YouVersion Logo
Search Icon

Luka 6:27-49

Luka 6:27-49 CHK1970

“Alioze yenu nwakungwivwa, ngunanwambe ngwami: zangenu akwa kole jenu, lingilenu yibema waze akunuvutwokela, wahisenu waze akunushinga, lembelenu waze akunuhungumiona. Nyi umwe makulamba ha tafu, mutewulwile nawa likwo. Nyi umwe makwanda mbinja ye (kazaku ke) mwechele nawa chikuto che. Hanenu kuli waze maanwita chimwe Chuma. Nyi umwe wakwanda Chuma che, kanda umuhula cho nawa. Lingilenu akwo chize nunazange ayo anulingile. “Nyi nwakuzanga lume waze akunuzanga, chawana chika nwakusa mbunge ha kutambula? Chibwe yivulumunyi kaakuzanga waze akwazanga! Nyi nwakulingila yibema shina waze akunulingila yibema, chawana chika nwakusa mbunge ha kutambula? Chibwe yivulumunyi no kaakulinga chizechene! Nyi nwakusondamisa shina waze nunase mbunge ha kunuhilwishila chawana, chika munukatambula? Chibwe yivulumunyi no kaakulilingila chizechene hanga akaahilwishile! Shinoho zangenu akwa kole jenu, alingilenu yibema, asondamisenu, hi kusa ko mbunge ha kunuhilwishila yo. Munukatambula chawana chinene. Munukabwa ana ja Zambi ya Mwilu Mwahiana, mumu kakulweza akwa kaleleso ni yingulungulu utu. Bwenu akwa keke ngwe chize abwa Tatenu.” “Kanda nubatwila akwenu, Zambi neye kechi kanubatwila. Kanda nuhisa akwenu, Zambi neye kechi kanuhisa. Konekenenu akwenu, Zambi neye makanukonekena. Ahenu akwenu, Zambi neye makanwaha: njongo yibema, yakukona, yakunyikumuna hamwe, yakusupwoke mu yikashi yenu. Mumu ni cheseko chize nwakwesekela nacho, che Zambi neye makanwesekela.” Yesu yaatela nawa chishima ngwenyi: “Kapuputa mahasa kusongwela kapuputa mukwo, nyi? Nyi machilinga, eswe aali keechi kuholokela mu wina nyi? Kambaji keshi kuhiana longeshi yenyi. Alioze kambaji mweswe, muze halilongesa, mabwa ngwe longeshi yenyi. Kuchi unatale kachiba kaze kali mu liso lia mukwenu, alioze kuushi kwalula mukambo uze uli mu liso lie? Ngwe kuchi muuhasa kwambila mukwenu ngwe: ‘Mukwetu, ngutayize nguchize kachiba mu liso lie,’ alioze kuushi kumona mukambo uze uli mu liso lia yena mwene? Chilembekese! Hatangu chiza mukambo uze uli mu liso lie, mba muumona zwalala ha kuchiza kachiba mu liso lia mukwenu.” “Mutondo Ubema kuushi kwima mihuko yibi, ni mutondo ubi kuushi kwima mihuko yibema. Mutondo weswe kanaunyingika ku mihuko yawo. Atu keeshi kuhela makuyu ku yibuta ya mingonga, keeshi kuhela uvwa ku mikalale. Mutu mubema kakutuhwisa yuma yibema mu mbunge yenyi yibema. Mutu mubi kakutuhwisa yuma yibi mu mbunge yenyi yibi. Mumu kanwa lia mutu mulihanjika yize yinalumbama mu mbunge.” “Kuchi kevwe nwakunguvuluka ngwenu: ‘Mwene, Mwene,’ alioze kunushi kulinga yuma yize ngunanwambe? Yoze meza kuli yami, ni mevwa maliji jami, ni maalinga, mungunulweza yoze alifwa nenyi. Kalifwa ni mutu yoze watungile zuwo. Yafula Chipinji chisuku, yasa fundamentu ha liwe. Muze mihuji yejile, yilundumukina ha zuwo lize, kuyahashile kulinyikisa mumu yalitunga kanawa. Yoze Unevu maliji jami, alioze keshi kwalinga, kalifwa ni mutu yoze watungile zuwo lienyi ha mavu amokomoko, kulishi fundamentu. Muze mihuji yejile, yilundumukina ha zuwo lize, mba yilibuzuka. Kubuzuka chalio yichibwa chinene!”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy