YouVersion Logo
Search Icon

CH‘ÒNG‐SHAÌ KEÌ 1

1
1T‘AAÌ‐CH‘OH chi shī, Sheûng‐Taì ch‘òng‐tsô t‘in teî.
2Teî haî hung‐hui mūng‐wân; uen sheûng haak‐òm. Sheûng‐Taì chi Shān, wân‐hāng shuí mîn.
3Sheûng‐Taì wâ, Ying‐koi yaŭ kwong: kóm‐tsaû yaŭ kwong.
4Sheûng‐Taì kìn kwong haî hó: tsaû fan‐hoi kwong òm.
5Sheûng‐Taì kiù kòh‐ti kwong waī Chaù, kiù kòh‐ti òm waī Yê. Yaŭ maăn yaŭ chiu, haî taî‐yat yāt.
6¶ Sheûng‐Taì wâ, Shuí‐chung ying yaŭ k‘ūng‐ts‘ong, laī fan‐hoi sheûng hâ kè shuí.
7Tsaû tsokₒ ch‘ut k‘ūng‐ts‘ong, lîng k‘ūng‐ts‘ong ĭ‐sheûng, kûng k‘ūng‐ts‘ong ĭ‐hâ kè shuí, līng‐leî fan‐hoi: ue‐shî tsaû chiù kóm‐yeûng.
8Sheûng‐Taì kiù k‘ūng‐ts‘ong waī T‘in. Yaŭ maăn yaŭ chiu, haî taî‐î yāt.
9¶ Sheûng‐Taì wâ, T‘in‐hâ‐kè shuí, ying‐koi tsuî‐maaī yat ch‘uè, táng kòh kon t‘ó în‐ch‘ut: ue‐shî tsaû chiù kóm‐yeûng.
10Sheûng‐Taì kiù kon t‘ó waī Teî; kiù shuí tsuî chi ch‘uè waī Hoí: Sheûng‐Taì kìn kóm haî hó.
11Sheûng‐Taì wâ, Teî iù shang ch‘ut ti kitₒ‐tsź kè ts‘eng‐ts‘ó shoh‐ts‘oì, shuê shang kwóh, kwóh paau wāt, kokₒ‐yeûng i‐faan chúng‐luî: ue‐shî tsaû chiù kóm‐yeûng.
12Teî tsaû shang ch‘ut ti kitₒ‐tsź kè ts‘eng‐ts‘ó shoh‐ts‘oì, shuê shang kwóh, kwóh paau wāt, kokₒ‐yeûng i‐faan chúng‐luî: Sheûng‐Taì kìn kóm haî hó.
13Yaŭ maăn yaŭ chiu, haî taî‐saam yāt.
14¶ Sheûng‐Taì wâ, T‘in‐sheûng ying yaŭ chùng‐kwong, táng fan‐hoi chaù yê; laī tîng sz̀‐shī nīn yāt kè keì‐hô:
15Uĕ‐k‘āp yaū t‘in‐sheûng chiù‐chuê teî mîn: ue‐shî tsaû chiù kóm‐yeûng.
16Sheûng‐Taì tsokₒ ch‘ut leŭng‐kòh taaî kwong; taaî kè koón‐leĭ chaù, saì kè koón‐leĭ yê: yaû tsokₒ‐ch‘ut chùng‐sing.
17Sheûng‐Taì tseung kòh saam‐kwong chai tsoî t‘in‐sheûng, laī chiù‐chuê teî mîn,
18Táng k‘uĭ yaû koón‐leĭ chaù yê, fan‐hoi kwong òm: Sheûng‐Taì kìn kóm haî hó.
19Yaŭ maăn yaŭ chiu, haî taî‐sz̀ yāt.
20¶ Sheûng‐Taì yaû wâ, Shui iù shang ch‘ut kokₒ‐yeûng shang‐māt, yaû iù teî‐sheûng yaŭ tseukₒ‐niŭ, fei tsoî hung‐chung.
21Kóm‐tsaû tsô ch‘ut taaî uē kûng shuí‐chung shóh shang kè kokₒ‐yeûng shang‐māt, uĕ‐k‘āp tseukₒ‐niŭ, mooĭ yeûng i‐faan chúng‐luî: Sheûng‐Taì kìn kóm haî hó.
22Tsaû chuk‐fuk kokₒ māt wâ, Shang‐cheúng chùng‐toh, ch‘ung‐moŏn hoí‐chung, fei‐niŭ yīk toh shang teî‐sheûng.
23Yaŭ maăn yaŭ chiu, haî taî‐nğ yāt.
24¶ Sheûng‐Taì wâ, Teî‐sheûng ying‐koi shang ch‘ut kokₒ‐yeûng shang‐māt, tsik‐uē lūk‐ch‘uk, kwan‐ch‘ūng, yĕ‐shaù, kokₒ‐yeûng to i‐faan chúng‐luî: ue‐shî tsaû chiù kóm‐yeûng.
25Sheûng‐Taì tsô ch‘ut yĕ‐shaù, lūk‐ch‘uk, kwan‐ch‘ūng, kokₒ‐yeûng to i‐faan chúng‐luî: Sheûng‐Taì kìn kóm haî hó.
26Sheûng‐Taì wâ, Ying‐koi chiù‐i ngŏh‐teî kè yīng‐tseûng laī tsô ch‘ut yān: táng k‘uĭ koón‐leĭ hoí‐chung kè uē, kûng hung‐chung fei‐niŭ, uĕ‐k‘āp lūk‐ch‘uk, yīk koón‐leĭ kòh teî, k‘āp laan teî kè kwan‐ch‘ūng.
27Sheûng‐Taì tsaû i tsẑ‐keí kè tseûng tsô yān, tsô ch‘ut laī, hōk‐faan Sheûng‐Taì kóm‐yeûng; ī‐ch‘é tsô ch‘ut yat naām yat nuĭ.
28Sheûng‐Taì yaû chuk‐fuk k‘uĭ wâ, Shang‐yeŭng chùng‐toh, ch‘ung‐moŏn teî‐sheûng; ī‐ch‘é koón‐leĭ k‘uĭ: yaû koón‐leĭ hoí‐noî chi uē, hung‐chung fei‐niŭ, k‘āp teî‐sheûng kokₒ‐yeûng shang‐māt.
29Sheûng‐Taì wâ, Ts‘uēn teî kitₒ‐tsź kè shoh‐ts‘oì, kûng yaŭ wāt kè kwóh‐tsź; ngŏh ts‘z̀ kwòh neĭ tsô shīk‐māt.
30Chì‐ue teî‐sheûng yĕ‐shaù, hung‐chung fei‐niŭ, k‘āp kokₒ‐yeûng laan teî kè shang‐māt, ngŏh ts‘z̀ ts‘eng‐ts‘ó k‘uĭ tsô shīk‐māt: ue‐shî tsaû chiù kóm‐yeûng.
31Sheûng‐Taì kìn shóh tsô kè māt, yeûng‐yeûng tsûn shîn. Yaŭ maăn yaŭ chiu, haî taî‐lūk yāt.

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy