IzAga 19
ZUL59

IzAga 19

19
1 # IzA. 28:6 Ungcono ompofu ohamba ekupheleleni kwakhe
kunophambene ngezindebe zakhe eyisiwula.
2Futhi akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi;
oshesha ngezinyawo uyaduka.
3Ubuwula bomuntu buchitha indlela yakhe,
kepha inhliziyo yakhe iyamthukuthelela uJehova.
4 # IzA. 14:20 Imfuyo iyenezela abangane abaningi,
kepha ompofu uyashiywa ngumngane wakhe.
5 # Dut. 19:18; IzA. 21:28 Ufakazi wamanga akayekwa,
nophafuza amanga akayikusinda.
6Baningi abancenga izikhulu;
bonke bangabangane bomuntu wezipho.
7 # IzA. 14:20 Bonke abazalwane bompofu bayamzonda;
kakhulu kangakanani abangane badedela kude naye;
uyabaxosha ngamazwi,
kepha awasekho.
8Ozuza ukuqonda uthanda umphefumulo wakhe;
ogcina ingqondo uyakufumana okuhle.
9Ufakazi wamanga akayekwa,
nophafuza amanga uyakubhubha.
10 # IzA. 17:16; 26:1; 30:22 Ukutamasa akufanele isiwula;
kakhulu kangakanani akufanele ukuba inceku ibuse phezu kwezikhulu.
11 # IzA. 14:17,29; 16:32 Ukuhlakanipha komuntu kubambezela intukuthelo yakhe;
kuludumo lwakhe ukudlula esiphambekweni.
12 # IzA. 16:14; 20:2 Ukufutheka kwenkosi
kunjengokubhonga kwengonyama,
kepha isihhe sayo sinjengamazolo etshanini.
13 # IzA. 15:20; 17:25; 27:15 Indodana eyisiwula iyinhlupheko kayise,
nokuxabana komfazi kungukuconsa njalonjalo.
14 # IzA. 18:22; 31:10 Indlu nemfuyo kuyifa elivela koyise,
kepha umfazi ohlakaniphileyo uvela kuJehova.
15 # IzA. 10:4; 12:24,27; 13:4; 20:13 Ubuvila bushonisa ebuthongweni obunzima,
nesidenge siyalamba.
16Ogcina umyalo ulonda umphefumulo wakhe,
kepha onganaki izindlela zakhe uyakufa.
17 # Math. 10:42; 25:40 Onomusa kompofu utsheleka uJehova,
nomsebenzi wakhe uyawubuyisela kuye.
18 # IzA. 13:24; 22:15; 23:13 Yilaye indodana yakho,
lisekhona ithemba;
ungabhekisi inhliziyo yakho ukuyibulala.
19Onolaka olukhulu uyathweswa ihlawulo,
ngokuba uma umophula,
umelwe ukukuphinda.
20 # IzA. 1:8 Yizwa isiluleko, wamukele ukulaywa,
ukuze uhlakaniphe ekugcineni.
21 # AmaH. 33:11; IzA. 16:1,9; Isaya 46:10 Kukhona amacebo amaningi enhliziyweni yomuntu,
kepha isiluleko sikaJehova siyakuma.
22 # Mark. 12:43 Ukuthandwa komuntu kubangwa ngumusa wakhe;
ompofu ungcono kunomuntu wamanga.
23Ukumesaba uJehova kungokokuphila;
onakho uhlezi anelisiwe,
akahanjelwa ngububi.
24 # IzA. 26:15 Ivila liyafaka isandla salo esitsheni;
alisibuyiseli nasemlonyeni walo.
25 # IzA. 21:11 Shaya isideleli, ongenalwazi uyakuthola ukuqonda;
sola oqondileyo, uyakuqonda ukwazi.
26 # IzA. 20:20 Ochitha uyise noxosha unina
uyindodana ehlazisayo nebanga amahloni.
27 # IzA. 23:12 Yeka, ndodana yami,
ukulalela ukulaywa,
uyakuduka emazwini okwazi.
28Ufakazi omubi uyadelela ukwahlulela;
umlomo wababi uyagwinya ukona.
29 # IzA. 10:13; 20:30; 26:3 Izahlulelo zilungiselwa izideleli,
nemivimbo umhlane weziwula.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE