LUQA 2
MB20

LUQA 2

2
Kapitlu 2
It-twelid ta’ Ġesù Kristu
(Mt 1,18-25)
1F’dik il-ħabta Ċesari Awgustu#2,1: Ċesari Awgustu: l-imperatur ta’ Ruma mis-sena 29 QK sas-sena 14 WK. ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. 2Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja#2,2: Sirja: il-provinċja Rumana li minnha kienet tiddependi l-Palestina għal ħafna snin.. 3U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. 4Ġużeppi wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta’ Nazaret, u tala’ l-Lhudija, fil-belt ta’ David jisimha Betlehem - għax hu kien mid-dar u l-familja ta’ David - 5biex jinkiteb flimkien ma’ Marija l-għarusa tiegħu, li kienet tqila.#Lq 1,27. 6Ġara li, meta kienu hemm, Marija għalqilha ż-żmien biex teħles, 7u wildet l-ewwel iben tagħha, fisqietu u medditu f’maxtura, għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda.#Mt 1,25.
Ir-rgħajja u l-anġli
8F’dawk l-inħawi kien hemm xi rgħajja fir-raba’, għassa mal-merħla tagħhom billejl. 9U dehrilhom anġlu tal-Mulej, il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom, u qabadhom biża’ kbir. 10Iżda l-anġlu qalilhom: “Tibżgħux, għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. 11Illum, fil-belt ta’ David, twildilkom Salvatur, li hu l-Messija, il-Mulej. 12U bħala sinjal ikollkom dan; issibu tarbija mfisqija u mimduda f’maxtura.” 13F’daqqa waħda ngħaqdu mal-anġlu għadd kbir ta’ qtajja’ tas-sema, ifaħħru lil Alla u jgħidu:
14“Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet,
u sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu#2,14: U sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu: jew, skont test ieħor; Sliem fuq l-art; rieda tajba lill-bnedmin. Dan is-sliem hu s-seħħ tal-profeziji messjaniċi.!”#Lq 19,38.
15Meta mbagħad l-anġli ħallewhom u telgħu s-sema, ir-rgħajja bdew jgħidu lil xulxin: “Ejjew immorru Betlehem ħa naraw x’ġara kif għarrafna l-Mulej.” 16Marru mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ’l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. 17Kif raw dan, bdew jgħarrfu b’kulma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija,#Lq 2,10-12. 18u kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-rgħajja. 19Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha.#Lq 2,51. 20Ir-rgħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kulma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom.
21Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf.#Ġen 17,12; Lev 12,3; Lq 1,31-59.
Il-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-tempju
22Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-Liġi ta’ Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej,#Lev 12,3-6. 23kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li ‘kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej,’#Lq 13,12-15. 24u biex joffru b’sagrifiċċju ‘par gamiem jew żewġ bċieċen,’ kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej.#Lev 12,8.
25F’Ġerusalemm kien hemm wieħed, jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta’ Iżrael u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu.#Is 40,1; 49,13. 26L-Ispirtu s-Santu kien nebbħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-Mulej. 27Mar mela fit-tempju, imqanqal mill-Ispirtu, u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù biex jagħmlulu dak li kienet trid il-Liġi, 28huwa laqgħu fuq dirgħajh, bierek lil Alla u qal:
29“Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek
imur fis-sliem, skont kelmtek,
30għaliex għajnejja raw
is-salvazzjoni tiegħek#Is 52,10; Lq 3,6; Tit 2,11.
31li int ħejjejt
għall-popli kollha,
32dawl biex idawwal il-ġnus,
u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael.”#Is 42,6; 46,13; 49,6.
33Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu. 34Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija: “Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f’Iżrael; se jkun sinjal li jmeruh,#Is 8,14; 1 Kor 1,23; 1 Pt 2,8. 35- u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! - biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta’ ħafna.”
36Kien hemm ukoll waħda profetissa, Anna, bint Fanwel, mit-tribù ta’ Aser. Kienet imdaħħla ħafna fiż-żmien; wara xbubitha kienet għamlet seba’ snin miżżewġa, 37u mbagħad romlot. Sa ma kellha erbgħa u tmenin sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nhar taqdi lil Alla fis-sawm u t-talb.#1 Tim 5,5. 38Dak il-ħin stess waslet, u bdiet trodd ħajr lil Alla u titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta’ Ġerusalemm.#Is 52,9.
39Meta temmew kulma kellhom jagħmlu skont il-Liġi tal-Mulej reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta’ Nazaret.#Mt 2,23. 40U t-tifel baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimli bl-għerf. U l-grazzja ta’ Alla kienet fuqu.#Lq 1,80; 2,52.
It-tfajjel Ġesù fit-tempju
41Ta’ kull sena l-ġenituri ta’ Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa tal-Għid.#Eż 12,24-27; Dt 16,1-8. 42Meta kellu tnax-il sena#2,42: Meta kellu tnax-il sena: iż-żmien meta ż-żagħżugħ Lhudi kien jidħol fl-obbliġu tal-Liġi. telgħu wkoll, skont id-drawwa ta’ dik il-festa. 43Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu t-triq lura, imma t-tfajjel Ġesù baqa’ Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu. 44Huma ħasbuh qiegħed ma’ xi wħud li kienu fit-triq magħhom; iżda meta wara jum mixi fittxewh fost qrabathom u n-nies li kienu jafuhom, 45ma sabuhx, u għalhekk reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh.
46Wara tlitt ijiem sabuh fit-tempju, bilqiegħda f’nofs l-għalliema, jismagħhom u jistaqsihom; 47u kull min semgħu baqa’ mistagħġeb bid-dehen u t-tweġibiet tiegħu. 48Kif rawh, instamtu, u ommu qaltlu: “Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b’qalbna maqsuma!” 49U hu qalilhom: “U għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f’dak li hu ta’ Missieri?”#Ġw 2,16. 50Iżda kliemu ma fehmuhx. 51Imbagħad niżel magħhom u raġa’ mar Nazaret; u kien jobdihom. U ommu kienet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha.#Lq 2,10. 52U hekk Ġesù baqa’ jikber fl-għerf, fis-snin u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin.#1 Sam 2,26; Prov 3,4; Lq 1,80.

Maltese DC Bible © Malta Bible Society, 2020.


Learn More About IL-BIBBJA IL-KOTBA MQADDSA

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.