yejima yazalalaŋa hamaseki hamuchidi, hamuchidi. Nzambi wachimweni nindi chinawahi.
26Nzambi wahosheli nindi, Twilenu muntu wudi neyi #9:6; 2 Kor 4:4; Kol 1:15chitwekaletu, adifwani nanetu, #Mas 8:6-8akekali mwanta niwawanshi amukaluŋalwiji, niwawatuda amuluzwizu, niwawanyama, niweseki dejima, niwayuma yazalalaŋa hamaseki yejima.
27Nzambi yoleŋa nimuntu neyi chekalayi yomweni, chochekalayi Nzambi dichi chamuleŋeliyi; wayileŋeli #Mat 19:4; Mak 10:6niiyala nimumbanda.
28Nzambi wayikiswilili nkisu, Nzambi hakuyila nindi, Semununenu, muvuleŋa, muwanini heseki, mudovwahishi; ikalenu anyanta niawanshi amukaluŋalwiji, niawatuda amuluzwizu, niayuma yayumi yejima yendaŋa hamaseki.
29Nzambi wahosheli nindi, Talenu, nayinki yisakola yejima yasoŋaŋa mbutu yekala mwahita iseki dejima, ninyitondu yejima yikweti nyikabu yekala nanyisoka mukachi kayu; yakela kudya kwenu.
30Nianyama amumpata ejima, niatuda amuluzwizu ejima, niyuma yazalalaŋa hamaseki yejima yikweti wumi, nayinki nyitondu yituuta yejima yiikali kudya kwawu; chila nikwila.
31Nzambi wamweni yuma yejima yeliliyi nindi yinawahi nankashi. Kwila nimelela, kwila nintetemena, ifuku damuchitanu nadimu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy