YouVersion Logo
Search Icon

Mathiew 1

1
Tier Tuuŋ Mar Jecu Krictø
(Luk 3:23-28)
1Man beeye tier tuuŋ mar Jecu Krictø na käl ri Deebit na käl ri Eeberam.
2'Ba Eeberam beeye wää Aydhak, ni ö Aydhaki ni näk wää Jeekap, ni ö Jeekapi ni näk wää Juuda ki nyïïmenni, 3ni ö Juuda ni näk wää Peereth ki Dheera na nywøle ki Tamar, ni ö Peerethi ni näk wää Eedharan, ni ö Eedharanni ni näk wää Ram, 4ni ö Rammi ni näk wää Aminadap, ni ö Aminadapi ni näk wää Nacøn, ni ö Nacønni ni näk wää Calman, 5ni ö Calmanni ni näk wää Böweeth na nywøle ki Reeyap, ni ö Böweethi ni näk wää Obet na nywøle ki Ruuth, ni ö Obeti ni näk wää Jeci, 6ni ö Jeci ni näk wää nyeya ma Deebit.
'Ba Deebit beeye wää Cølöman na nywøle ki ci Uria, 7ni ö Cølömanni ni näk wää Reeyöböm, ni ö Reeyöbömmi ni näk wää Abaaja, ni ö Abaaja ni näk wää Eeca, 8ni ö Eeca ni näk wää Jøcapat, ni ö Jøcapati ni näk wää Jöram, ni ö Jörammi ni näk wää Udhaya, 9ni ö Udhaya ni näk wää Jötham, ni ö Jöthammi ni näk wää Eeyeth, ni ö Eeyethi ni näk wää Edhekaya, 10ni ö Edhekaya ni näk wää Maneeca, ni ö Maneeca ni näk wää Eema, ni ö Eema ni näk wää Jöcaya, 11ni ö Jöcaya ni näk wää Jekönaya ki nyïïmenni. 'Ba kar kaagø beeye kanya ö jø Juuthi na magi ya jø Babilønni ni kïthge ge poge.
12'Ba ki køør mana nø duu jø Juuthi ki Babiløn, Jekönaya Cieltiel anywøle. Ni Cieltiel beeye wää Dherubabel, 13ni ö Dherubabelli ni näk wää Abut, ni ö Abuti ni näk wää Eliekim, ni ö Eliekimmi ni näk wää Eedhör, 14ni ö Eedhörri ni näk wää Dhadök, ni ö Dhadöki ni näk wää Eekim, ni ö Eekimmi ni näk wää Elut, 15ni ö Eluti ni näk wää Eliedhar, ni ö Eliedharri ni näk wää Mathan, ni ö Mathanni ni näk wää Jeekap. 16'Ba Jeekap beeye wää Jocep, ni Jocep manøgø beeye cø Meeri, na mii Jecu, Jecu na cwøl ni Krictø.
17'Ba ki mana täge ki ri Eeberam këël mana këët ri Deebit, beege beenhnhe apaar kurŋween. Ni ki mana täge ki ri Deebit këël kanya kïth jø Juuth Babiløn, beege beenhnhe apaar kurŋween. Ni ki mana täge ki kanya kïth jø Juuth Babiløn këël mana këët ri Krictø, beege beenhnhe apaar kurŋween.
Luum Lwaar Mana Lwaarø Ki Jecu Krictø
(Luk 2:1-7)
18'Ba lwaar mana lwaarø ki Jecu Krictø ki gø, na täge, tägi na ennø nø. Menni ma Meeri onø miek jï Jocep nee nywøme. 'Ba kanya poode ni dëëtge poot kärge joodø, ena joot ni yie da dhaanhø mo cïpa Jwïëc Jwøki na en kur keere. 19'Ba cwøre ma Jocep kiper mana näk ena dhaanhø mo beer ni ba cac man lää wï Meeri, acaare ni eno kwiere mëëth ki piny. 20'Ba kanya bëëde ni lääŋŋa gïnögø, nyïïatwiel maal mar Wuuö aö bääte ki yïth lääk, ni kööe, ni «Jocep nyikwaar Deebit, kärï lwäyö ki man lwørï cïïï ma Meeri, kiper gïnö ni en yie enøgø, cïpa Jwïëc Jwøki na en kur keere. 21Eno lwaar ki nyilaal ma cïïŋŋö; 'ba nyeŋŋe ocwølï ni Jecu, kiper beeye eni noo piem jiye yïth raay moge.» 22Moøgø bëët tägi nee gïna caan Wuuö ki dhi nyikuŋ Jwøk thur kare, na køp,
23ni «Nyakøø mo dëër dïcwøø poot kuue
ojïti ki nyilaal ma cïïŋŋö;
'ba nyeŋŋe ocak ni Imanuwel»,#Aydheea 7:14
na näk tiere beeye ni «Jwøk ena buutø». 24'Ba kanya ö Jocepi na pääe ki yïth niine, gïna caan nyïïatwiel maalli mar Wuuö jïre atïïe na kare, ni put cïïe lwør. 25'Ba dëër gø kuue, këël mana lwaare ki dhaanhø ma cïïŋŋö; ni ö Jocepi ni cak nyeŋ gø ni Jecu.

Currently Selected:

Mathiew 1: AnyuB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy