ATHƐSALONIANAƐ NSENDƐ 1
SNT

ATHƐSALONIANAƐ NSENDƐ 1

1
1Pɔl, Silvanɔs, ni Timothi,
Ko kil sɛliɛ Thɛsalonikako ŋa ha Hɔbatokɛ Baaɛ ni Bɛɛ Jisɔs Krayst:
Wɔŋɔ Hɔbatokɛ ni mbɔs komɔko.
2Hi wɔŋ chɔŋsɛkɛ ko Hɔbatokɛ mɛŋkɛ hɔn gbi ha ŋan gbi, hi nɔ tɛniɛni mɛŋkɛ hɔn gbi sɛli hiyay. 3Hi tɛniɛni mpanth ma nɔ laanɛɛ ni bɛŋhison nɔ nchɔŋmalendɛ ni yɛthikath nɔɛ ko kithgbɔl hiɛ Bɛɛ Jisɔs Krayst Hɔbatokɛ che ni Baaɛ. 4Haliwɔ hi siɛ, anyami ŋa Hɔbatokɛ koŋ chɔŋlendɛ, kɛ koŋ nɔ chu su; 5haliwɔ womdi hi yegbeɛ lɔ hun konɔko chen gboɛ hɔkay, kɛ ka fɔsa ni Min Charaŋday ni ka lanɛ thiŋ nɔɛ gbi. Ŋa si anyaɛ ŋaɛ hindɛ han thiyeŋ ha ikɛlɛŋ nɔɛ. 6Ni ŋaye cheɛ anya nɛmɛhini ni Bɛɛ, haliwɔ ŋa gbaŋa hɔkɛ ka ŋgbathil, ka imɛmin hɔ Min Charaŋdɛ chiɛ; 7chelɛ ŋa ka cheɛ thambasey ko ŋanɛ gbi ŋa laanɛ Masidoniakoɛ ni Akayakoɛ. 8Haliwɔ hɔk Bɛɛ kɔ hokɔn gbo hiŋg hɔm Masidoniako ni Akayako, kɛ laanɛ nɔɛ Hɔbatokay kɔ koŋ gbeŋg ndɔ-o-ndɔ, chelɛ hi chen pɛ bɔ wɔ len gbi. 9Ni ŋan fuli ŋa lem ŋali hi ha hɔ ha gbaŋa hiɛ, ni hɔ ŋa thimni ko Hɔbatokɛ hiŋg ithɔmdɛ, ŋa sɛli ko Hɔbatokɛ ihɔlɔŋdɛ ni che tiŋtiŋdɛ, 10ni ha telɛ Taa wɔɛ hiŋg arijana, wɔ poiŋyɛ hiŋg wullay yɛ, Jisɔs wɔ loliɛ hiyɛ hiŋg ishilindɛ hɔ ha hundɛ.

Sherbro New Testament Portions © Bible Society in Sierra Leone, 2020.


Learn More About Sherbro New Testament Portions

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.