Mateo 26
NYM51

Mateo 26

26
1Na yakwilaga aho Yesu wamalaga kuyomba mihayo 2yose yeniyi, wavawilaga vahemba vakwe, Mulimanicha ati hanuma na nsiku ivili Pasaka yikuviho, na Mwana wa Munhu akufumiwa kukomelwa ku musigiti.
3Haho vahozya vahanya na vanamhala va chalo vivilingaga mu ngomwa ya muhozya muhanya, lina 4lyakwe Kayafa, na valomaga hamohene ndaka ya kumudima Yesu na masala ga vuyengani na vamuvulage. 5Alisi vayombaga, Ngʼo ha sikukulu, kwigela ngʼo vugome vuvuke mugati na vanhu.
6Na aho Yesu wavagimo mu Betania mu numba 7yamwa Simoni wa mbizi, mukima umo wamwegelaga na nsupa ya alabastro yokalile maguta masoga malambu mupango, na wagapumpumulilaga ku mutwe gwakwe aho wavagi ikalile hakulila. 8Alisi aho vahemba vavonaga vakilagwa, vuhaya, Kuki vutagaguzi wenuvu? 9Kwisi genaya gakovolaga kuguziwa ku mupango muhanya na kupanwa ku vapina. 10Aho Yesu wayimanikaja, wavawilaga, Kuki mulimusatya mukima mwenuyu? 11Wanitilaga mulimo musoga. Kwisi nsiku zyose muli navo vapina hamohene ninwe, alisi nene mukavile nane nsiku zyose. 12Kwisi mu kugapumpumulila maguta genaya ku muvili gwane, wambezaja tayari ha kuzikwa kwane. 13Yalole ndimuwila inwe, kosekose mu liwelelo uko Mhola yeniyi ya Chelu yikutaniziwa, gakuyombwa na genaya uyu witaga kumwizukila.
14Haho umo wa va ikumi na vavili, lina lyakwe Yudasi Iskariote, wajaga ku vahozya vahanya, uhaya, 15Mulikova kumpaki nane nkumugamba kuwinwe? Navo vamupimilaga fedha makumi adatu. 16Na kufuma henaho wakovaga itungo isoga, kigele amugambe.
17Ha lusiku lwa mbele lwa mikate yikatumbile vahemba vamwegelaga Yesu, vuhaya, Ulikova tukuvezezye kulya Pasaka kuhe? 18Nawe wayombaga, Mwingile mu kaya kumwa mbati na mumuwile, Muhembeki aliyomba, Itungo lyane lyegelaga, nkuvezya hawako Pasaka hamohene na vahemba vane. 19Na vahemba vavezaja kitisi Yesu wavalagilaga; na vavezaja Pasaka. Na hamhindi wikalaga hakulila na vahemba vakwe ikumi na vavili. 20Na aho vavagi valilya wayombaga, 21Yalole ndimuwila inwe, umo mugati ninwe akungamba. 22Na vasayaga munogwene na vavukizaja kumuvuzya 23umo umo, Guku, imba nene? Nawe witavukaga, uhaya, Homwene alikozya hamohene na nene mu kiseme akungamba. 24Mwana wa Munhu alija nzila yakwe kitisi yatonilwe kunguno yakwe, alisi musyolo ku munhu mwenuyu Mwana wa Munhu aligambwa 25nawe, yilimuvelela uyu ulu mbe akavyalilwe. Yudasi homwene wamugambaga witavukaga, uhaya, Imba nene, Rabi? Nawe alimuwila, Hoveve wayombaga. 26Aho vavagi valilya Yesu wagusolaga mukate, wagudosaja, wagumegulaga na wavapaga vahemba vakwe, uhaya, Solagi, mulye, gwenugu guli muvili gwane. 27Na wakisolaga kineneko, walumbilaga kalumbilo na 28wavapaga, uhaya, Nwelagi cheniki inwe vose, kwisi hogene gali magazi gane ga kuswana kupya hogene galizwikiwa ku vingi kugatondola mavukenaguzi. 29Ndimuwila inwe, nene kunwa ngʼo hangi ku fisumo fya mizabibu kusika lusiku lwenulo nkunwa fipya mu vutemi wamwa Vava.
30Na aho vamalaga kwimba, vafumaga kuja ku Lugulu lwa Maguta.
31Haho Yesu wavawilaga, Inwe vose mukungayilizya mu vuziku wenuvu, kwisi yatonilwe,
Nkumutula mudimi na ngʼholo zʼidale zikusambaziwa.
32Alisi hanuma na kuhembuka kwane nkumutongela inwe kuja ku Galilaya. 33Petro witavukaga na wamuwilaga, Nulu vose vakukugayilizya veve, nene kukugayilizya ngʼo na hado ngʼo. 34Yesu wamuwilaga, Yalole ndikuwila veve, mu vuziku wenuvu hambele ikungulume likuhila veve ukunikana kadatu. 35Petro alimuwila, Ninga ulu nene nafwe hamohene naʼho nene kukwikana ngʼo na hado ngʼo. Na sisyo sisyene vahemba vose vayombaga.
36Haho Yesu aliza hamohene navo henaho halitanwa Getsemane, na alivawila vahemba, Mwikale henaha aho ndija kunu kukalomba. 37Na wavajanaga Petro na venavo vana vavili vamwa Zebedayo na wavukizaja kusaya na kukangwa. 38Haho wavawilaga, Myuye yane yilikindwa muno na misayo kusika ha kufwa, mwikale henaha na mudile minso hamohene na nene. 39Na wajaga kumbele hado, wakundamaga ha vusyu wakwe na walombaga, uhaya, Vava, ulu yakovolwa, haho kineneko cheniki kimbitile, alisi ngʼo kitisi nene ndikova, sumbwa kitisi veve ulikova. 40Na aliza ku vahemba vakwe uvasanga valalile tulo, na wamuwilaga Petro, Sisyo inwe mukakovolile kudila minso saa yimo 41hamohene na nene? Mudile minso na mulombe, kwigela ngʼo mwingile mu mahumbiko. Ahene, roho yilitogwa, alisi muvili gukavile na nguzu. 42Hangi wajaga ka vuvili, walombaga uhaya, Vava, ulu kineneko cheniki kikakovolile kumbitila, sumbwa nene nanwe, haho kikowa chako kikwile. 43Na wizaga uvasanga hangi 44valalile tulo, kwisi minso gavo gatimbaga. Na wavalekaga, wajaga hangi, walombaga ka vudatu na wayombaga hangi muhayo gwenugu gwene. 45Haho aliwiza ku vahemba na alivawila, Mulale tulo duhu na mwisuhye! Lolagi, itungo lyegelaga, na Mwana wa Munhu alifumiwa mu makono ga vakenaguzi. 46Muvuke, tuje, lolagi, mugambi wane wegelaga bihi. 47Aho atali aliyomba, lolaga, Yudasi wizaga, umo wa venava ikumi na vavili, na hamohene nawe mbuto ya vanhu vizanile malupanga na mavuhili, vafumile ku vahozya vahanya na vanamhala va chalo. 48Alisi uyu mugambi waliwavapa lumeho, uhaya, Uyu nkumunonela, sanga homwene, mumudime. 49Na itungo lili wamwegelaga Yesu, uhaya, Ndikugisya Rabi, na wamunonelaga. 50Yesu wamuwilaga, Mwichane, kuki wizaga henaha? Haho avo vegelaga na vagololaga makono gavo kumwa Yesu na vamudimaga. 51Na lolaga, umo wa venavo vavagi hamohene na Yesu wagololaga kukono kwakwe, wasopolaga lupanga, wamutulaga mukumba wa muhozya muhanya na wamutinaga itwi. 52Haho Yesu wamuwilaga, Somekaga lupanga lwako mwigaya, kwisi vose validima lupanga vakuzimiziwa na lupanga. 