Kwabase-Efesu 4
ZUL59

Kwabase-Efesu 4

4
Ukwahlukana kweziphiwo zikaMoya nobunye bokukholwa
1 # IzE. 21:13,33; Ef. 3:1; Fil. 2:1; Kol. 1:10 Ngakho mina siboshwa eNkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho, 2#Kol. 3:12; 1 Thes. 5:14ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezelelana ngothando, 3nikhuthalele ukugcina ubunye bukaMoya ngesibopho sokuthula; 4#Rom. 12:5; 1 Kor. 12:4,11munye umzimba, munye uMoya, njengalokho nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu; 5#1 Kor. 12:5yinye iNkosi, yinye inkolo, munye umbhapathizo; 6#Mal. 2:10; Rom. 11:36; 1 Kor. 8:5; Kol. 1:16munye uNkulunkulu, uYise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke.
7 # Rom. 12:3,6 Kepha yilowo nalowo kithina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. 8#AmaH. 68:18Ngalokho uthi:
“Esenyukele phezulu
wathumba abathunjiweyo,
wapha abantu izipho.”
9 # Joh. 3:13; 6:52 Kepha lokhu ukuthi wenyuka, kuthini, uma kungesikho ukuthi wake wehlela ezindaweni zomhlaba eziphansi na? 10#IzE. 2:33; Ef. 1:23Owehlayo nguyena owenyukela futhi ngaphezu kwamazulu onke, ukuze agcwalise konke. 11#Luk. 6:13; IzE. 11:27; 21:8; Rom. 12:7; 1 Kor. 12:28Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabaphostoli, abanye abaprofethi, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi, 12#Kol. 1:24; 2 Thim. 3:17ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu, 13#Kol. 1:28size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini iNdodana kaNkulunkulu, ebudodeni obupheleleyo, esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu, 14#1 Kor. 14:20; Heb. 13:9ukuze singabe sisaba yizingane, sishukunyiswa okwamaza, sipheshulwa yimimoya yonke yezifundiso ngenkohliso yabantu, ngobuqili obunamacebo okudukisayo; 15#Ef. 1:22; 5:23; Kol. 1:18; 2 Pet. 3:18kodwa sithi sikhuluma iqiniso ngothando, sikhulele ngakho konke kuye oyinhloko, uKristu, 16#1 Kor. 12:27; 16:14; Kol. 2:19okungaye umzimba wonke uhlanganisiwe, ubambene ngokwelekelelana kwamalungu onke awo njengokusebenza okulinganiselwe yilelo nalelo lungu, kukhuliswe umzimba, ube yisakhiwo othandweni.
Izono zabangakholwayo
17 # Rom. 1:21; 1 Pet. 4:3 Ngakho ngisho, ngifakaza eNkosini, ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe ebuzeni bengqondo yabo, 18#Ef. 2:12; 5:8; Kol. 1:21; 1 Pet. 1:14behlwelwe emqondweni, behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu ngokungazi okukubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo, 19#Rom. 1:24abathi bebuthuntu, bazinikela emanyaleni, ukuze basebenze ukungcola konke ngokuhuheka.
20Kepha nina animfundanga uKristu kanjalo, 21uma-ke nimzwile nafundiswa kuye, njengokuba iqiniso likuJesu, 22#Rom. 6:6; Ef. 2:2; Kol. 3:8; Thith. 3:3; AmaH. 12:1; 1 Pet. 2:1; 4:2ukuba nikhumule umuntu omdala ongowenkambo yokuqala, owonakala ngezinkanuko zenkohliso, 23#Rom. 12:2nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu, 24#2 Kor. 5:17nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso.
25 # Zak. 8:16 Ngakho lahlani amanga, nikhulume iqiniso, yilowo nalowo nomakhelwane wakhe, lokhu singamalungu omunye komunye. 26#AmaH. 4:4; Jak. 1:19Thukuthelani ningoni; ilanga malingashoni nisathukuthele. 27#Jak. 4:7; 1 Pet. 5:9Ningamniki uSathane indawo. 28#1 Thes. 4:11; 2 Thes. 3:8Owebayo angabe eseba, kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe, ukuze abe nokokwabela osweleyo.
29 # Math. 12:36; Ef. 5:3; Kol. 3:16; 4:6 Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa abezwayo. 30#Isaya 63:10; Luk. 21:28; 2 Kor. 1:22; 5:5; Ef. 1:13Ningamdabukisi uMoya oNgcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. 31Konke okubabayo, nentukuthelo, nolaka, nomsindo, nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi. 32#Math. 6:14; Mark. 11:25; Kol. 3:12; 1 Pet. 3:8Maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane, njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE