LEVITIKU 13
MB20

LEVITIKU 13

13
Kapitlu 13
Il-mard tal-ġilda
1U l-Mulej kellem lil Mosè u lil Aron u qalilhom:#Dt 24,8-9; Num 12,10-15. 2“Meta xi ħadd ikollu fil-ġilda xi qxur jew xi bużżieqa#13,2: Meta xi ħadd ikollu fil-ġilda xi qxur jew xi bużżieqa: dawn huma s-sintomi ta’ lebbra u mard tal-ġilda ieħor, li kien u għadu komuni fil-Lvant. Dawn il-preskrizzjonijiet iebsa kienu bżonnjużi biex jikkontrollaw dan il-mard kiefer. Biż-żmien il-lebbra bdiet titqies bħala figura tad-dnub., jew xi tebgħa bajda, qisha ġerħa tal-ġdiem, jeħduh għand Aron il-qassis, jew għand xi ħadd minn uliedu l-qassisin.#Dt 24,8. 3Il-qassis imbagħad jara l-ġerħa tal-ġilda tal-ġisem, u, jekk ix-xagħar ta’ ħdejn il-ġerħa jkun bjad u l-ġerħa tkun ’l isfel mill-ġilda, din tkun ġerħa tal-ġdiem, u l-qassis jarah sewwa, u jiddikjarah imniġġes. 4Imma jekk it-tebgħa fil-ġilda tkun bajda, iżda mhux ’l isfel mill-ġilda, u x-xagħar ma jkunx bjad, il-qassis jagħlaq il-miġruħ għal sebat ijiem. 5U jerġa’ l-qassis jarah fis-seba’ jum, u jekk isib li l-ġerħa baqgħet kif kienet, u ma nfexxetx fil-ġilda, il-qassis jagħlqu għal sebat ijiem oħra. 6Imbagħad jerġa’ jarah fis-seba’ jum, u jekk isib li l-ġerħa ntfiet u ma nfexxetx fil-ġilda, jiddikjarah nadif għax tkun bużżieqa. U jaħsel ħwejġu u jindaf. 7Imma jekk il-bużżieqa tinfexx fil-ġilda, wara li jkun rah il-qassis u għaddieh b’nadif, jerġa’ jidher quddiem il-qassis. 8Jarah il-qassis, u jekk jara li l-ġerħa nfexxet fil-ġilda, jiddikjarah b’imniġġes, għax ikun ġdiem.
9“Meta wieħed ikollu l-ġerħa tal-ġdiem, iġibuh quddiem il-qassis. 10Imbagħad jarah il-qassis, u jekk ikun hemm qoxra bajda fil-ġilda, u bix-xagħar ġo fiha abjad, u l-fdal ta’ laħam ħaj, 11dan ikun ġdiem li jkun ilu fil-ġilda ta’ ġismu, u l-qassis jiddikjarah b’imniġġes; imma ma jagħlqux, għax ikun imniġġes. 12Jekk imbagħad il-ġdiem jixtered mal-ġilda, u jiksi l-ġilda kollha tal-marid, minn rasu sa saqajh, kull fejn jista’ jara l-qassis, 13il-qassis jarah, u jekk il-ġdiem ikun jiksi l-ġilda kollha ta’ ġismu, jiddikjara l-marid nadif; għax ikun bjad għalkollox, u hu nadif. 14Imma jekk jitfaċċa l-laħam il-ħaj, ikun imniġġes. 15Malli l-qassis jara l-laħam il-ħaj, jiddikjarah imniġġes; għaliex il-laħam il-ħaj, sinjal tal-ġdiem, hu mniġġes. 16Jekk imma l-laħam il-ħaj jgħib, u l-marid jerġa’ jibjad, għandu jmur għand il-qassis; 17jekk il-qassis, meta jarah, isib li bjad, jiddikjarah nadif, u jkun imnaddaf.
18“Wieħed li jkollu fil-ġilda ta’ ġismu nuffata, u jfiq minnha, 19imma mbagħad flok in-nuffata titfaċċa qoxra bajda, jew tebgħa bajda tagħti fl-aħmar, għandu jidher quddiem il-qassis. 20U malli jarah il-qassis u jsib li tkun ’l isfel mill-ġilda, u x-xagħar ikun bjad, jiddikjarah imniġġes, għax tkun ġerħa tal-ġdiem, li faqqset fin-nuffata. 21Imma jekk il-qassis jaraha, u ma jsibx xagħar abjad, u ma tkunx ’l isfel mill-ġilda, imma tkun bjadet, il-qassis jagħlqu għal sebat ijiem, 22u mbagħad, jekk it-tebgħa tinfirex mal-ġilda, il-qassis jiddikjarah imniġġes, għax tkun ġerħa tal-ġdiem. 23Imma jekk it-tebgħa tibqa’ fejn kienet bla ma tinfirex, tkun l-għeluq tan-nuffata u għalhekk il-qassis jiddikjarah nadif.
24“Jekk xi ħadd ikollu ħarqa bin-nar fil-ġilda, u l-għeluq tal-ħarqa jsir tebgħa bajda tagħti fl-aħmar jew bajda, 25jaraha l-qassis, u jekk ix-xagħar fit-tebgħa jkun bjad u t-tebgħa tidher ’l isfel mill-ġilda, tkun ġdiem imfaqqas fil-ħarqa, u l-qassis jiddikjarah imniġġes, għax tkun ġerħa tal-ġdiem.
26“Imma jekk jaraha l-qassis, u ma jkunx hemm fit-tebgħa xagħar abjad, u ma tkunx ’l isfel mill-ġilda, u lewnha jkun tefa, il-qassis jagħlqu għal sebat ijiem. 27Imbagħad il-qassis jarah fis-seba’ jum, u jekk tkun infirxet fil-ġilda, il-qassis jiddikjarah imniġġes, għax tkun ġerħa tal-ġdiem. 28Imma jekk it-tebgħa tibqa’ kif kienet u ma tkunx infirxet mal-ġilda, u tilfet lewnha, tkun il-fdal tal-ħarqa, u l-qassis jiddikjarah nadif, għax tkun l-għeluq tal-ħarqa.
29“Jekk mara jew raġel ikollu f’rasu, jew fi lħitu, ġerħa, 30għandu jaraha l-qassis, u jekk jara li tkun ’l isfel mill-ġilda, u bix-xagħar safrani u skars, il-qassis jiddikjarah imniġġes; għax ikollu l-falza, il-ġdiem tar-ras jew tal-leħja. 31Imma jekk il-qassis jara l-ġerħa tal-falza, u ma tkunx tidher li tkun ’l isfel mill-ġilda, u ma jkunx hemm xagħar iswed fiha, il-qassis jagħlaq il-marid bil-falza għal sebat ijiem. 32U mbagħad jara l-ġerħa fis-seba’ jum, u, jekk il-falza ma tkunx ġriet, u ma jkunx fiha xagħar iswed u ma tidhirx ’l isfel mill-ġilda, 33il-marid jitqarweż - imma mhux fejn tkun il-falza - u l-qassis jagħlaq il-marid bil-falza għal sebat ijiem oħra. 34Imbagħad il-qassis jerġa’ jara l-falza fis-seba’ jum, u jekk il-falza ma tkunx ġriet mal-ġilda, u ma tidhirx ’l isfel mill-ġilda, il-qassis jiddikjarah nadif; u dak jaħsel ħwejġu u jkun nadif. 35Imma jekk il-falza, wara li jkun iddikjaraha nadifa, tiġri mal-ġilda, 36jerġa’ jarah il-qassis, u jekk il-falza tkun ġriet mal-ġilda, ma għandux għalfejn il-qassis jara jekk ix-xagħar ikunx safrani; għax ikun imniġġes. 37Jekk imbagħad jara li l-falza waqfet u tela’ x-xagħar iswed, il-marid ikun imfejjaq u nadif, u l-qassis jiddikjarah nadif.
38“Raġel jew mara li jkollhom il-ġilda ta’ ġisimhom bi tbajja’ bojod, 39jarahom il-qassis u jekk jarahom bojod u mitfija, ikun ħżież imfaqqas fil-ġilda; il-marid ikun nadif.
