AmaHubo 1
ZUL59

AmaHubo 1

1
INCWADI YOKUQALA
Amahubo 1 – 41
Indlela yabalungileyo nendlela yababi
1 Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi,
ongemi endleleni yezoni,
ongahlali enkundleni yabaklolodayo,
2 kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova,
ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku.
3 Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi,
othela isithelo sawo ngesikhathi sawo,
oqabunga lawo lingabuni,
nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho.
4 Ababi abanjalo,
kepha banjengamakhoba aphephethwa ngumoya.
5 Ngalokho ababi abayikuma ekwahlulelweni,
nezoni ebandleni labalungileyo.
6 Ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo,
kodwa indlela yababi yobhubha.

© Bible Society of South Africa 1959, 1997. Used with permission. All rights reserved.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.