UMika 1
ZUL59

UMika 1

1
Ukwahlulelwa kukaJuda no-Israyeli
1 # Jer. 26:18 Izwi likaJehova elafika kuMika waseMoresheti ezinsukwini zikaJothamu, no-Ahazi, noHezekiya, amakhosi akwaJuda, owalibona ngeSamariya neJerusalema.
2 # Dut. 32:1; AmaH. 11:4; 50:4; Isaya 1:2 Zwanini, bantu bonke,
uqaphele, mhlaba nokugcwala kwakho,
iNkosi uJehova ibe ngufakazi ngani,
iNkosi isethempelini layo elingcwele.
3 # Gen. 11:7; Isaya 26:21; Am. 4:13 Ngokuba bhekani, uJehova uphuma endaweni yakhe,
ehle, anyathele ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba.
4 # Eks. 19:18; AmaH. 68:2; 97:5; Am. 9:5; Nah. 1:5 Izintaba ziyakuncibilika phansi kwakhe,
nezigodi ziyakuqhekezeka
njengengcina phambi komlilo,
njengamanzi athululwe emaweni.
5Konke lokhu kungenxa yesiphambeko sikaJakobe
nangezono zendlu yakwa-Israyeli.
Siyini isiphambeko sikaJakobe?
Asiyilo iSamariya na?
Ziyini izindawo eziphakemeyo zakwaJuda?
Aziyilo iJerusalema na?
6“Ngiyakwenza iSamariya libe yizihlephu zasendle
nendawo yokutshala izivini,
ngiqulele amatshe alo esigodini,
ngambule isisekelo salo.
7 # Dut. 23:18; Hos. 2:5 Zonke izithombe zalo ezibaziweyo ziyakwaphulwa,
nakho konke elikukhokhelweyo kuyakushiswa ngomlilo,
nayo yonke imifanekiso ngiyakuyenza ukuba ibe yincithakalo,
ngokuba likuqoqile ngenkokhelo yobufebe;
kuyakubuye kube yinkokhelo yobufebe.”
8 # Jobe 30:28; Isaya 20:3 Ngenxa yalokho ngiyakukhala,
ngihhewule,
ngihambe ngihlutshuliwe,
ngihamba ze;
ngenze isililo njengamakhanka,
ngikhale njengezintshe.
9 # 2 AmaKh. 18:13; Jer. 15:8 Ngokuba amanxeba alo awanakuphulukiswa,
lokhu sekufikile nakwaJuda,
kufinyelela esangweni labantu bami naseJerusalema.
10 # 2 Sam. 1:20 Ningakulandisi eGati, ningakhali e-Akha;
eBeti Afera huquzelani othulini.
11Dlulani nina enakhileyo eShafiri ngobunqunu nangehlazo;
abakhe eSawanani abaphumi;
ukukhala kwaseBeti Eseli akunivumeli ukuhlala khona.
12 # Am. 3:6 Ngokuba abakhe eMaroti banemihelo ngokuhle,
lokhu okubi kwehlile kuvela kuJehova,
kwafika esangweni laseJerusalema.
13 # Josh. 15:39; 2 AmaKh. 19:8 Bophelani enqoleni ihhashi elinejubane,
nina enakhileyo eLakishi;
lona lalingukuqala kwezono kuyo indodakazi yaseSiyoni,
ngokuba iziphambeko zakwa-Israyeli zafunyanwa kuwe.
14 # Josh. 15:44; 19:29 Ngalokho uyakupha iMoresheti Gati isipho sokuvalelisana;
izindlu zase-Akizibi ziyakuba yinkohliso kuwo amakhosi akwa-Israyeli.
15 # Josh. 15:44; 1 Sam. 22:1 Ngisezakwehlisa phezu kwenu
enakhileyo eMaresha oyakunidla:
udumo luka-Israyeli luyakufika e-Adulamu.
16Ziphucule,
zigunde ngenxa yabantwana bokwenama kwakho,
wandise ubumpandla bakho njengenqe,
ngokuba bayakuthunjwa kuwe.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE