மத்தேயு 1
KFI

மத்தேயு 1

1
யேசு கிறிஸ்துவோட முன்னோருகோளு
(லூக்கா 3:23–38)
1ஆபிரகாமோட தலெகட்டுல பந்தவரு தாவீது. இது அவுரோட தலெகட்டுல பந்த யேசு கிறிஸ்துவோட தலெகட்டுகோளோட பேரு வருசெ. 2ஆபிரகாமு ஈசாக்குன எத்தா. ஈசாக்கு யாக்கோபுன எத்தா. யாக்கோபு யூதாவுனவு, அவுனுகூட உட்டிதோருனவு எத்தா. 3யூதா பாரேசுனவு, சாரானவு எத்தா. இவுருகோளோட அவ்வெ தாமாரு. பாரேஸு எஸ்ரோமுன எத்தா. எஸ்ரோமு ஆராமுன எத்தா. 4ஆராமு அம்மினதாபுன எத்தா. அம்மினதாபு நகசோன்ன எத்தா. நகசோனு சல்மோன்ன எத்தா. 5சல்மோனு போவாசுன எத்தா. போவாசோட அவ்வெ ராகாபு. போவாசு ஓபேத்துன எத்தா. ஓபேத்தோட அவ்வெ ரூத்து. ஓபேத்து ஈசாயின எத்தா. 6ஈசாயி தாவீது ராஜாவுன எத்தா. தாவீது ராஜா உரியாவோட இன்றாங்க இத்தோளொத்ர சாலொமோன்ன எத்தா. 7சாலொமோனு ரெகொபெயாமுன எத்தா. ரெகொபெயாமு அபியாவுன எத்தா. அபியா ஆசாவுன எத்தா. 8ஆசா யோசபாத்துன எத்தா. யோசபாத்து யோராமுன எத்தா. யோராமு உசியாவுன எத்தா. 9உசியா யோதாமுன எத்தா. யோதாமு ஆகாசுன எத்தா. ஆகாசு எசேக்கியாவுன எத்தா. 10எசேக்கியா மனாசேன எத்தா. மனாசே ஆமோன்ன எத்தா. ஆமோனு யோசியாவுன எத்தா.
11இஸ்ரவேலு ஜனகோளுன பாபிலோனு தேசக்கு கைதிகோளாங்க கொண்டுகோண்டு ஓவாங்க யோசியா எகொனியானவு, அவுனுகூட உட்டிதோருனவு எத்தா. 12கைதிகோளாங்க பாபிலோனியெ ஓததுக்கு இந்தால, எகொனியா சலாத்தியேலுன எத்தா. சலாத்தியேலு சொரொபாபேலுன எத்தா. 13சொரொபாபேலு அபியூதுன எத்தா. அபியூது எலியாக்கீமுன எத்தா. எலியாக்கீமு ஆசோருன எத்தா. 14ஆசோரு சாதோக்குன எத்தா, சாதோக்கு ஆகீமுன எத்தா. ஆகீமு எலியூத்துன எத்தா. 15எலியூத்து எலெயாசாருன எத்தா. எலெயாசாரு மாத்தான்ன எத்தா. மாத்தானு யாக்கோபுன எத்தா. 16யாக்கோபு மரியாளோட கண்டனாத யோசேப்புன எத்தா. அவுளொத்ர கிறிஸ்து அம்புது யேசு உட்டிரு. 17இது மாதர உண்டாத தலெகட்டுகோளு எல்லா ஆபிரகாமுல இத்து தாவீது வரெக்குவு அதிநாக்கு தலெகட்டுகோளுவு, தாவீதுல இத்து பாபிலோனு தேசக்கு கைதிகோளாங்க ஓத காலா வரெக்குவு அதிநாக்கு தலெகட்டுகோளுவு, பாபிலோனு தேசக்கு கைதிகோளாங்க ஓத காலதுல இத்து கிறிஸ்து வரெக்குவு அதிநாக்கு தலெகட்டுகோளாங்கவு இத்துத்து.
யேசு கிறிஸ்து உட்டுவுது
(லூக்கா 2:1–7)
18யேசு கிறிஸ்து உட்டிததோட வெவரா ஏனந்துர: அவுரோட அவ்வெயாத மரியாளுன யோசேப்பியெ நிச்சியமாடி இத்துத்து. அவுருகோளு எரடு ஆளுகோளுவு ஒந்து சேருவுக்கு முந்தாலயே அவுளு தும்ப சுத்தவாத ஆவியாதவருனால கர்பவாங்காதுளு அந்து அவுளியெ தெளுதுத்து. 19அவுளு கண்டனாத யோசேப்பு நேர்மெயாதோனாங்க இத்துதுனால, அவுளுன அவமானபடுசுவுக்கு மனசு இல்லாங்க, ரகசியவாங்க அவுளுன பேடா அந்து ஏளுவுக்கு ஓசனெ மாடிகோண்டு இத்தா. 20அவ ஈங்கே ஓசனெ மாடிகோண்டு இருவாங்க ஆண்டவரோட தூதாளு அவுனியெ கனசுல பந்து அவுனியெ காட்சி கொட்டு அவுனொத்ர, “தாவீதோட தலெகட்டுல பந்தோனாத யோசேப்பே, நின்னு இன்றாத மரியாளுன சேர்சிகோம்புக்கு அஞ்சுபேடா; தும்ப சுத்தவாத ஆவியாதவருனாலத்தா அவுளு கர்பவாங்காதுளு. 21அவுளு ஒந்து கண்டு மொகுன எருவுளு. அவுரியெ யேசு அந்து பேரு மடகு. ஏக்கந்துர அவுரு அவுரோட ஜனகோளோட பாவகோளுல இத்து அவுருகோளுன காப்பாத்துவுரு” அந்தேளிதா. 22தேவரொத்ர இத்து பருவுது மாத்துன ஏளுவோரு மூலியவாங்க ஆண்டவரு ஏளிது நெறெவேறுவுக்காக இதுகோளு எல்லா நெடதுத்து. 23அது ஏனந்துர: “இதே நோடுரி, ஒந்து கன்னி எண்ணு கர்பவாங்காயி ஒந்து கண்டு மொகுன எருவுளு. அவுரியெ இம்மானுவேலு அந்து பேரு மடகுவுரு”. இம்மானுவேலு அந்துர தேவரு நம்முகூட இத்தார அந்து அர்த்தா.
24யோசேப்பு நித்தெல இத்து எத்துரி, ஆண்டவரோட தூதாளு அவுனியெ கட்டளெ கொட்டுது மாதரயே அவுனோட இன்றுன சேர்சிகோண்டா. 25அவ அவுனோட மொதலு மகன்ன எருவுது வரெக்குவு அவுளுன தொடுலாங்க இத்து, அவுரியெ யேசு அந்து பேரு மடகிதா.