Mapisarema 23
BDSC

Mapisarema 23

23
Pisarema 23
Pisarema raDhavhidhi.
1Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandingashayiwa.
2Anondivatisa pamafuro manyoro,
anondisesedza pamvura inozorodza,
3anoponesa mweya wangu.
Anondifambisa panzira dzokururama
nokuda kwezita rake.
4Kunyange ndikafamba nomumupata womumvuri worufu,
handingatyi zvakaipa,
nokuti imi muneni;
tsvimbo yenyu nomudonzvo
wenyu zvinondinyaradza.
5Munondigadzirira tafura
pamberi pavavengi vangu.
Munozodza musoro wangu namafuta;
mukombe wangu unopfachukira.
6Zvirokwazvo kunaka kwenyu norudo rwenyu zvichanditevera,
mazuva ose oupenyu hwangu,
uye ndichagara mumba maJehovha
nokusingaperi.

Shona Contemporary Bible

Copyright © 2005, 2018 by Biblica, Inc.®

Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi

Copyright © 2005, 2018 Biblica, Inc.®

Mvumo yokushandisa ndima yakapiwa. Kodzero dzose dziripo.


Learn More About Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.