Mateo 5
QXNB

Mateo 5

5
Kushishqa kawakunapaq Jesús yachatsikunqan
Lucas 6.20-23
1Atskaq runakuna qorikaqta rikarmi lömaman witsarkur Jesús jamarqan. Puntanman discïpulunkuna qorikaskiyaptinmi 2yachatsikur nirqan: 3<<Kushishqam kawayanqa Dios Yayata wanaqkuna. Paykunapaqmi Dios Yayapa mandakuynin.
4<<Kushishqam kawayanqa llakikur waqaqkuna. Paykunatam Dios Yaya shoqanqa.#Isa. 61.2.
5<<Kushishqam kawayanqa alli shonquyuqkuna. Paykunam herenciankuna kananpaq mushuq patsata chaskiyanqa.#Sal. 37.11.
6<<Kushishqam kawayanqa mallaqaqnöraq y yakunaqnöraq Dios Yaya munanqannö kawayta munaqkuna.#Isa. 55.1-2. Paykunatam Dios Yaya yanapanqa.
7<<Kushishqam kawayanqa runa majinta llakipaqkuna. Paykunatam Dios Yaya llakipanqa.
8<<Kushishqam kawayanqa limpiu shonquyuqkuna.#Sal. 24.4. Paykunam Dios Yayata rikäyanqa.
9<<Kushishqam kawayanqa runa majinta amistatsiqkuna. Paykunatam Dios Yaya <wamrämi kanki> ninqa.
10<<Kushishqam kawayanqa Dios Yaya munanqannö kawakuyanqanpita runakuna sufritsiyaptin.#1Ped. 3.14. Paykunapaqmi Dios Yayapa mandakuynin.
11<<Kushishqam kawayanki noqaman creyikuyanqaykipita runakuna ashayäshuptiki, sufritsiyäshuptiki y llullakur imaykata tumpayäshuptiki.#1Ped. 4.14. 12Tsaynö kaptinpis kushikuyay. Qamkunataqa gloriachömi Dios Yaya premiuta shuyaykätsiyäshunki. Chikiyäshunqaykinöllam unay runakunapis Dios Yayapa profëtankunata sufritsiyarqan.#2Crón. 36.16; Hech. 7.52.
Kachinö y aktsinö kanqantsikta Jesús yachatsikunqan
Marcos 9.50; Lucas 14.34-35
13<<Qamkunam kay patsachö kachinö kayanki. Kachi qamyaskirqa manam imapaqpis välinnatsu. Tsay kachita jichariptin pïmaymi jarutakuyan.
14<<Qamkunam kay patsachö aktsinö kayanki.#Juan 8.12; 9.5. Lömachö markata pïmay rikäyanqannömi imanö kawayanqaykitapis rikäyäshunki. 15Manam ni pipis aktsita tsarirkatsir cajón rurinman churantsu, sinöqa wajichö llapanta atsikyänanpaqmi alayriman churan.#Mar. 4.21; Luc. 8.16; 11.33. 16Tsaynölla qamkunatapis runakuna rikäyäshunaykipaq tutapaychö atsikyaqnö allikunata rurayay. Tsaynö kawayanqaykita rikarmi ciëluchö Taytaykita alabayanqa.#1Ped. 2.12.
Moisés y profëtakuna qellqayanqankunata Jesús cumplinqan
17<<Ama yarpäyaytsu Moisés qellqanqan leykunata y profëtakuna qellqayanqankunata manakaqman churanäpaq shamunqäta. Manam manakaqman churanäpaqtsu shamushkä, sinöqa paykuna qellqayanqankuna noqachö cumplinanpaqmi. 18Rasun kaqtam niyaq: Ciëluwan kay patsapis manaraq ushakaptinqa manam ni juk letrallapis Diospa leyninpita illakanqatsu. Tsay qellqayanqanqa llapanmi cumplinqa.#Luc. 16.17.
19<<Pipis kay mandamientukunata jukllayllatapis mana cäsurqa y wakin runakunatapis mana cäsuyänanpaq yachatsirqa Dios Yayapa mandakuyninchö manam ni ima premiutapis chaskinqatsu. Peru llapan kay mandamientukunata cäsur y wakin runatapis cäsuyänanpaq yachatsirmi sïqa Dios Yayapa mandakuyninchö premiuta chaskinqa. 20Noqam niyaq: Fariseukunapitapis y ley yachatsikuqkunapitapis mas alli mana kawarqa Dios Yayapa mandakuyninman manam yaykuyankitsu.
Runa majintsikwan alli kawakunapaq Jesús yachatsikunqan
21<<Qamkunam musyayanki unay runakunata ninqanta: <Ama runa majikita wañutsinkitsu. Wañutsiq kaqqa juzgashqam kanqa>.#Éxo. 20.13; Deut. 5.17. 22Peru noqam niyaq: Pipis runa majinwan piñashqa karqa jutsayuqmi kanqa. Tsaynöllam runa majinta asharqa juzgashqa kanqa. Runa majinta manakaqman churarqa infiernuman jitarpushqam kanqa.
23<<Tsaymi altarman ofrendata churayänaykipaq kaykar runa majikiwan piñatsinakushqa kayanqaykita yarparqa 24altar puntanman ofrendata dëjaykur jina höra piñanakuyanqayki runawan amistayänaykipaq aywayay. Tsaypitaraq kutiskir Dios Yayapaq ofrendaykita churayanki.
25<<Pipis demandayäshuptiki autoridäman manaraq char sas amistayanki. Mana amistayaptikiqa juezmanmi apatsiyäshunki. Jueznam wardiakunawan carcelman qaykatsiyäshunki. 26Rasun kaqtam niyaq: Llapan dëbiyanqaykita manaraq pägakurqa tsaypita manam yarquyankitsu.
Adulteriu jutsapaq Jesús yachatsikunqan
27<<Qamkunam musyayanki Moisés qellqanqanchö ninqanta: <Ama majayuq kaykar jukwan purikunkitsu>.#Éxo. 20.14; Deut. 5.18. 28Peru noqam niyaq: Juk warmita munaparqa adulteriu jutsata ruraqnömi kaykäyanki.
29<<Tsaymi derëcha kaq ñawikikuna jutsata ruratsiyäshuptikiqa tsay ñawikikunata jipiskir jitaskiyay. Infiernuman jitarpushqa kayanqaykipa rantin mas allim kanman jukaq ñawiyuqllapis kayaptiki.#Mat. 18.9; Mar. 9.47. 30Derëcha kaq makikikuna jutsata ruratsiyäshuptikiqa tsay makikikunata roquskir jitaskiyay. Infiernuman jitarpushqa kayanqaykipa rantin mas allim kanman juk makiyuqllapis kayaptiki.#Mat. 18.8; Mar. 9.43.
Warmipita mana rakikänapaq Jesús yachatsikunqan
Mateo 19.9; Marcos 10.11-12; Lucas 16.18
31<<Tsaynöllam Moisés qellqanqan leykunachö nin: <Pipis warminpita rakikarqa divorciu papelta firmaputsun>.#Deut. 24.1-4; Mat. 19.7; Mar. 10.4. 32Peru noqam niyaq: Mayqan runapis warmin jukwan mana kaykaptin juk warmiwan täkurqa jutsayuqmi kanqa warmin juk ollquwan täkur adulteriu jutsata rurananpaq. Tsaynöllam ollqunpita rakikashqa warmiwan täkuq runapis adulteriu jutsata ruraykan.#Mat. 19.9; Mar. 10.11-12; Luc. 16.18; 1Cor. 7.10-11.
Mana juranapaq Jesús yachatsikunqan
33<<Tsaynöllam qamkuna musyayanki unay runakunata ninqanta: <Mana cumpliyänaykipaqqa ama jurayankitsu. Jurarqa mana qonqar cumpliyanki>.#Lev. 19.12; Núm. 30.2; Deut. 23.21. 34Peru noqam niyaq: Ama ni imanirpis jurayankitsu. Ama jurayankitsu <ciëlupaq> nirpis. Ciëluqa Dios Yayapa trönunmi. 35Ama jurayankitsu <patsapaq> nirpis. Kay patsaqa Dios Yayapa chakin jarukunanmi.#Isa. 66.1; Mat. 23.22; Stg. 5.12. Ama jurayankitsu <Jerusalénpaq> nirpis. Jerusalénqa llapanpaq poderösu Rey#5.35 Tsay reyqa Dios Yayam. täkunqan markam.#Sal. 48.2. 36Ama jurayankitsu <umäpaq> nirpis.#5.36 Unay Israel runakuna umanpaq jurarqa noqantsik por mi vïda nir juraqnömi karqan. Manam poderyuqtsu kayanki aqtsaykita yuraqman ni yanaman tikratsiyänaykipaqpis. 37Änirqa äniyanki, y mana cumpliyänaykipaqqa ama äniyankitsu. Jurarraq änirqa Satanás munanqannömi parlaykäyanki.
Chikimashqapis mana chikinapaq Jesús yachatsikunqan
Lucas 6.29-30
38<<Musyankim Moisés qellqanqan leykunachö ninqanta: <Ñawinta jipiptinqa kikinpa ñawintapis jipitsun. Kirunta jipiptinqa kikinpa kiruntapis jipitsun>.#Éxo. 21.24; Lev. 24.20; Deut. 19.21. 39Peru noqam niyaq: Chikiyäshuptikipis ama chikiyankitsu. Qaqllaykikunachö laqyayäshuptikipis jukaqläta kamapuykuyanki.#Lam. 3.30. 40Pipis demandayäshurniki camisaykikunata qechuyäshuptikiqa punchuykikunatapis llushtipuykuyanki. 41Qepinta juk lëwayaq apayänaykipaq obligayäshuptiki ishkay lëwayaqpis apaskiyanki. 42Imatapis <qaraykamay> nir mañakuyäshuptikiqa qaraykuyanki. Tsaynölla imatapis <mañaykamay> niyäshuptikiqa mañaykuyanki.
Chikimaqnintsikta kuyanapaq Jesús yachatsikunqan
Lucas 6.27-28, 32-36
43<<Tsaynöllam musyayanki runakuna niyanqanta: <Kuyanakuyanqaykiwan kuyanakuyanki. Chikiyäshuqnikikunata chikiyanki>. 44Peru noqam niyaq: Chikiyäshuqnikikunata kuyayanki. [Ashayäshuptikipis allillata parlapäyanki. Mana alli rikäyäshuptikipis alli rikäyanki. Allqutsakuyäshuptikipis y] sufritsiyäshuptikipis paykunapaq Dios Yayata mañakuyanki. 45Dios Yayam alli runakunapaq y mana alli runakunapaqpis rupayta yarqatsimun. Tsaynöllam alli runakunapaq y mana alli runakunapaqpis tamyatsimun. Ciëluchö kaykaq Taytayki llakipäkuq kanqannö qamkunapis llakipäkuq karmi paypa wamran kayanki.
46<<Kuyanakuyanqaykillawan kuyanakurqa alli runa kayanqaykita ama yarpäyaytsu. Impuestu cobraqkunapis kuyanakuyanqanllawanqa kuyanakuyanmi. 47Amïguykikunallawan alli kawarqa ¿ima allitatan ruraykäyanki? Jutsasapa runakunapis tsaynöllaqa allim kawakuyan. 48Ciëluchö Taytayki jutsannaq kanqannö qamkunapis jutsannaq kayay.#Lev. 11.44-45; 19.2; Deut. 18.13.