ŭǖ ŤǴŝ ŭǏ ŪǤĢ ŤǩĢ ţ̙
CMELNT

ŭǖ ŤǴŝ ŭǏ ŪǤĢ ŤǩĢ ţ̙

ŤǩĢ ţ̙
ŹƱ ųǀ ţǁ ŴǢ Źǔ ťƢ ų̙.
1ų̙ Ũ̌ŝ ŹƱ ųǀ ţǁ ŴǢ ŭǩǔ ŢƢ, Źǔ Ź̊ ŰǑ ŬƯ ŨǍ ū̘ ŴDž ĮŝDž, Ŵ̊ Ŷǘ źǧ Ŭ̚ źǧ ŬƢ ĬDž. 2Ź̊ ŰǑ ŬƯ ŨǍ Źǩ ųǖ ŨŝƼ, Źǩ ųǖ Ź̊ ūǚ ŨŝƼ, Ź̊ ūǚ ŹǨ Ŵ̊ Źǔ ŶǕ Ůǁƪ Ŭƿ ŪŝDž ŨŝƼ. 3ŹǨ Ŵ̊ ŤŝƯ ŭǖ ŪŝDž Ŧǖ ŬǑ ųư ŮƱ Ÿ̌ ŬƯ ŨŝƼ, Ŧǖ ŬǑ ųư Ÿǁ ųư ŬǨǐ ŨŝƼ, Ÿǁ ųư ŬǨǐ Ź̊ ŬǍ ŨŝƼ. 4Ź̊ ŬǍ Ź̊ ŭǩ Ůǖ ŴǖŨŝƼ, Ź̊ ŭǩ Ůǖ Ŵǖ Ůǖ Ÿ̙ ̄ ŨŝƼ, Ůǖ Ůǖ Ÿ̙ ̄ ųǖ ŭǐ ŨŝƼ. 5ųǖ ŭǐ ŬƯ Ũǧ ŪŝDž Űƿ šƯ ųư ŨŝƼ, Űƿ šƯ ųư Ŭ̙ ŴǑ ŪŝDž šǧ Ű̌ ŴǑ ŨŝƼ, šǧ Ű̌ ŴǑ ŹƱ Ÿǁ ŨŝƼ, ŹƱ Ÿǁ Ŵ̊ Ŷǘ Ŷǀ ŴNJ ŨŝƼ. 6Ŵ̊ Ŷǘ šǀ Ŭ̚ Ź̊ ŭǒ ŪŝDž, ųǧ Ŭǚ ŭǐ ŨŝƼ. 7ųǧ Ŭǚ ŭǐ Ŭǚ Űƿ šƥ ŨŝƼ, Ŭǧ Űƿ šƥ Ź̊ Űǩ Źǖ ŨŝƼ, Ź̊ Űǩ Źǖ Ź̊ ųǖ ŨŝƼ. 8Ź̊ ųǖ Źǚ ŸƯ Ŧǖ ŨŝƼ, Źǚ ŸƯ Ŧǖ Źǚ ŬǍ ŨŝƼ, Źǚ ŬǍ šǀ Ÿǁ Ź̊ ŨŝƼ. 9šǀ Ÿǁ Ź̊ Źǚ ŤǍĢ ŨŝƼ, Źǚ ŤǍĢ Ź̊ ŨƯ ųư ŨŝƼ, Ź̊ ŨƯ ųư Ÿǁ Ÿǁ ţƧ ŨŝƼ. 10Ÿǁ Ÿǁ ţƧ ŭǖ Ůǖ Ÿǁ ŨŝƼ, ŭǖ Ůǖ Ÿǁ Ź̊ ŭǐŨŝƼ, Ź̊ ŭǐ Źǚ Ÿǁ Ź̊ ŨŝƼ. 11ĮŝDž Ţǘ ŰDž Űǁ Źǁ ŰƯ Űǩ ŬǨǐ Ūŝǁ ŧ̋ŝ Ūư, Źǚ Ÿǁ Ź̊ ŹƱ ūƿ Ůǩ Źǖ Źǔ ŶǕ Ůǁƪ Ŭƿ ŪŝDž ŨŝƼ. 12ŰƯ Űǩ ŬǨǐ Ūŝǁ ū̘ ŴDž, ŹƱ ūƿ Ůǩ Źǖ ųǖ ŬƯ ŤǩĢNJ ŨŝƼ, ųǖ ŬƯ ŤǩĢNJ ųǧ Ŭǚ ŰƯ ŰǑ ŨŝƼ. 13ųǧ Ŭǚ ŰƯ ŰǑ Ź̊ Űǩ Ź̚ ŨŝƼ, Ź̊ Űǩ Ź̚ Źǩ Ŭ̚ Ź̊ ţ̚ Ă ŨŝƼ, Źǩ Ŭ̚ Ź̊ ţ̚ Ă Ź̊ ųǧ ŨŝƼ. 14Ź̊ ųǧ ųǖ ŴǢ ŨŝƼ, ųǖ ŴǢ Ź̊ ţǁƣ ŨŝƼ, Ź̊ ţǁƣ Źǩ Ŭǩ ŨŝƼ. 15Źǩ Ŭǩ Źǩ Ŭ̚ Ź̊ ųǖ ŨŝƼ, Źǩ Ŭ̚ Ź̊ ųǖ ŭǖ Ŵ̂ŨŝƼ, ŭǖ Ŵ̂ Ź̊ ūǚ ŨŝƼ. 16Ź̊ ūǚ Źǚ ųǑ ŨŝƼ, Źǚ ųǑ ŭǖ Ŭ̚ Ź̊ Źǔ ĮŝDž ĬDž. ţǁ ŴǢ šơ ųǀ ŹƱ ųǀ ŭǖ Ŭ̚ Ź̊ ŹƳ ųǀ ĬDž. 17Ũ̌ŝ źDž Ź̊ ŰǑ ŬƯ ŨǍ ŪŝDž Ŵ̊ Ŷǘ Ūŝǁ Įŝǁ Ŭǁ ťƢ ŪDž, Ŵ̊ Ŷǘ ŪŝDž ŰDž ŰƯ Űǩ ŬǨǐ Ūŝǁ ŧ̋ŝ Ūư Įŝǁ Ŭǁ ťƢ ŪDž, ŰƯ Űǩ ŬǨǐ Źǁ ŧ̋ŝ Ūư ŪŝDž ţǁ ŴǢ Ūŝǁ ŨŝDž Ŭ̌ Įŝǁ Ŭǁ ťƢ ŪDž.
ŹƱ ųǀ ŹƳ ŭǩǔ ŢƢ.
18ŹƱ ųǀ ţǁ ŴǢ ŹƳ ŭǩǔ Ŷǖ Ŵ̊ ŷǚ Ŵ̘. Źǔ ŭƿ ŭǖ Ŭ̚ Ź̊ Źǚ ųǑ ŭǒ źǧ ŰƱ ŤDž ŢƢ Ŵ̚, ŭǔ ťư ŰDž ŬDž ųǘ š̘ ŭǘ, ŭǖ Ŭ̚ Ź̊ ŸƼ ťƪ ŪŝDž ų̌ ŧư ŪǗĢ ŤǘĢ ŪDž. 19Źǔ ĮŝDž Źǚ ųǑ Ź̚ ţư ĮŝDž ŤǩĢ ŹƳ ĬDž, ŤǘĢ ŤǘĢ ŭƿ Źǔ ŤǘĢ Ÿ́̚ ŤǕĢ ŭǔ Ũư, Źǔ ŤǘĢ ŧŝư ŧŝư ŭƿ ŬǕ Ũŝƿ Ťǩ ŪǔĢ. 20Źǔ ŭǩǔ Ũ̌ŝ ĬǙ ŧ̋ŝ Ūư, ŹNJ ŭƢ ŧŝDž ŭǁDž, ųǩ ŢǧĢ ťǁ ŬNJ ŪDž, ŤƳ ŬDž Źǔ Ŭƿ ŢƢ, Ŵ̊ Ŷǘ Ŭ̚ ŬƢ Źǚ ųǑ ŪǁƳ ŭǔ źDž, Ůǁ ŭǒ źǧ ŭǖ Ŭ̚ Ź̊ ŤǘĢ ťư ŰDž ŬDž Ŵ̌ źDž, ŧǀ ŪǀƱ Źǔ ŧư ŪǗĢ ŤǘĢ ŪDž, ŸƼ ťƪ ŪŝDž ŷƿ ŸǗ ĬDž. 21Źǔ źǧ ŤǩĢ ŹƳ ŹƳ ŤDž, Ůǁ Źǔ ŤǘĢ ŭǁ ŧǓ Ŭǁ ŹƱ ųǀ šơ, ŧǀ ŪǀƱ Źǔ Źǔ ŭ̆ Źǔ ĮŝDž Ţǘ ŹƱ Ū̕ŝ ŪŝDž ţ̕ ŤǕĢ ŬDž ŤDž. 22ŭǩǔ Ũ̌ŝ ŭ̆ ŭǒ ŢǏĢ ŤǕĢ ŬDž, ųǩ ŢǧĢ ųǁ źǧ Ū̃ŝ ŧŝƿ ŢƢ Ťǔ Ű̙ ŧǓ Ţǁ ŬƳ ŤǕĢ ŬDž. 23Źǔ ŢƢ, “Ůƫ Ůǁ ŤǩĢ ŹƳ, ŧư ŪǗĢ ŤǘĢ ŪDž, źǧ ŹƳ ŤDž.” ĮŝDž Źǔ ŤǘĢ Źǩ ŭǖ Ů̙̌ Ŭ̚ ŭǁ šơ ŤDž, (Źǩ ŭǖ Ů̙̌ Ŭ̚ ŢŝƳ ŤǕĢ ŬDž, ŷǧ ųƿ Űƿ šǖ Ů̌ Ŭƿ ŪŝDž Ťǔ Ű̙ ĬDž). 24Źǚ ųǑ ŹNJ Ũ̘ ŪǩĢ Ŵǀ ŬDž, šDž ų̌ ųǩ ŢǧĢ ťǁ ŬNJ ŧŝƿ ŭ̙ Ŵ̅ ŰƱ Źǁ, Źǔ ŪǩĢ ŭƿ ŤǘĢ ťư ŰDž ŬDž. 25Źǔ Ŭƿ ŴƯ Ŵ̌ ŭǔ ŹNJ, Źǔ ŤǘĢ ŸǁDž Źǔ ŧǓ š̘ ŭǘ źǧ ŪDž, šDž ų̌ Źǔ ŤǘĢ ŹƱ ųǀ ŭǁ šơ.

Digital edition of the East Lisu New Testament (1951). Created by Simon Wong. Digital edition © United Bible Societies, 2018.


Learn More About East Lisu New Testament