Matius 1
LAITOM

Matius 1

1
A ngaran né nimaopo ni Yesus
(Luk. 3:23-38)
1Ung kenumo um pinantikan a ngaran né nimaopo ni Yesus Kristus, si suzu ni Daud wo ni Abraham. 2Si Abraham makaoki'mé si Ishak. Si Ishak makaoki'mé si Yakub. Si Yakub makaoki'mé si Yehuda wo sé katuarina. 3Si Yehuda makaoki'mé si Peres wo si Zerah im wia si Tamar. Tumondong niitu si Peres makaoki'mé si Hezron. Si Hezron makaoki'mé si Ram. 4Si Ram makaoki'mé si Aminadab. Si Aminadab makaoki'mé si Nahason. Si Nahason makaoki'mé si Salmon. 5Si Salmon makaoki'mé si Boas im wia si mahayona si Rahab. Si Boas makaoki'mé si Obed im wia si mahayona si Rut. Tumondong niitu si Obed makaoki'mé si Isai. 6Si Isai makaoki'mé si kolano Daud. Si Daud makaoki'mé si Salomo im wia si Batsyeba si mahayo ni Uria. 7Si Salomo makaoki'mé si Rehabeam. Si Rehabeam makaoki'mé si Abia. Si Abia makaoki'mé si Asa. 8Si Asa makaoki'mé si Yosafat. Si Yosafat makaoki'mé si Yoram. Si Yoram makaoki'mé si Uzia. 9Si Uzia makaoki'mé si Yotam. Si Yotam makaoki'mé si Ahas. Si Ahas makaoki'mé si Hizkia. 10Si Hizkia makaoki'mé si Manasye. Si Manasye makaoki'mé si Amon. Si Amon makaoki'mé si Yosia. 11#2Raj. 24:14-15; 2Taw. 36:10; Yer. 27:20 I sé tou Israel méitia' witi Babel, si Yosia makaoki'mé si Yekhonya wo sé katuarina. 12I simampetoma sé tou Israel méitia' witi Babel, si Yekhonya makaoki'mé si Sealtiel. Si Sealtiel makaoki'mé si Zerubabel. 13Si Zerubabel makaoki'mé si Abihud. Si Abihud makaoki'mé si Elyakim. Si Elyakim makaoki'mé si Azor. 14Si Azor makaoki'mé si Zadok. Si Zadok makaoki'mé si Akhim. Si Akhim makaoki'mé si Eliud. 15Si Eliud makaoki'mé si Eleazar. Si Eleazar makaoki'mé si Matan. Si Matan makaoki'mé si Yakub. 16Si Yakub makaoki'mé si Yusuf si nimaéndola mahayo ni Maria. Si Maria timoumé si Yesus, si pahkuan kangkasii ing Kristus.
17Niitumo, rengané wia si Abraham makaz wia si Daud é mapulu' wo epat suzu. Wo rengané wia si Daud makaz sé tou Israel i méitia' witi Babel é mapulu' wo epat suzu kasii. Tumondong niitu, rengané sé tou Israel i méitia' witi Babel makaz wia si Kristus é mapulu' wo epat suzu kasii.
Si Yesus Kristus i nimatou
(Luk. 2:1-7)
18 # Luk. 1:27 U sirita tumoro si Yesus Kristus i nimatou én téntii: I si Maria, si ina'-Na tinotozo ing kumawéng karia ni Yusuf, puunala séra menou-nou i sana séndé', si Roh Lenas nimangunola si Maria i mahawa-awak. 19Pahpaan si Yusuf mahayona én ulit witu u sinaru ni Opo Empung wo soo mapaiza-izang si mahayona witu saru-sarun né tou lakez, ni sia éng gimenango in tuma'sa si Maria karia i mahwuni-wuni. 20Taan i si Yusuf megena-genangpé' niitu, a méyé si malaekat ni Opo Empung witu un ipina, ang kumuama, “Yusuf, suzu ni Daud, tia'mo ko maindé' i méndo si Maria maéndo mahayomu, pahpaan si koki' pahawa-awakenna ém wia si Roh Lenas a méyé. 21#Luk. 1:31 Ni sia én tumoumé si lowai wo ni Sia é ngaranannula Yesus, pahpaan ni Siamo si mamilot sé tou-Na im witu un ukuman wana a singkéla' néra.”
22Péléng niitu é mamuali, wo malekepa u nuwu' ni Opo Empung mengiité sé nabi. 23#Yes. 7:14 “Un ulitna, si raraha itii é mahawa-awak wo tumou si lowai wo ni Sia é ngaranan néra Imanuel.” (Ung kalakoana: Si Opo Empung é menaté-natér ni kita).
24I si Yusuf nimawongkémomé, am wangunennala tanu a méiperéntama ni malaekat ni Opo Empung wia ni sia. Si Maria niéndonala mahayona, 25#Luk. 1:31 taan zéi'kan nimahteke-tekela kariana makaz si Maria in timoumé si lowai, a Sia ngaranala ni Yusuf i Yesus.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.