YouVersion Logo
Search Icon

Yoosuwa 1

1
MUUSAH ARACAL YOOSUWA RAAQE
1YALLIH-naqasuh yen Muusa rabek lakal, *YALLI, Muusa catoh luk yen Nuun-Yoosuwa lih yaabe. 2*YALLI Yoosuwak iyyemii, «Muusay yi naqasuh yenehiyya rabeh immay, koo kee Israayil marak bical gacaay; Ordon weeqaytuk tabba xicay, woo anu Israayil marah ecee baaxo fan gexa. 3Muusak akah exce innah, inkih tan baaxoy adda akak tabtoonu waytaanahiyya inkitanuuk siinih eceeh an. 4Sin baaxo cuduud gabbi le qaxat raqta bacarih tan baaxok xabba haanamaay Lubnaan qaleelah amma 'yaanamaay, tohuk kalah kaadu Furaat kaxxa weeqaytuy ayrô-mawqat yanik xabba haanamaay, Ciitah yooboke marih baaxo edde anuk, Maditraaniyah Badat idiyya 'yaanam sinimi. 5Tonna'mmay Yoosuwaw, atu addunyal tanim fan qeebil num kok mayaysaay; anu kaadu Muusa lih akah suge innah ko'lih aneyyo. Kok mabaxsimaay way koo macaba. 6Anu sin kaxxa abbobtik, ‹Siinih aceeyyo› axcuk xagana keenih akah culeh suge baaxo tabbaxoonu waytan saaku ken abba akketto'mmay, a taamal digga xicaay agaagul akak cab» kaak iyye. 7«A taamal digga xicaay, abba haytaamal agaagul akak cabba haay dudda luk ab. Yi naqasuh yen Muusa koh warse xinto intam inkih oggola num tik. Teetil enna 'taamak tu cabe'kal duudusaay; tonnal gexinnaan ikkel kullim gabal kok bicele. 8Tama xinto elle tunkuttube kitab kulli waqdi kassitay mahawweenin. Bar kee laqoh kawis. Tama kitaabih addal tanim inkih duudussem keh nagay isik cubbus. Taham abtek kullim kol amqeleeh; kullim gabal akak bicta num akketto. 9‹Agaagul akak cabay a taamal digga xic› 'yaanam amrih kol oobiseh; tama amri hawweene waytam kol tan. Anu *YALLAAY; ku Dagelta kinniyooh; elle gexinnaan ikkel ko'lih ani'mmay mameysitinaay; niya kok baxaqe waytay» kaak iyye.
YOOSUWA ABBOBTI LUK YAABE YAABA
10Tohuk lakal Yoosuwa abbobtih yen marak iyyemii, 11«Gexay ummatak, ‹Qusba-dabaaqah safarah bical gacaay, sakayi bicsita› inxica. ‹Sidiica ayrok lakal Ordon weeqaytuk tabba 'teenih *YALLAY sin Dagelta kinnihiyya siinih yecee baaxo tabbixeeni'gidih gexetton› keenik inxica» keenik iyye.
12Yoosuwa Manasseh yooboke marak garab kee Ruuben kee Gaadah yooboke marak iyyemii, 13«Muusay YALLIH-naqasuh yenehiyya duma siinik iyyem mahawweenina. Iyyemii, ‹YALLI, Ordon weeqaytuk ayrô-mawqa le kabut raaqa aracal tan baaxoy away elle taniinihiyya dabaaqah siinih ecee› siinik iyyeh suge. 14Awayah tu gactek gennaaqoh agabuuy xaylo kee laak litoonum inkih akkel elle caba. Takkay immay sin qaskaray qeebi silac gabat lehiyya Israayil maray toobokoh siinik yanihiyya cataana'gidih, Ordon weeqaytuk ayrô-culma le kabut raqta baaxo raaqisaanam fanah foocat keenik gacca 'yeenih gexaanama. 15Isinni tooboko cattaanam siinil tan. Siinik kaxxih YALLAY sin Dagelta kinnihiyya keenih yecee baaxo guffu heenih tokkel nokka iyyaanam fanah qokol keenih takkeenimi. Tohuk gaba kaltan saaku, Ordon rasul ayrô-mawqa le kabut raqta baaxoy YALLIH-naqasuh yen Muusa siinih yeceehiyya fanah aduuretton» 'yaanam keenik iyye.
16Too waqdi oson Yoosuwak iyyeenimii, «Atu nek inxicca 'tem abennooh, atu nek gexa inte ikke gexenno» iyyen. 17Kaadu qagseenih iyyeenimii, «Nanu Muusah amri kulli way elle oggolak sugne innal, ku amri kaadu oggolennooh; YALLAY ku Dagelta kinnihiyya, Muusa lih elle suge innal, ko'lih kaadu yanay. 18Ku abbootan cina num kee atu axcinnaanim cina numul rabi amaatele. Abtaamat bisoh inxicaay agaagul akak cab» kaak iyyen.

Currently Selected:

Yoosuwa 1: NKM

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy