Blasi Sturka 1
MSKTU

Blasi Sturka 1

1
Tasba paskan sturka ba
1Kau diara wala nani sut paskras kan ba tâura, Gâd bui kasbrika pura ba bara tasba ba wal pas paskan. 2Tasba ra diara nani ba ai watlika kat apia, bîla baman kan; kabu tihuka tara ra tihmia tara nani baman baha purara kan, bara Gâd spiritka ba lî nani purara tauki kan.
3Bamna Gâd bila: “¡Ingni ba takbia!”#2 Ko 4.6.,#Jn 1.1-3.
Bara ingni ba takan. 4Bara Gâd kaikan ingni ba yamni kan, bamna witin ingni ba tihmia tara ba wina dakbi sakan, 5bara witin mita ingni ba “kakna” mâkan, bara tihmu tara ba “tihmia” mâkan. Bara naku natka ra yu pas ba tnata alkan.#1.5 Dîa ba kat: Tutni kan bara titan kan: yu kumi. Hibru aisi ba baku yu aiska kumi. Baku natka ra ulban sa bors. 8, 13, 19, 23, 31.
6Baha ningkara Gâd bila win: “Lî nani ba lilara aihka dakbi sakanka bâra kabia, bara lî nani mâyara ba bara purara ba wal aihka dakbi sâkbia.”
Bara baku takan. 7Aihka dakbi sakaia ba Gâd daukan: lî nani lilapas ra bîla kwawanka takan kan, bara lî nani purara ba mâyara ba wina baiki sakan. 8Bara Gâd bui pura ba nina “kasbrika pura”#2 Pi 3.5. mâkan. Bara naku natka ra yu wâlka ba tnata alkan.
9Bamna Gâd bila: “Kasbrika purara ba munhtara lî nani bâra ba, watla kumi ra asla prawbia, bara tasba lâwan nani bal takbia.”
Bara baku takan. 10Ningkara tasba lâwan ba nina “tasba” mâkan, bara lî nani asla takan ba nina “kabu” mâkan.
Bara baha sut ba yamni kan Gâd kaiki, 11naku win: “Tasba ba yaka inta wahia sangni nani sâtka sut sâkbia: inma bani ai saumukka sâtka nani sâkbia ba bara dus nani sin ai mâ bri kabia ba.”
Bara baku takan. 12Tasba ba inta wahia sangni nani sâtka bani ba sakan: inma bani ai saumukka sâtka saki ba bara dus nani ai mâ bri ba sin. Bara Gâd kaikan baha sut ba yamni kan. 13Bara naku natka ra yu yumhpika ba tnata alkan.
14-15Bamna Gâd bila: “Ingni nani bâra kabia kasbrika pura sangnika tara ba ra, bara tasba ra ingni yabia bara kakna ba tihmia wina aihka lakbia, bara sain nani baku kabia yu nani ba kulkaia dukiara, mani nani bara yua tara nani ba sin.”
Bara baku takan. 16Ingni tara nani wâl ba Gâd paskan: yahpa ba kakna ra ingni daukaia, bara sirpi ba lika tihmia ra ingni yabaia dukiara. Slilma nani sin paskan. 17Bara baha ingnika nani ba Gâd bui kasbrika purara sangnika tara ba ra mangkan, tasba purara ingni yabaia dukiara, 18kakna an tihmia, bara baku ingni ba tihmia tara ba wina aihka sakaia dukiara sin. Bara Gâd kaikan baha sut ba yamni kan. 19Bara naku natka ra yu walhwalka ba tnata alkan.
20Bara Gâd bila win: “Lî nani ba mita yarka daiwan sâtka bani ba sâkbia, bara tnawira nani sin tasba purara pâsa ra pâli tauki kabia.”
Bara baku takan. 21Bara Gâd bui kabu daiwra tarka tara nani ba paskan, bara lî wina taki daiwra nani bara liura ai rayaka bri nani ba sut, bara tnawira nani sut ba sin.
Bara Gâd kaikan baha lika baku yamni kan, 22bara Gâd bui daiwan nani paskata ba ra yamni munan naha bîla nani wal: “Man nani sahwi ailal pali taki, kabu nani ba banhki dauks, bara tnawira nani sin sahwi ailal pali takan kabia tasba purara.”
23Bara naku natka ra yu matsipka ba tnata alkan.
24Bamna Gâd bila: “Tasba ba yarka daiwan sâtka bani ba sâkbia: daiwan tim nani bara wail nani, bara tasba ra raswi tauki daiwra nani ba sin.”
Bara baku takan. 25Gâd bui naha daiwra nani na paskan, bara kaikan baha sut ba yamni kan.
26Baha ningkara Gâd bila win: “Kaisa nanara yawan upla ba paskaia wan lilka pali ba talia kat.#2 Ko 11.7. Bara witin karnika bri kabia inska nani purara, tnawira nani, daiwan tim nani bara wail nani bara tasba ra kwasi tauki nani ba sut purara sin.”
27Gâd upla ba paskan piua ra,
witin ai lilka talia ba kat paskan;
waitna bara mairin paskata,#Mt 19.4; Mk 10.6.
28bara Gâd bui witin nani ra ai yamnika yabi,#Bla St 5.1-2. win:
“Man nani luhpa ailal, ailal sahwi, bara tasba ba banhki dauki, witin nani purara karnika alks;
tasba na banhki dauki, baha nani tâura aimaki bas;
inska nani bara tnawira nani ba, bara daiwan nani tasba purara raswi tauki nani ba sin karnikam mununhtara taibi bri bas.”
29Baha ningkara Gâd bila win: “Bamna nanara kaiks, inta wahia nani sâtka sut, ai saumukka saki nani ba bara dus nani sut ai mâ alki nani ba, yang bui man nani ra maikisna. Baha sut ba man nani patam brima. 30Sakuna daiwan wail nani ra, baku sin tnawira nani ra bara daiwan nani tasba purara raswi tauki nani ra lika, inma sangni sâtka nani sut ba ai pata piaia yabisna.”
Bara baku takan, 31bara Gâd kaikan diara nani witin paskan ba sut yamni pali kan. Bara baku natka ra yu matlalkahbika ba tnata alkan.

© 2010 Bible Society in Nicaragua

Learn More About DAWAN BÎLA AISKA