Uumama MATA DUBBII
BOR

Uumama MATA DUBBII

MATA DUBBII
Kitaabi kunini waan gaafa Waaqi lafafi gubba uume hima. Ammalle aka nama uumanifi aka dabafi ch'ubbuuni lafa seente, gaargali lafa qabate, Waaqileeni nama fidu hima. Dubbini kitaaba kana keesa jirtu aka lama jirti:
1. Boqota 1—11 waan gaafa uumamatiifi waan d'alooti namaa gaafasi tahe hima: waan Adamufi Hawai, ka Kainifi Abeli, ka Nuhutiifi fach'aa bisaanitiifi Mana D'eera Babeli.
2. Boqoti 12—50 waan ababoota qara ta gosa Israeli hima. Ababooni worraa ka qara Abrahamu; inni Waaqa d'ugeefate saalfateefi akasiini gurra baafate. Isa gula waan ilma isaa Isaaqofi akhaakhu isaa Yakobo, ka maqaani d'ibiini Israelitiifi ilmaani isaa kud'ani lama, ta gochiti kud'ani lamaani Israeli iraa horte, himani. Dubbini jabduuni toko d'ibiini ta boqota kana keesa jirtu waan ilma Yakobo ka Yusufu jed'anitiifi aka Yakobofi ilmaani isaa worra isaani woliini godaanani lafa Misiri qubatani.
Kitaabi kunini ato waan nami duri tahe namati himele, wonti angafa jabduuni isa keesa jira waan Waaqi tolche. Oduuni isa keesati t'aafani jecha qara ka Waaqi waan ch'ufaani uumeeni iti keeyate, ammalle aka inni, anini haga jiru jireenna nama illakisu jed'e kakhateeni buufatti. Kitaaba kana keesa angafi Waaqa. Inni nama ch'ubbu tolchu qore wollaala iti mure gumi isaatini deeme qorqorate finna worraa qajeelcha. Kitaaba dullacha kana waan d'ugefacha worra Israelitiifi aka isi jabeesani badii d'owani keesaati t'aafani.
Boqota waan kitaaba kana keesa jira
1—2 Uumama lafafi gubbatiifi ka namaa.
3 Aka gaargalafi dabafi ch'ubbuuni lafa seente.
4—5 Waan bara Adamufi Nuhu jiddu keesati tahe.
6—10 Nuhufi fach'aa bisaani.
11.1-9 Mana D'eera Babeli.
11.10-32 D'aloota Shemutiifi ka Abramu.
12—35 Odu Abrahamutiifi Isaaqofi Yakobo.
36 D'aloota Esau.
37—45 Yusufufi oboleyaani isaa.
46—50 Waan gaafa gochiti Israeli lafa Misiri keesa jirtu.

Borana Bible © Bible Society of Kenya, 2019.


Learn More About KITAABA WAAQA

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.