53Ninga uliganika ati nkakovolile kumulomba Vava nawe akundetela itungo lili vamalaika maligioni 54kukila ikumi na avili? Alisi haho lumehoki vutone 55vufikile ati, kolaga yikwile sisyo? Na mwitungo lyenilo Yesu wavawilaga va mbuto ya vanhu, Kitisi ha musambo inwe mwafumaga na malupanga na mavuhili kundima; nsiku zyose nikalage mwisengelo ndihembeka, na mukandimile. 56Alisi gose genaya gakwilaga, kigele mavutone ga vafumbuzi gafikile. Haho vahemba vose vamulekaga na vapelaga.
57Alisi venavo vamudimaga vamufilaga kumwa muhozya muhanya Kayafa, henaho vamanicha fitabu na vanamhala vivilingaga. 58Na Petro wamulondaga hanuma kule hado kusika mu ngomwa ya muhozya muhanya, na wingilaga hamohene na vakumba, ayivone mhelo ya mihayo. 59Na vahozya vahanya na ivanza lyose vakovaga vusangilwaho wa vulamba kwigulya na Yesu, 60kigele vamuvulage, alisi vakavuwine, nulu vasangilwaho vingi va vulamba vavukaga. 61Haho vavili vegelaga, vuhaya, Mwenuyu wayombaga, Ndikovola kulibomola isengelo lya Mulungu na kulizenga hangi mu nsiku idatu. 62Na muhozya muhanya wavukaga na wamuwilaga, Ukavile kwitavuka? Kinani 63genaya avo valisangilwaho kwigulya naʼho? Alisi Yesu wahulikaga sele. Na muhozya muhanya witavukaga, umuwila, Ndikulahilizya kumwa Mulungu muzuvuku, utuwile iswe ulu veve uli Kristo, Mwana wa Mulungu. 64Yesu wamuwilaga, Veve wayombaga, hangi ndimuwila inwe, kufuma lelo mukumuvona Mwana wa Munhu ikalile ha mulila gwa nguzu na izile mu malunde gʼilunde. 65Haho muhozya muhanya wayitandulaga myenda yakwe, uhaya, Ulimufusa Mulungu! 66Tulifunda hangi vasangilwaho vangi? Lolagi, lelo mwigagwa ifusano lyakwe, muliganikaki? 67Navo vitavukaga, vuhaya, Alitondwa kufwa. Haho vamutugilaga mu vusyu na vamutulaga mapi, 68na vangi vamutulaga milanga, vuhaya, Utufumbulile Kristo, nani wakutulaga.
69Na Petro wikalaga hanze mu ngomwa, na mukumba mukima wamwegelaga, uhaya, Naʼho mwene wavagi hamohene na Yesu muna Galilaya. 70Alisi uyu wakanaga hambele na vose, uhaya, Nene nkamanikizye cheniki uliyomba. 71Na aho wafumaga hanze ha muvita, ungi mukima wamuvonaga na wavawilaga avo vavagiho henaho, Mwenuyu wavagi hamohene na Yesu wa Nazareti. 72Na uyu wakanaga hangi na mulahi, Nkamumanikizye munhu mwenuyu. 73Na hanuma na katungo kado avo vavagi vimile bihi vegelaga na vamuwilaga Petro, Loleyene, veve uli umo wa venavo, kwisi kiyombele chako kilikufumbula. 74Haho uyu wavukizaja kwilahilizya na mulahi, Nene nkamumanikizye munhu mwenuyu; na itungo lili ikungulume lyahilaga. 75Na Petro wagwizukilaga muhayo ugo Yesu wayombaga, Hambele ikungulume likuhila, veve ukunikana kadatu. Na wafumaga hanze na walilaga munogwene.

Nyamwezi New Testament © Bible Society of Tanzania, 1951.


Learn More About Nyamwezi New Testament 1951

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.