KwabaseRoma 15
ZUL59

KwabaseRoma 15

15
Abanamandla mabasize ababuthakathaka
1 # Rom. 14:1; 1 Kor. 9:19; Gal. 6:1; 1 Thes. 5:14 Kepha thina esinamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangenamandla singazithokozisi thina. 2#1 Kor. 10:24; Fil. 2:4Yilowo nalowo kithi makathokozise umakhelwane, kube kuhle, aze akheke, 3#AmaH. 66:9ngokuba noKristu akazithokozisanga yena, kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi: “Ukuthuka kwabakuthukayo kwehlela phezu kwami.”
4 # Rom. 4:23; 1 Kor. 10:11; 2 Thim. 3:16 Ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu, ukuze ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo sibe nethemba.
5 # Rom. 12:16; 1 Kor. 1:10; Fil. 2:2 Kepha uNkulunkulu wokubekezela nowenduduzo makaniphe nibe nokuqonda kunye phakathi kwenu ngokukaKristu Jesu, 6#IzE. 2:24ukuze nganhliziyonye nidumise ngamlomo munye uNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Kristu.
Bonke mabaphathane ngomoya kaKristu
7 # Rom. 14:1 Ngalokho yamukelanani, njengalokho noKristu wasamukela, ukuze kudunyiswe uNkulunkulu. 8#Math. 15:24; IzE. 3:25Ngokuba ngithi uKristu waba yisikhonzi sabasokileyo ngenxa yeqiniso likaNkulunkulu, ukuze aqinise izithembiso ezaphiwa okhokho, 9#2 Sam. 22:50; AmaH. 18:49; Rom. 11:30abezizwe bamdumise uNkulunkulu ngenxa yesihawu sakhe, njengalokho kulotshiwe ukuthi:
“Ngalokho ngiyakukudumisa phakathi kwabezizwe,
ngihubele igama lakho;”
10 # Dut. 32:43 abuye athi:
“Jabulani nina bezizwe kanye nesizwe sakhe,”
11 # AmaH. 117:1 nokuthi:
“Dumisani iNkosi nina nonke bezizwe,
niyibabaze, nina bantu bonke.”
12 # Isaya 11:1,10 Futhi u-Isaya uthi:
“Kuyakuba khona impande kaJesayi,
yena oyakuvuka abuse abezizwe;
abezizwe bayakwethembela kuye.”
13UNkulunkulu wethemba makanigcwalise ngenjabulo yonke nangokuthula konke ekukholweni, ukuze nivame ethembeni ngamandla kaMoya oNgcwele.
UPawulu uchaza umsebenzi wakhe
14 # 1 Thes. 4:9; 2 Pet. 1:12; 1 Joh. 2:21 Kepha nami ngokwami nganelisiwe ngani bazalwane bami ukuthi nanigcwele ukuva, nigcwalisiwe ngokwazi konke, ninamandla futhi okuyalana. 15#Rom. 12:3Kepha nginilobele kokunye ngesibindi njengonikhumbuzayo futhi ngenxa yomusa engiwuphiwe nguNkulunkulu 16#Rom. 1:5; 11:13; 2 Thim. 1:11wokuba ngibe yisikhonzi sikaKristu Jesu kwabezizwe, ngikhonze ivangeli likaNkulunkulu njengompristi, ukuze abezizwe babe ngumnikelo owamukeleka kahle, ungcwelisiwe ngoMoya oNgcwele.
17 # 1 Kor. 1:31 Ngalokho nginokuzibonga kuKristu Jesu maqondana nokukaNkulunkulu, 18#Rom. 16:26ngokuba angiyikuba nasibindi sokukhuluma lutho ngaphandle kwezinto uKristu azisebenza ngami, kube ngukulalela kwabezizwe, ngezwi nangesenzo, 19#Mark. 16:17; 2 Kor. 12:12ngamandla ezibonakaliso nezimangaliso, ngamandla kaMoya oNgcwele, njengokuba ngasuka eJerusalema, ngazungeza ngaze ngafika e-Iliriku, ngishumayela ivangeli likaKristu ngokupheleleyo. 20#2 Kor. 10:15Kanjalo ngangihlose ukushumayela ivangeli kungabi lapho uKristu waziwa khona, ukuze ngingakhi phezu kwesisekelo somunye, 21#Isaya 52:15kodwa njengalokho kulotshiwe ukuthi:
“Abangabikelwanga ngaye bayakubona,
nabangezwanga bayakuqonda.”
UPawulu ukhuluma ngokuya eRoma
22 # Rom. 1:13 Ngenxa yalokho ngathiyeka kaningi ukuza kini; 23#Rom. 1:10; 1 Thes. 3:10kepha manje, lokhu ngingasenandawo kulawa mazwe, futhi sekuyiminyaka eminingi ngilangazelela ukuza kini, 24#1 Kor. 16:6ngiyakuza nxa ngiya eSpaniya; ngokuba ngiyethemba ukuthi ekudluleni kwami ngizakunibona, ngikhashwe yinina, nxa ngiya khona, uma sengike nganeliswa yinina; 25#IzE. 19:21; 20:22; 24:17kepha manje ngisaya eJerusalema ngiyokhonza abangcwele. 26#1 Kor. 16:1; 2 Kor. 8:1; 9:1; Gal. 2:10Ngokuba kwaba kuhle kwabaseMakedoniya nabase-Akhaya ukwenzela abampofu kwabangcwele baseJerusalema umnikelo othile. 27#1 Kor. 9:11; Gal. 6:6Kwaba kuhle, ngokuba nembala banecala kubo; ngokuba uma abezizwe behlanganyela nabo ezintweni zabo zokomoya, banecala futhi lokubakhonza ngezokwenyama. 28Ngakho nxa sengikufezile lokho, ngabeka leso sithelo esandleni sabo, ngizakuhamba, ngidlule ngakini, ngiye eSpaniya; 29#Rom. 1:11kepha ngiyazi ukuthi nxa ngifika kini, ngizakuza nokugcwala kwesibusiso sikaKristu.
30 # 2 Kor. 1:11; Ef. 6:19; Kol. 1:8; 4:3 Ngiyanincenga, bazalwane, ngenxa yeNkosi yethu uJesu Kristu nangenxa yothando lukaMoya ukuba nilwe kanye nami ekungikhulekeleni kuNkulunkulu, 31#2 Thes. 3:1ukuze ngihlanguliswe kwabangakholwayo baseJudiya nokuba lokho engikhonza ngakho eJerusalema kwamukeleke kahle kwabangcwele, 32ukuba ngize kini ngokuthokoza, ngentando kaNkulunkulu, ngiphumule kanye nani. 33#2 Kor. 13:11; Fil. 4:9; 1 Thes. 5:23; 2 Thes. 3:16UNkulunkulu wokuthula makabe nani nonke. Amen.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE