Matio 2
NBGM
2
Pàzsé nò nà mecÿɔ́’ saŋ fǒ mbu’ sǎ’ nèm ńtó ńgyá Yěsô
1Mé gwaa zyé Yěsô á tÿǒsoŋ Mbetélehem á tsɛ̀ɛ pàga ngwòŋ Jẅidea, é gwɔ́ ngù’ fùɔ *Herôd. Á gwɔ́ fʉ̀’ ayɛ̌, etsɔ́ pàzsé nò nà mecÿɔ́’ saŋ fó lá’ pɔ́b mbu’ sǎ’ nèm ńtóo Yerósalem, 2ńgwá ńkʉ́’ʉ ńzɛ́te ngie: Àfùɔ pà Yuda gẅie mé ka zyé yé la gwɔ́ pɔ́ nzɔ̌ wɔ́? Peg ka tyé lá’ peg mbu’ sǎ’ nèm ńgyá saŋ we, peg tóo pá’ɔɔn léná mekù’ mé.
3Pɔ́ ne ńgwá ńzɛ́te pú’u, ànò àyɛ̌ gwe metuŋó fùɔ *Herôd, ḿbú ńcu’u twó yé, ńcu’u twó pʉ̀a metsèm tsɛ̀ɛ tÿǒsoŋ Yerósalem. 4Fùɔ *Herôd leen ńké ńtóŋ *metándá pànùŋe pwɔ́’ pâ *pàkyagte lepʉ̌ Mǒsé tsɛ̀ɛ lá’, ńzɛ́te wɔ́b ngie: Mé la ŋwe’e tsɛ̀ɛ ŋwà’ne Ssé ngie mé ge lá’ zyé *Nzà’nkÿo gẅie Ssé la ka’ á nzɔ̌ jʉ’ʉ? 5Pɔ́ shwóŋó yé ngie: Mé la ŋwe’e tsɛ̀ɛ ŋwà’ne Ssé ngie mé ge lá’ zyé yé á Mbetélehem, pɔ́ tsɛ̀ɛ ngwòŋ Jẅidea wɔɔn, mélà’mie *ntsẅì nkʉ̀ Ssé la ŋwe’e ngie:
6«Á gʉa ná gù Mbetélehem, á tsɛ̀ɛ pàga ngwòŋ Jẅidea,
ɔ̀ tè tsetsɛ̀ɛ metÿǒsoŋ pà Yuda ńdeen ńgwɔ́ pɔ́ nzsònzèm wɔ́,
á nue àfùɔ gẅie à ge lá’ sá’ pʉ̀a pɔ́ɔn pà Israel ge lá’ kẅɛ pɔ́ tsetsɛ̀ɛ pi».
7 *Herôd jú’ pú’u, ńtóŋ pàzsé nò nà mecÿɔ́’ saŋ, pâ pɔ́ tyé ntsèm, á zɛ́te wɔ́b ngie: Pi ka zye légyá wɔɔn cÿɔ́’ saŋ tà fó síŋe? 8Pɔ́ píte shwóŋó yé, á leen ńké ńtúmo wɔ́b Mbetélehem, ńgɔɔn né pɔ́b ngie: Pi gʉa ńcÿó nnɛ́ fa’a múɔ ŋwɛ́ tà ńgyá yé, ńtó shwóŋó wɔ̀ɔn, mèŋ n gʉa yɔ́ɔn ńná mekù’ mé.
9Pàzsé nò nà mecÿɔ́’ saŋ jú’u nò gie fùɔ *Herôd gɔ̌ɔn, ńcʉ́me mánzsè, ńgíŋ ńzye légyá cÿɔ́’ saŋ gẅie pɔ́ la gyá lá’ pɔ́b. Á gwɔ́ mvfò ńgiŋe pɔ́ giŋe, ńgʉa tà ńkúu jʉ’ gie múɔ aa wó ńdeen ńtyé, à tè gíŋe ńŋele wɔ́. 10Pɔ́ gyá pú’u, ḿbú ńkág tɛ’, 11ńzyɛ́’ ńkúu tsɛ̀ɛ ndá, ńgyá múɔ pɔ́ má we Malîɛ, ńkẅí’te ssé, ńná mekù’ múɔ ḿbiŋ ńta’ pɔ̀ɔn sɔ́b, ńnéŋe shʉ̀ŋe múɔ nê ngɔ̂l pɔ́ làméndɔ́ɔn#2.11 Laméndɔɔn gie áa jʉ’ɔɔn áa nà shwóŋe felaŋsé ńgwɔ́ encens mbɔɔ myrrhe. ntí pʉ̀a. 12Pɔ́ ńnéŋe tà né ḿbiŋe nzèm, e Ssé lɔg njÿòon shwóŋó wɔ́b ngie: Pɔ́ pɔ́ɔn légíŋe ńcʉa lejʉ́ŋ fùɔ *Herôd. Pɔ́ leen ńké ńcʉ́’ ḿpfó pɔ́ nzsè ndyɛ̀’ɛ tá ḿbiŋ né lá’ pɔ́b.
