YouVersion Logo
Search Icon

Luk 6:27-49

Luk 6:27-49 MSKTU

“Yang ra ai walisma nani ra lika mai wisna: Waihlam nani wal lamtwan bas, misbara mai kaiki nani ra yamni muns, lamhtubi nani ra pana yamni muns, swiram dauki nani ba dukiara puram suns. Ya kra mita mamwan tanhtika kumi ra mai prukbia kaka, mawan tanhtika wala ba sin laki yas mai prukbia; ya kra mita prâmka pura tani ba mihtam dakbi brih wabia kaka, prâmka pali ba sin yas brih wabia. Upla mita dîa mamkabia ba, yas; upla mita dukiam mihtam dakbia kaka, kli maikbia makapara. Upla mita man nani ra daukbia want sma ba, baha sika man nani mita upla wala ra daukaia sma ba. “Man nani ra latwan mai kaiki nani ra baman latwan kaikisma kaka, ¿baha ba dîa yamni daukisma ki? Kan saurakira nani sin baha daukisa. Baku sin, yamni mai muni uplika ra baman yamni munisma kaka, ¿baha ba dîa yamni daukisma ki? Kan upla saura nani sin baku daukisa. Bara diara sin upla ra lin munisma kaka witin wina kli diara briaia luki, ¿baha ba dîa yamni daukisma ki? Kan upla saura nani ba ai tahkia ra diara lin munisa, bara bîla kaikisa baha nani wina kli diara briaia. Sakuna man nani lika waihlam nani ra latwan kaikaia sma, yamni sin munaia, bara diara lin munisma kaka, kli briaia bîla kaikpara. Baku lika mamna tara brima, bara Gâd Laih Purara iwi ba luhpia nani kama, kan witin lika latwankira sa, tingki lukras nani bara saurakira nani mapa ra sin. Man nani kupiam swapnikira bas, man nani Aisikam kupia swapni ba baku. “Upla wala lâka aisi daukpara, baku mika Gâd bui man nani lâmka aisi daukbia apia. Upla wala pât ra dingkpara, baku mika Gâd bui man nani pât ra mai dingkbia apia. Upla nani pâtka swih tiks, baku mika Gâd bui man nani pâtkam swih tikbia. Yas upla wala nani ra, bara Gâd bui pana man nani ra maikbia. Pakitkam ra aitani pali maikbia, lasbi, singbi, bara banhki pali. Gâd bui man nani ra mai kulkan kabia, dîa kulkanka wal pana upla wala ra kulkma ba.” Jisas naha maprika sturka na aisin: “¿Blain kum mita sip sa ki blain wala ra tâ briaia? Apia pali. Wâlsut lika unta pakni kum ra dimbia. Disaipil kumi sin ai smasmalkra ba wal kau purara apia sa. Sakuna witin diara sut lan takbia ba ra lika, ai smasmalkra wal baku kabia. “¿Dîa kan man muihkam nakra ra diara tâski yuya ba kaikisma, sakuna man namkra ra dus tara bâra ba lika sip kaikras sma? Bara man tânkam briras sma kaka namkra ra dus tara brisma ba, ¿nahki sip kama muihkam ra wiaia: ‘Muihki, ai swis namkra ra diara yuya ba sakamna’? ¡Kuninkira! Namkra ra dus tara ba pas sâks, bara baku lika sip kama pain kaikaia, bara muihkam nakra ra diara yuya sirpi bâra ba sakaia. “Dus yamni kumi sin âpu sa mâ saura sakaia sip ba; dus saura kumi sin âpu sa ai mâ pain sakaia sip ba. Bamna dus bani ai mâ ba wina tânka kaikaia sip sa: kiaya wina upla kwah damni mâ wahbras, rahra kiaika wina sin wain mâ wahbras. Upla yamni ba sturi yamni baman aisisa, kan ai kupia ra diara pain baman bâra sa; bara upla saura ba sturi saura baman aisisa, kan saurka ba ai kupia ra sa. Bamna wan bîla ni aisi ba, wan kupia ra bri ba wina takisa. “¿Dîa kan man nani bui yang ra ‘Dawan, Dawan’ ai wisma, sakuna dîa mai wisna ba lika daukras sma? Man nani ra mai wimna, baha nani yang ra aula bara bîli sin wali dauki ba ya wal baku sa: baha ba lika waitna kumi ai watla mâkan baku sa, witinka ai watla playa ba kasak pakni salhkan bara walpa purara bapan. Lisamra ba dingkan, lî ba baha watla ra karna prukan, sakuna sip batakras kan, ai watla playa ba walpa ra kasak bapan kata bamna. Sakuna ya yang bîli wali, dîa wisna ba kat daukras ba lika waitna kumi ai watla paskan ba baku sa, witinka ba ai watla playa ba kasak bapras kan; bamna lisamra dingkan ba pupuhki, ai karnika aiska ni watla ra prukan ba ra, aiska pali kauhi slingwan.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy