ฮาบากุก 2
TH1971

ฮาบากุก 2

2
พระเจ้าตรัสตอบฮาบากุก
1ข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดูอยู่
ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอย
และมองออกไปเพื่อจะฟังดูว่า พระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าจะทูลตอบพระองค์เกี่ยว ด้วยการร้องทุกข์ของข้าพเจ้าอย่างไร
2และพระเจ้าตรัสตอบข้าพเจ้าว่า
<<จงเขียนนิมิตนั้นลงไป
จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่าง
เพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่อง
3เพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่
มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จ มันไม่มุสา
ถ้าดูช้าไป ก็จงคอยสักหน่อย
มันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่ คงไม่ล่าช้านัก#ฮบ. 10:37
4ดูเถิด ผู้ที่จิตใจไม่ชอบธรรมก็จะล้ม
แต่ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ ด้วย#หรือ ความเชื่อความซื่อสัตย์#รม. 1:17; กท. 3:11; ฮบ. 10:38
5ยิ่งกว่านั้น ความมั่งคั่งล่อลวงคนประมาท
เขาจะไม่รู้จักสงบ
ความตะกละของเขากว้างเหมือนอย่างแดนคนตาย
อย่างมัจจุราชไม่เคยรู้จักอิ่ม
เขากอบโกยประชาชาติทั้งหลายมาเพื่อตัวเขาเอง
แล้วรวบรวมชนชาติทั้งหลายเข้ามาเป็นคนของตน>>
วิบัติแก่คนอธรรม
6ประชาชาติทั้งสิ้นเหล่านี้จะไม่ยกคำเย้ยหยัน
กล่าวต่อเขาหรือ และยกทุพภาษิตกล่าวเยาะเขาว่า
<<วิบัติแก่ผู้ที่สะสมสิ่งที่มิใช่ของตนไว้
(จะทำอย่างนี้ได้นานเท่าใดนะ)
และบรรทุกของที่ยึดเป็นประกันไว้เต็มตัว
7ลูกหนี้ของเจ้าจะไม่ลุกขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วนหรือ
และผู้ใดที่กระทำให้เจ้าตัวสั่นจะไม่ตื่นขึ้นหรือ
แล้วเจ้าก็จะถูกเขาริบบ้างละ
8เพราะว่าเจ้าได้ปล้นมาแล้วหลายประชาชาติ
ชนชาติทั้งหลายที่เหลืออยู่นั้น จึงจะมาปล้นเจ้า
เพราะเจ้าทำให้โลหิตมนุษย์ตกและเพราะการทารุณต่อโลก
ต่อบรรดาหัวเมืองและต่อผู้ที่อยู่ในเมืองนั้น
9วิบัติแก่ผู้ที่ได้กำไรมาสู่เรือนของตนด้วยความชั่ว
เพื่อจะวางรังของตัวให้สูงเด่นขึ้น
เพื่อมิให้อันตรายเอื้อมถึงได้
10ที่จริงเจ้าได้ออกอุบายหาความอับอายมาสู่เรือนของเจ้า
โดยกำจัดชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากเสีย
เจ้าต้องเสียชีวิตของเจ้า
11เพราะว่าศิลาจะตะโกนออกมาจากผนัง
และขื่อก็จะตอบสนองมาจากหมู่ตัวไม้ในเรือน
12วิบัติแก่ผู้สร้างเมืองด้วยโลหิต
และวางรากนครไว้ด้วยความชั่ว
13ดูเถิด ที่บรรดาชนชาติทำงานก็เพื่อแก่ไฟ
และที่ชนชาติทั้งหลายทำจนเหน็ดเหนื่อยก็เพื่อแก่ การไร้สาระ
มิได้เป็นเช่นนี้เพราะพระเจ้าจอมโยธาดอกหรือ
14เพราะว่าพิภพจะเต็มไปด้วย
ความรู้ในเรื่องพระสิริของพระเจ้า
ดังน้ำที่เต็มทะเล#อสย. 11:9
15วิบัติแก่ผู้นั้นที่กระทำให้เพื่อนบ้านดื่ม
ปนความโกรธของตนเข้าด้วย และทำให้เขาเมาไป
เพื่อจะเพ่งดูความเปลือยเปล่าของเพื่อนบ้าน
16เจ้าจะอิ่มไปด้วยความอับอาย ไม่ใช่อิ่มด้วยศักดิ์ศรี
เจ้าดื่มเองซิ แล้วก็มลทินไป
ถ้วยซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า
จะเวียนมาถึงเจ้า
แล้วความอับอายจะมาอยู่เหนือศักดิ์ศรีของเจ้า
17ความทารุณที่เจ้ากระทำแก่เลบานอนจะท่วมเจ้า
ความพินาศของสัตว์เดียรัจฉานจะกระทำให้เจ้ากลัว
เพราะเจ้าทำให้โลหิตมนุษย์ตกและเพราะการทารุณต่อโลก
ต่อบรรดาหัวเมืองและต่อผู้ที่อยู่ในเมืองนั้น
18รูปแกะสลักให้ประโยชน์อะไรเล่า
รูปที่ช่างได้แกะสลักไว้
รูปหล่ออันเป็นครูสอนความเท็จให้ประโยชน์อะไร
ที่ช่างจะวางใจในสิ่งที่เขาสร้างขึ้น
ที่ช่างจะสร้างพระใบ้
19วิบัติแก่ผู้ที่กล่าวแก่สิ่งที่ทำด้วยไม้ว่า จงตื่นเถิด
แก่หินใบ้ว่า จงลุกขึ้นเถิด
สิ่งนี้สั่งสอนอะไรได้หรือ
ดูเถิด สิ่งนั้นกะไหล่ทองคำหรือเงิน
แต่ไม่มีลมหายใจในสิ่งนั้นเลย
20แต่พระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์
จงให้สิ้นทั้งพิภพอยู่สงบต่อพระพักตร์พระองค์เถิด