Mé lɔgɔ́ múɔ ńkÿo ńgee tsɛ̀ɛ ngwòŋ Egipto
13Pɔ́ gwɔ́ tà ńgʉa, Yesyɛ̂b lyé njÿòon, ńgyá tsɔ̌ *Cÿɔ́’ Cʉ̀apʉ̀a tó, ńgɔɔn né yé ngie: Lu ssé, ńkáa múɔ, pi lâ mápfò kÿo, ńgʉa lê tsɛ̀ɛ ngwòŋ Egipto, ńnéŋe wó. Mèŋ, n ge gÿo shwóŋó gú fʉ̀’ gie ɔ̀ ge piŋ nzèm. Á nue *Herôd ge fa’a múɔ wɛ̂ lézẅé yé. 14Yesyɛ̂b lu ssé pɔ́ letsẅɛ́’, ńkaa múɔ, pâ mápfò gʉa lê tsɛ̀ɛ ngwòŋ Egipto, 15ńdá’ ńnéŋe wó tà fùɔ *Herôd kwé. Mɔɔn menò lɔgɔ ḿbumte ná pá’ Cʉ̀apʉ̀a Ssé la tʉ́ njÿó ńdɔg ncwò Ntsẅì Nkʉ̀ we ńgɔɔn ngie: «Mèŋ n ge gÿo Míŋ wɔ̀ɔn fó tsɛ̀ɛ ngwòŋ Egipto ḿbiŋ nzèm»
Herôd gÿǒ mé zẅéte pûɔ mepÿɛ́ á Mbetélehem
16 *Herôd gwɔ́ tà ńgyá ngie pàzsé nò nà mecÿɔ́’ saŋ ka paba yé, ńgyáŋa lóŋ tɛ’, ńdeen ńtúm pʉ̀a ngie pɔ́ gʉa tÿǒsoŋo Mbetélehem tà mbɔɔ menkwɔ’ɔ́ tÿǒsoŋ, ḿbú ńzẅéte penkʉ́ ntsèm pie e kǔ’ ngù’ pʉ́a mbɔɔ pie é nyé tè ku’ ngù’ pʉ́a, ńdɔgɔ ńdʉŋte pú’u, nà fʉ̀’ gie pɔ́ ka shwóŋó yé ngie cÿɔ́’ saŋ la kẅɛ. 17Á lɔgɔ pú’u, ḿbumte nà nò gie Yeremi, *ntsẅì nkʉ̀ Ssé la tʉ́ njÿó ńgɔɔn ngie:
18«Mé jǔ’ mé gwɔ́ tÿǒsoŋo Rama ńcÿo ngwòŋ,
ńně ńkɔ́’ɔ legwé, ńdʉa. Á gwɔ́ Rashɛl gẅie à lʉa penkʉ́ pé, mélà’mie pɔ́ kweté.
Á pú tè né ńkwoŋo ngie mé tsí’i ntse nÿɔ́g mé wɔ́».
Mé lɔgɔ́ múɔ fó tsɛ̀ɛ ngwòŋ Egipto ḿbiŋ nzèm
19 *Herôd la gwɔ́ tà ńkwé, Yesyɛ̂b lyé njÿòon Egipto, ńgyá àtsɔ̌ *Cÿɔ́’ Cʉ̀apʉ̀a tó, 20ńgɔɔn né yé ngie: Lu ssé, ńkáa múɔ, pi lâ mápfò piŋ nzèm lê tsɛ̀ɛ ngwòŋ Israel. Á nue pʉ̀a pie pɔ́ kɔ́ɔn fa’a lézẅé múɔ kěen ńkwéte.
21Yesyɛ̂b lu ssé, ńkáa múɔ, pâ mápfò ne ḿbiŋe nzèm né tsɛ̀ɛ ngwòŋ Israel, 22á jú’ ngie Arkélawẅis zɔ né sá’a pàga ngwòŋ Jẅidea, tà fó pá’ tá we *Herôd ka kwě, ńně ńcÿɔ’ɔ légʉa Jẅidea, ńdyé njÿòon, Cʉ̀apʉ̀a náa yé ntÿɔgɔ́. Á cʉ́’ ńgʉa pɔ́ lê tsɛ̀ɛ pàga ngwòŋ Galilea, 23ńgʉa tà ńkúu wó, ńně ńtsẅé tsɛ̀ɛ tsɔ̌ tÿǒsoŋ, mé tóŋo lê Nǎzarɛd, á lɔgɔ ḿbumte ná pá’ pà *ntsẅì nkʉ̀ Ssé la tʉ́ njÿó ńgɔɔn nò ná *Nzà’nkÿo ngie: «Mé ge lá’ tóŋo yé lê nyìŋ Nǎzarɛd».

© 2007 Alliance Biblique du Cameroun

Learn More About New Testament