40“Min jitlef ix-xagħar ta’ rasu, ikun qargħi, imma jkun nadif. 41Jekk jaqagħlu minn fuq ġbinu, ikun fartas minn quddiem, imma nadif. 42Iżda jekk ikollu fil-qurriegħa bla xagħar jew ġbinu bla xagħar, ġerħa bajda tagħti fl-aħmar, dan ikun ġdiem imfaqqas fil-qurriegħa jew ġbinu. 43Għandu jarah il-qassis, u jekk jara li l-qoxra tal-ġerħa fil-qurriegħa jew fil-ġbin tkun bajda tagħti fl-aħmar, bħalma jidher fil-ġdiem tal-ġilda ta’ ġismu, 44dan ikun bniedem imġiddem għalkollox u mniġġes, u l-qassis għandu jiddikjarah imġiddem; għax il-ġerħa tkun fir-ras.
45“Il-marid bil-ġdiem għandu jilbes ħwejjeġ imqattgħa u jħalli rasu mikxufa, u jitgħatta sa geddumu, u jgħajjat: ‘Imniġġes! Imniġġes!’ 46Kemm idum marid ikun miżmum b’imniġġes li hu, u jgħix waħdu f’postu barra mill-kamp.#Num 5,2; 12,14-15; 2 Slat 15,5; Lq 17,12.
It-tingis tal-ilbies
47“Meta biċċa lbies tibda tnawwar, sew jekk tkun tas-suf sew tal-għażel, 48fil-medd jew fit-togħma, jew biċċa ġild jew xi ħaġa oħra tal-ġild, 49jekk il-biċċa l-marida tkun ħadranija jew ħamranija, sew ilbies sew ġild, fil-medd jew fit-togħma, jew f’kull ħaġa oħra tal-ġild, din tkun tebgħa tat-tinwir u għandu jaraha l-qassis. 50Meta jkun raha l-qassis, dan għandu jagħlaq il-biċċa mċappsa għal sebat ijiem; 51imbagħad jerġa’ jaraha fis-seba’ jum, u jekk jara li t-tebgħa fl-ilbies xterdet, sew fil-medd sew fit-togħma, sew fil-ġild jew f’kull ħaġa oħra tal-ġild, din tkun tinwir li jġib il-ħsara; din hi mniġġsa. 52U jaħraq il-biċċa mniġġsa, sew fil-medd sew fit-togħma, kemm tas-suf kemm tal-għażel, u kull ħaġa oħra tal-ġild li tkun imċappsa; għax dan ikun tinwir li jġib il-ħsara u għalhekk għandha tinqered bin-nar. 53Imma jekk il-qassis jaraha u jsib li t-tinwir ma xteridx fl-ilbies, fil-medd jew fit-togħma, jew f’kull ħaġa oħra tal-ġild, 54jordna li jaħslu l-biċċa mċappsa, u jagħlaqha għal sebat ijiem oħra. 55Imbagħad il-qassis jerġa’ jara t-tinwir wara li jkunu ħasluha, u jekk jara li fl-għajn it-tinwir ma tbiddilx, għalkemm ma jkunx xtered, tkun imniġġsa, u għandek taħraqha fin-nar, sew jekk tkun imnawra mis-sewwa sew mill-maqlub. 56Jekk il-qassis jaraha u jsib li l-lewn tat-tinwir ikun tefa wara li jkunu ħasluha, jaqta’ t-tebgħa mill-ilbies jew mill-ġild, mill-medd jew mit-togħma, u minn kull ħaġa oħra tal-ġild. 57Imma jekk jerġa’ jidher it-tinwir fl-ilbies, fil-medd jew fit-togħma, u f’kull ħaġa oħra tal-ġild, ikun faqqas mill-ġdid, u għandek taħraq bin-nar it-tinwir kollu li jkun fiha. 58Imma jekk l-ilbies, jew medd jew togħma, jew kull ħaġa oħra tal-ġild, taħsilhom u t-tinwir imur, erġa’ aħsilhom għat-tieni darba u jkunu ndaf.”
59Din hi l-liġi għat-tinwir tal-ilbies tas-suf jew tal-għażel, tal-medd jew tat-togħma u ta’ kull ħaġa oħra tal-ġild, biex ikunu ddikjarati ndaf jew imniġġsa.#Lev 14,54-57.

Maltese DC Bible © Malta Bible Society, 2020.


Learn More About IL-BIBBJA IL-KOTBA MQADDSA

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.