YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Yesu Anain Otuntufla
(Luka 3:23-38)
1Yesu Kristo, Owie Dawid mʋ na, Abraham mʋ na amʋ otuntufla nɩ.
2Abraham lɔkwɩɩ Isakɩ. Isakɩ lɔkwɩɩ Yakob. Yakob lɔkwɩɩ Yuda mʋa mʋ apio yinhɛ#1:2 Apio yinhɛ anfɩ gyi Israel abusuan duanyɔ amʋ anain nɩ. 3Yuda lɔkwɩɩ Peres mʋa Sera. Amʋ́ yin gyi Tamar. Peres lɔkwɩɩ Hesron. Hesron lɔkwɩɩ Ram. 4Ram lɔkwɩɩ Aminadab. Aminadab lɔkwɩɩ Nahson. Nahson lɔkwɩɩ Salmon. 5Salmon lɔkwɩɩ Boas. Boas mʋ yin gyi Rahab. Boas lɔkwɩɩ Obed. Obed mʋ yin gyi Rut. Obed lɔkwɩɩ Yisai. 6Yisai lɔkwɩɩ Owie Dawid.
Owie Dawid lɔkwɩɩ Salomo. Salomo mʋ yin gyi ɔtsɩ ɔkʋá tɛkɩ ogyi Uria mʋ ka. 7Salomo lɔkwɩɩ Rehabeam. Rehabeam lɔkwɩɩ Abia. Abia lɔkwɩɩ Asa. 8Asa lɔkwɩɩ Yehosafat. Yehosafat lɔkwɩɩ Yoram. Yoram lɔkwɩɩ Usia. 9Usia lɔkwɩɩ Yotam. Yotam lɔkwɩɩ Ahas. Ahas lɔkwɩɩ Hiskia. 10Hiskia lɔkwɩɩ Manase. Manase lɔkwɩɩ Amon. Amon lɔkwɩɩ Yosia. 11Yosia lɔkwɩɩ Yekonia mʋa mʋ apio yinhɛ. Mʋ brɛsʋ bɛkɩta Israelfɔ, hɩɛ amʋ́ bɛɛ bʋyetsia Babilon ɔmátɔ nɩ.
12Amʋ́ Babilon yɔtɔ a, Yekonia lɔkwɩɩ Sealtiel. Sealtiel lɔkwɩɩ Serubabel. 13Serubabel lɔkwɩɩ Abihud. Abihud lɔkwɩɩ Eliakim. Eliakim lɔkwɩɩ Asor. 14Asor lɔkwɩɩ Sadok. Sadok lɔkwɩɩ Akim. Akim lɔkwɩɩ Elihud. 15Elihud lɔkwɩɩ Eleasar. Eleasar lɔkwɩɩ Matan. Matan lɔkwɩɩ Yakob. 16Yakob lɔkwɩɩ Yosef, Yosef letsia Maria. Maria lɔkwɩɩ Yesu. Yesu gyi Kristo, (ɔha amʋʋ Bulu lada mʋ ofuli amʋ) nɩ.
17Mʋ́ sʋ tsu Abrahamsʋ bɔtʋ Owie Dawidsʋ bʋgyi anain otuntufla duana. Tsu Dawidsʋ bɔtʋ brɛá bɔyɔ Babilon ɔmátɔ ɛ bʋgyi anain otuntufla duana. Asa tsu amʋ́ Babilon yɔtɔ bɔtʋ Kristo, (ɔha amʋʋ Bulu lada mʋ ofuli amʋ) kwɩɩsʋ ɛ bʋgyi anain otuntufla duana.
Yesu Kristo Kwɩɩ
(Luka 2:1-7)
18Ɔkpa anfɩsʋ Yesu Kristo kwɩɩ lɔtsʋn nɩ. Bɔpʋ Maria ha Yosef bɛɛ otsia. Tamɛ asa bétsia, abʋfia ɔtsɩ mʋa oyin a, bowun ánɩ́ Maria dɛ ɔmɛ́ Ɔŋɛ Wankɩhɛ tumitɔ. 19Mʋ klu Yosef a, mʋ asʋn da ɔkpa, tamɛ omekleá ɔbɔ́wa mʋ pɛlɩtɔ. Mʋ́ sʋ ɔlɔbwɛ agywɩɩn ánɩ́ obékina mʋ ŋaintɔ. 20Tamɛ brɛá ɔdɛ mʋ́ agywɩɩn bwɛ a, kɩ, Bulu-ɔbɔpʋ ɔkʋ lɛlɛ ɩwɩ ɔwan suna mʋ okudetɔ, bla mʋ ɔbɛɛ, “Yosef, Dawid mʋ na, mánya pɛlɩá fɛ́kpa fʋ ka Maria ba fʋ wa, tsufɛ ɔmɛ́ amʋʋ ɔdɛ amʋ itsu Ɔŋɛ Wankɩhɛ tumitɔ. 21Ɔbɔ́kwɩɩ obiyimbi, bɛ́dɩnka mʋ ɩda Yesu. (Mʋ́ asɩ gyi, ‘Ɔlɛpʋ.>) Tsufɛ mʋ ɔbɛ́lɛ mʋ aha tsu amʋ́ lakpantɔ nɩ.”
22Ɩnɩ lɛha Bulu asʋn amʋʋ ɔlɛblɩ tsʋn mʋ ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋsʋ amʋ ɩlɛba mʋ́tɔ. 23Ɔbɛɛ, “Kɩ, obitebiá ɔmɔkʋyɔ oyin wa kɩ obénya ɔmɛ́. Ɔbɔ́kwɩɩ obiyimbi, bɛ́dɩnka mʋ ɩda Imanuel.” (Mʋ́ asɩ gyi, “Bulu bʋ anɩ wa.”)
24Brɛá Yosef letsinki a, olegyi asʋn amʋʋ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛbla mʋ amʋsʋ. Oletsia Maria, kpaɩn mʋ. 25Tamɛ ɔmɔpʋ ɩbɩ da Maria, kpɛfʋn brɛá ɔlɔkwɩɩ mʋ bi yinhɛ gyankpapʋ, ɔlɛdɩnka mʋ ɩda Yesu.

Currently Selected:

Mateo 1: nko

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy