Kolosserne 2
N78BM

Kolosserne 2

2
1Jeg vil dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i Laodikea og for alle de andre som ikke selv har sett meg. #4,13.15f 2Det jeg ønsker for dem, er at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds hemmelighet, som er Kristus. #1,26; 4,3 3For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. #Jes 45,3; 1 Kor 1,24.30 4Dette sier jeg nå for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunster. #Ef 5,6 5For jeg er hos dere i tankene, selv om jeg er borte fra dere, og jeg gleder meg over å se den orden og den fasthet i troen på Kristus som rår blant dere.#1 Kor 5,3; 14,40
Kristi fylde og dåpen
6Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre; så må dere også leve i ham. 7Vær rotfestet i ham og bygd på ham! Stå faste i troen etter det dere har lært, rike på takk til Gud! #Ef 2,20.22 8Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden, ikke fra Kristus. #2,8 grunnkreftene i verden [Gal 4,3.]#Matt 15,9; Rom 16,18 9I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede, #Joh 1,14.16; Kol 1,19 10og i Kristus, som er hode for alle makter og myndigheter, har også dere fått del i denne fylde. #Ef 1,21f 11I ham ble dere omskåret, ikke med menneskehånd, men med Kristi omskjærelse, da dere la av det legeme som er under synden. #Rom 2,29+ 12For i dåpen ble dere begravet sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde. #Rom 6,4; Kol 3,1 13Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre synder. #Ef 2,1.5 14Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. #Ef 2,14f 15Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.#Luk 11,22
Mot falske menneskebud
16Så la da ingen dømme dere for det dere spiser eller drikker, eller når det gjelder høytider, nymånedag eller sabbat. #Rom 14,1ff; Gal 4,10 17Alt dette er bare et skyggebilde av det som skulle komme, men legemet er Kristi legeme. #Hebr 8,5; 10,1 18La ikke seierskransen bli røvet fra dere av disse som gir seg av med det de kaller selvfornektelse, og med engledyrkelse, og holder seg til syner de har hatt. Med sine rent menneskelige tanker gjør de seg til uten grunn 19og holder ikke fast på ham som er hodet. Men fra ham utgår hele legemets vekst slik Gud vil den skal være, og legemet støttes og holdes sammen av alle ledd og bånd.#Ef 2,21; 4,15f; Kol 1,18
20Når dere med Kristus har dødd bort fra grunnkreftene i verden, hvordan kan dere da, som om dere ennå levde i verden, rette dere etter slike bud: #Gal 4,3.9 21«Ta ikke», «smak ikke», «rør ikke»? #1 Tim 4,3 22Dette er bare menneskers bud og lærdommer. Disse ting er jo bestemt til å brukes og gå til grunne. #Jes 29,13; Matt 15,8ff 23Slikt har riktignok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi, det tjener bare til å tilfredsstille menneskets syndige natur.

© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 1978, 1985 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Learn More About The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.