Марко 10:45

Марко 10:45 MNT

зашто и Јас, Синот Човечки, не дојдов на светот за да Ми служат, туку да им служам на луѓето и да го дадам Својот живот како откупнина за мнозина!“
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share