മത്തായി 1
റാവുള

മത്തായി 1

1
ഏച്ചുകിറുത്തുന്റ അച്ചെരപ്പെര
1അബ്ബുറഗാമുന്റ കുലാത്തി പുറാന്തദാന്റു ദാവീദു. ദാവീദുന്റ കുലാത്തി പുറാന്തദാന്റു ഏച്ചുകിറുത്തു.#1.1 അബ്ബുറഗാമുന്റ മഗെനാന ദാവീദുന്റ മഗെനാന ഏച്ചുകിറുത്തു എന്റാന്റു ഗിരീക്കുബാക്കിലി എവുദികീന്റെയെയ്. ഏച്ചുന്റ അച്ചെരപ്പെര ആരൊക്ക എന്റാന്റു ഊടെ എവുദികീന്റെയെയ്.
2അബ്ബുറഗാമുന്റ മഗെനായിന്തു ഇച്ചാക്കു.
ഇച്ചാക്കുന്റ മഗെനായിന്തു ആക്കോബു.
ആക്കോബുന്റ മക്കളായിന്തരു ജൂദെമു അദുന്റ ളേയമക്കളുമു.
3ജൂദെക്കു താമാറിലിന്തു പുറാന്ത മക്കളായിന്തരു പാരെച്ചുമു ചാരഗുമു.
പാരെച്ചുന്റ മഗെനായിന്തു എച്ചുറോനു.
എച്ചുറോനുന്റ മഗെനായിന്തു ആരാമു.
4ആരാമുന്റ മഗെനായിന്തു അമ്മീനാദാബു.
അമ്മീനാദാബുന്റ മഗെനായിന്തു നഗച്ചോനു.
നഗച്ചോനുന്റ മഗെനായിന്തു ചലുമോനു.
5ചലുമോനുക്കു രാഗാബിലിന്തു പുറാന്ത മഗെനായിന്തു ബോവച്ചു.
ബോവച്ചുക്കു രൂത്തിലിന്തു പുറാന്ത മഗെനായിന്തു ഓബേദു.
ഓബേദുന്റ മഗെനായിന്തു ഇച്ചായി.
6ഇച്ചായിന്റ മഗെനായിന്തു റാജാവായിന്ത ദാവീദു.
ദാവീദു റാജാവുക്കു ഊരിയാവുന്റ റാട്ടിലിന്തു പുറാന്ത മഗെനായിന്തു ചലോമോനു.
7ചലോമോനുന്റ മഗെനായിന്തു രെഗബാമു.
രെഗബാമുന്റ മഗെനായിന്തു അബിയാവു.
അബിയാവുന്റ മഗെനായിന്തു ആച്ചെ.
8ആച്ചെന്റ മഗെനായിന്തു ഓച്ചെപാത്തു.
ഓച്ചെപാത്തുന്റ മഗെനായിന്തു ഓരാമു.
ഓരാമുന്റ മഗെനായിന്തു ഊച്ചിയാവു.
9ഊച്ചിയാവുന്റ മഗെനായിന്തു ഓദാമു.
ഓദാമുന്റ മഗെനായിന്തു ആഗാച്ചു.
ആഗാച്ചുന്റ മഗെനായിന്തു ഇച്ചുക്കിയാവു.
10ഇച്ചുക്കിയാവുന്റ മഗെനായിന്തു മനച്ചെ.
മനച്ചെന്റ മഗെനായിന്തു ആമോച്ചു.
ആമോച്ചുന്റ മഗെനായിന്തു ഓച്ചിയാവു.
11ഓച്ചിയാവുന്റ മക്കളായിന്തരു എഗൊനാവുമു അദുന്റ ളേയമക്കളുമു. ജൂദനെരേയളെ ബാബിലോണു നാടുക്കു അടിമെയളാച്ചു കൊണ്ടുപോന ചമേയത്തിയാന്റു ഏര പുറാന്തെയെയ്.
12ജൂദെര ബാബിലോണു നാടുക്കു ബന്തുകവുഞ്ചിച്ചാന്റു എഗൊനാവുക്കു ചെയദിയേലു പുറാന്തെയെയ്.
ചെയദിയേലുന്റ മഗെനായിന്തു ചെരുബാബേലു.
13ചെരുബാബേലുന്റ മഗെനായിന്തു അബികൂദു.
അബികൂദുന്റ മഗെനായിന്തു എല്ലാക്കീമു.
എല്ലാക്കീമുന്റ മഗെനായിന്തു ആച്ചോരു.
14ആച്ചോരുന്റ മഗെനായിന്തു ചാദോക്കു.
ചാദോക്കുന്റ മഗെനായിന്തു ആക്കീമു.
ആക്കീമുന്റ മഗെനായിന്തു ഏലികൂദു.
15ഏലികൂദുന്റ മഗെനായിന്തു ഏലിയാച്ചറു.
ഏലിയാച്ചറുന്റ മഗെനായിന്തു മത്താനു.
മത്താനുന്റ മഗെനായിന്തു ആക്കോബു.
16ആക്കോബുന്റ മഗെനായിന്തു ഓച്ചേപ്പു.
ഓച്ചേപ്പുന്റ റാട്ടിയായിന്ത മറിയെ.
മറിയെലിന്താന്റു കിറുത്തു#1.16 ഈച്ചിര ചൊല്ലിബുണ്ട തന്റ മഗേന്റ പേരു. എന്റു പേരുകീന്റ ഏച്ചു പുറാന്തെയെയ്.
17ഇങ്ങാണെ അബ്ബുറഗാമുന്റ കാലതൊട്ടു ദാവീദുന്റ കാലബരെ പദിനാലു അച്ചെരപ്പെര ഇന്തരു. ദാവീദുന്റ കാലതൊട്ടു നെരേയളെ ബാബിലോണുക്കു അടിമെയളായി കൊണ്ടുപോന കാലത്തിന്റ ഇടേക്കു പദിനാലു അച്ചെരപ്പെര ഇന്തരു. നെരേയളെ ബാബിലോണുക്കു അടിമെയളായി കൊണ്ടുപോന കാലകവുഞ്ചിച്ചു കിറുത്തു പുറാന്ത കാലബരെ പദിനാലു അച്ചെരപ്പെരമു ഇന്തരു.
ഏച്ചുകിറുത്തു പുറാക്കിന്റു
18ഏച്ചുകിറുത്തു പുറാന്ത കാരിയ ഇങ്ങാണെയാന്റു: അദുന്റ അവ്വെ മറിയെയാന്റു. മറിയെനെ ഓച്ചേപ്പുക്കു കനിയള ഉറേപ്പിച്ചു ബെച്ചിന്തരു. എന്റെങ്കി അയിരണ്ട കനിയള കവുന്റെങ്കു മുല്ലെതന്നെ മറിയെ ഈച്ചിരനുവേലുന്റ ചഗുത്തികോണ്ടു ബാറുകാറത്തിയാന. 19അവോക്കു കനിയള ഉറേപ്പിച്ചുബെച്ച ഓച്ചേപ്പു നേരുകാറെനാന ഒരു മയിച്ചെനായിന്തെനെകോണ്ടു മയിച്ചെരണ്ട ഇണ്ടിലി അവോക്കു മാനക്കേടു ബരുത്തദിപ്പ അയിനു അലാന്തയ്. അയിനെകോണ്ടു അയിനു ആരുക്കുമു അറിയദെ അവോളെ ബേണ്ടെന്റുബെപ്പ പേച്ചാണയ്.
20ഓച്ചേപ്പു ഇങ്ങാണെ നിനേച്ചൊണ്ടിപ്പടെക്കു കറുത്താവുന്റ ദേവദൂദെയ് കനാവുത്തിലി ബന്തിച്ചു അയിന്റൊന്റ: “ദാവീദുന്റ മഗെനാന ഓച്ചേപ്പേ, മറിയെനെ കൊണ്ടവ നീ പേടിക്കൊണ്ട. എന്നെഗെന്റെങ്കി ഈച്ചിരനുവേലിലാന്റു അവൊ ബാറുബെച്ചു കീന്റെയെയ്. 21അവൊ ഒരു ആണുപുള്ളെനെ പെറുവൊ. നീ അയിങ്കു ഏച്ചു എന്റു പേരു ഇടോണു. എന്നെഗെന്റെങ്കി അയിനു തന്റ നെരേയളെ അയിരണ്ട പാപ്പത്തിന്തു രെച്ചിപ്പൊയ്.”
22-23“കന്നെപെണ്ണു ബാറുബെച്ചിച്ചു
ഒരു ആണുപുള്ളെനെ പെറുവൊ!
അയിനെ ‘ഈച്ചിര നമിന്റൊന്റ കീന്റു’
എന്റു അറുത്തകീന്റ ഇമ്മാനുവേലു എന്റു ബുളിപ്പൊരു”
എന്റു കറുത്താവു തന്റ തമ്മടിനെകോണ്ടു#1.22–23 ഈച്ചിര പറേന്റെനെ മയിച്ചെരക്കു അറിപ്പിച്ചുകൊടുക്കിന്റ മയിച്ചെനാന്റു തമ്മടി. പറേഞ്ചിന്ത ബാക്കൊക്ക നടാപ്പബേണ്ടി ഇങ്ങാണൊക്ക നടാന്തയ്.
24ഓച്ചേപ്പു ഉറാങ്കി ഏന്തെച്ചയ്. അയിനു കറുത്താവുന്റ ദേവദൂദെയ് കനാവുത്തിലി തന്റൊന്റ പറേഞ്ചപല്ലെതന്നെ മറിയെനെ കോന്തയ്. 25എന്റെങ്കി അവൊ പുളെളനെ പെറിന്റബരെ അയിനു അവോളാത്തെക്കു പോവകാണി. ഓച്ചേപ്പു പുള്ളെക്കു ഏച്ചു എന്റു പേരിട്ടയ്.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.