Israelfɔ Ɩlʋ 2
NKO

Israelfɔ Ɩlʋ 2

2
Owieá Bulu Layaɩ
1Ntogyi sʋ ɔmá-ɔmá banya ɔblɔ,
bwɛ agywɩɩn kʋkʋ kpalɩ?
2Ɔmásʋ agyipʋ badɩda atɔ.
Wulu ahandɛ batɩ aba fia,
kɩta agywɩɩn lalahɛ Nana Bulu mʋa ɔha amʋʋ alada ofuli amʋsʋ.
3Bʋdɛblɩ bɛɛ, “Mlɩha alɛ ɩwɩ lɛ amʋ́ ɩbɩtɔ,
adalɩ amʋ́ ɔhɩɛ asɩ.”
4Anɩ Wie tsie ɔsʋsʋ mʋ owie-obiasʋ ɔdɛ amʋ́ mɔsɩ,
bwɛ amʋ́ ɔblɔla.
5Mʋ́ ɔma a, ɔbɛ́bla amʋ́ asʋn ɔblɔsʋ,
wa ɩyɩn wa amʋ́ ɔbɛɛ,
6“Mɩ mʋ́ nayaɩ mɩ owie
mɩ onuto ɩbʋ Sionsʋ.”
7Owie amʋ ɔbɛɛ, nɛ́bla mlɩ asʋn ánɩ́ Nana Bulu lablɩ.
Ɔlɛbla mɩ ɔbɛɛ, “Mɩ Bi gyi fʋ.
Ndɛ nabwɛ fʋ Sɩ.”
8Kʋlɩ mɩ, nɔ́pʋ ɔsʋlʋsʋ ɔmá fɛ́ɛ́ ha fʋ;
fégyi mʋ́sʋ yeyi ɔyɩ ɔka.
9Fɔ́pʋ datɔ bwiebwie amʋ́
blublublu fɛ abʋa.
10Mʋ́ sʋ awie, mlɩtɩn ansɩ.
Ɩsʋ agyipʋ, mlɩkɩ wanklaan.
11Mlɩpʋ ifu sum Nana Bulu.
Ɩwɩ ɩkpɩnkɩ mlɩ, amlɩnya ansigyi.
12Mlɩba ɩwɩasɩ ha Bulu mʋ bi amʋ,
mɛnɩ oméenya ɔblɔ, mlɩmɛ́ɛta ɔkpatɔ.
Tsufɛ mʋ ɔblɔ tɔkɔsɩ wa ɩyɩn.
Ansɩ igyi aha ánɩ́ bʋtɛsrɩ tanʋ mʋ.

© 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc. (New Testament)

© 2016 Ghana Institute of Linguistics, Literacy and Bible Translation (Psalms)


Learn More About Bulu Ntam Pɔpwɛ mʋ́a Israel Ɩlʋ