Matio 1
NGBM

Matio 1

1
Pàmangʉa njʉ̀’ Yěsô
(Lukase 3.23-38)
1Mezíŋ pàmangʉa njʉ̀’ Yěsô Kristo gẅie aa na ngẅɛ fùɔ Ndavíd, éfóo na ngẅɛ Ábalam e mɔɔn:
2Ábalam la zyé Esâg, Esâg zyé Yakwɔ́b, Yakwɔ́b zyé Jẅida pâ mefɛ́ pé. 3Jẅida zyé Fares pɔ́ Zara, má wɔ́b gwɔ́ Tamar, Fares zyé Esrom, Esrom zyé Aram. 4Aram zyé Aminadab, Aminadab zyé Naason, Naason zyé Salmoŋ, 5Salmoŋ zyé Booz, má pà Booz gwɔ́ Raab, Booz zyé Obed, má pà Obed gwɔ́ Lẅid, Obed zyé Jesé, 6Jesé zyé fùɔ Ndavíd, fùɔ Ndavíd la zyé Salomo, mbà má pà Salomo láa nzwě Wiri. 7Salomo zyé Loboam, Loboam zyé Abia, Abia zyé Asaf, 8Asaf zyé Josafad, Josafad zyé Joram, Joram zyé Ozias, 9Ozias zyé Joatáŋ, Joatáŋ zyé Asház, Asház zyé Ezékias, 10Ezékias zyé Manase, Manase zyé Amoŋ, Amoŋ zyé Josias, 11Josias zyé Yekonia pâ mefɛ́ pé. Á gwɔ́ fʉ̀’ ayɛ̌ mé gwoonte pà Israel, pɔ́ cʉ́’ megàŋa tsǎŋa ncù, mé lɔgɔ wɔ́b ńgee Mbabilonia
12Yɛ̂ kwò pʉ̀a tɔ́g, Yekonia zyé Salatiɛl, Salatiɛl zyé Zorobabel, 13Zorobabel zyé Abiud, Abiud zyé Eliakím, Eliakím zyé Azɔr, 14Azɔr zyé Sadɔg, Sadɔg zyé Akím, Akím zyé Eliud 15Eliud zyé Eléazar, Eléazar zyé Matan, Matan zyé Yakwɔ́b, 16Yakwɔ́b zyé Yesyɛ̂b, Yesyɛ̂b gwɔ́ ndǔm Malîɛ, Malîɛ gwɔ́ má pà Yěsô gẅie mé tóŋo le *Nzà’nkÿo.
17E lɔgɔ ḿbú ńgwɔ́ mejwoŋó ntsɔ̀b lekùɔ nê legém tà fó ná Ábalam ńgʉa ńkúu nà Ndavíd, ńgíŋe ńgwɔ́ mejwoŋó ntsɔ̀b lekùɔ nê legém tà fó ná Ndavíd ńkúu nà fʉ̀’ gie mé la gwoon pà Israel, pɔ́ cʉ́’ megàŋa tsǎŋa ncù, mé lɔgɔ wɔ́b ńgee Mbabilonia, ḿbɔ́ɔnte mé gíŋe ńgẅiin mejwoŋó ntsɔ̀b lekùɔ nê legém tá ńgʉa ńkúu ná *Nzà’nkÿo
Mé zyě Yěsô
18Wɔɔn aa pá’ á la cʉa pú’u, tá mé zyé Yěsô Kristo. Má wé Malîɛ la gwaa gwɔ́, mbà Yesyɛ̂b kaŋá yé, tà mé zẅíŋ ngie à zɔ́’ɔ yé, tá á nyé té gʉa tà ńkúu mbʉ̀a yé, mé gyá á gwɔ́ shwoŋ, mbà Zẅìge Ndʉalʉ̌a zɔ̌ gÿǒ 19Àndǔm we Yesyɛ̂b gwɔ́ nyìŋ ńkíbe *lepʉ̌ tɛ’ tá’, ńké té nê ńkwoŋo lékyag nzèm yé tsetsɛ̀ɛ lá’ pá’ *lepʉ̌ lá’ sɔ́b né ńzɛ́te pú’u wɔ́, ńně ńkwaŋa pɔ́ pá’ à ge lʉ’ʉ yé pɔ́ tsɛ̀ɛ ntsèm tà nyìŋ le zsé, 20ńnyé ńkwaŋa kwaŋ, ńdyé njÿòon ńgyá *cÿɔ́’ Ssé tóŋo yé, ńgɔɔn né yé ngie: Yesyɛ̂b, gu gẅie ɔɔ na ngẅɛ fuɔ Ndavíd, kẅé nzwě gù Malîɛ ńnéŋe ndá té pɔ́g, mélà’mie aa shwoŋ pɛ́’ɛ, mbà Zẅìge Ndʉalʉ̌a zɔ̌ gÿǒ. 21À ge táa zyé múɔ mbàŋa, ɔ̀ tsẅi lezíŋ sé lê Yěsô, ńdɔgɔ ńgɔɔn ngie: Ssé ge gÿo mé tsẅɛ́, é tóŋo yé pú’u, mélà’mie yé zɔ ge gÿo pʉ̀a lá’ pɔ́b tsẅɛ́ ndòon menò tepòŋ mɔ́b
22Mɔɔn menò lɔgɔ ḿbumte pá’ɔɔn nà shwóŋó gie Cʉ̀apʉ̀a la lɔ́g ncwò Ntsẅì Nkʉ̀ we ńgɔɔn ngie:
23Mé ge lá’ gwaa gyá, mùɔ ngùɔ nyé té zsé mámbàŋa ńgwɔ́ shwoŋ, ńzyé múɔ mbàŋa,
mè tsẅi lezíŋ sé lê Emanuel, e lɔgɔ ńgɔɔn ngie: «E Ssé ee nùɔ pege».
24 *Cÿɔ́’ Ssé gɔɔn pú’u, Yesyɛ̂b gwɔ́ tà ńzyeen, ńgÿo mmó gie à tsẅǐ né yé, ńkẅé nzwě we ńnéŋe ndá. 25Tá’ pɔ́ yé ké ńdá’ tè nuŋe, tà á gÿo ńzyé múɔ ŋwɛ́, Yesyɛ̂b tsẅi lezíŋ sé lê Yěsô

Nouveau Testament en Ngienboum © Alliance Biblique du Cameroun, 2007.


Learn More About Nouveau Testament en Ngienboum

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.