John 1
BLA1979

John 1

1
1O̱ki. Issko̱o̱htsika itsa̱omaʼpaistotoahpi ksa̱a̱hkomma i̱i̱kayissitsstsiiwa anna̱ahkayi i iihto̱ʼtsstsiiwa a̱a̱mo iihkana̱ʼpaisiiyi. A̱nnahkaoʼka annaahka Jesus Christ. Itohpo̱kaʼpaitapiimiwa anniska A̱ʼpistotookiiyiska. Ki noohka̱ttamiwa A̱ʼpistotooki. 2A̱waanioʼpa i̱i̱kayissitsstsiiwa itsa̱omaʼpaistotoahpi ksa̱a̱hkomma. Iitohpo̱kaʼpaitapiimiwa anniska A̱ʼpistotookiiyiska. 3Kana̱ʼpaisi iihtsi̱stapitsstsiiwa osto̱yi. Ma̱toohkitsstsiihpa a̱a̱hksaohtsistapitsstsii osto̱yi, imaki̱ʼtokska. 4Iihtsi̱stapitsstsiiwa a̱i̱ssksipaitapiʼssini osto̱yi. Ki ami̱i̱ksiska iihkota̱i̱ksi amohka niipa̱i̱tapiʼssinihka a̱kohkottohtsistapohtaʼpawaawahkaayaawa ksistsiko̱i̱nattsii. 5Ki amohka ksistsiko̱i̱nattsiiyihka ita̱psstsiiwa ami̱i̱ksiska ita̱ʼpawaawahkaaiksi isski̱i̱ʼnattsi. Ki amohka isski̱i̱ʼnattsiyihka ma̱ta̱o̱noaoʼtsitsksskonataʼpssatoomaatsi ksistsiko̱i̱nattsi. Ki a̱nnihkayii ma̱tako̱noawa̱a̱htsaakaʼsiwa amiia ksistsiko̱i̱nattsiiyi.
6O̱ki. A̱a̱mayii mata̱piiwa, A̱ʼpistotookiwa otssksksimo̱ʼtaani a̱a̱nistawa John A̱waatoaʼpistotakiwa. 7Osto̱yi ota̱ʼpoʼtakssinayi ma̱a̱hkitaokakianistahsi mata̱piiyi. Iihtoka̱moʼtsiʼpoyiwa anniska iihko̱kkiiyiska a̱a̱hkitaʼpawaawahkaaoʼsi ksiistsiko̱i̱nattsi. Ki a̱nnihkayii o̱tapiʼssina a̱yaakomaiʼtakiiksi ma̱a̱hkitomaiʼtakssi. 8John ma̱tamiiwaatsi anniska iihko̱kkiiyiska a̱a̱hkitaʼpawaawahkaaoʼsi ksistsiko̱i̱nattsi. Osto̱yi ota̱ʼpoʼtakssinayi ma̱a̱hkohta̱okamoʼtsiʼpoyissi annisk iihko̱kkiiyiska. 9Amaahka niita̱ʼpamiiwahka i ihkana̱ohkokkiwahk a̱a̱hkitaʼpawaawahkaaoʼsi ksiistsiko̱i̱nattsi 10osto̱yi ito̱ʼtoowa anno̱o ksa̱a̱hkomma. Ki anno̱ksi istsitapi̱i̱ksi anno̱o ksa̱a̱hkomma ma̱tssksinoyiiwaiksaawayi ki̱i̱wa osto̱yi a̱nnayii o̱mohtsistapitaisstsiihpi ksa̱ahkommi. 11Itsito̱ʼtoowa otsi̱tsitapiihpi ki ota̱wattsitapiimiksi, amiiksi Jews, otsi̱tsstsimimmokaiksi. 12Kii istsi̱kiiksi oma̱a̱tsstsimimmo̱kaatsaiksi. Oto̱ʼtookaiksi. Otsi̱ i̱maiʼtookaiksi. Kii amo̱ksi a̱o̱maiʼtakiiksi a̱nnikskayi itohko̱tsiiwaiksi ma̱a̱hkanistapssaiksi A̱ʼpistotookiwa o̱koʼsikska. 13A̱ʼpistookiwa, osto̱yi iiko̱ʼsskatsiiwa a̱a̱mokska a̱o̱maiʼtakiikska. Ma̱a̱tstamitokoʼsskatsi̱i̱waatsaiksi otsi̱stsitsaiʼpokaiʼssaawa. Kii ma̱tsitsstsiihpa mata̱pii a̱a̱hkohkottsiksimsstattsaahsi A̱ʼpistotookiiyi ma̱a̱hkokoʼsskatahsaiki. A̱ʼpistotookiwa osto̱yi a̱wattokoʼsskatsiiwaiksi.
14O̱ki. Anna̱a̱hka iihto̱ʼtsstsiiwa a̱a̱mo iihkana̱ʼpaisi, a̱nnaahkaoʼka annaahka Jesus Christ, itsita̱piiwaʼsiwa. Kii niisto̱nnaani itsina̱ʼpaissiiwa. A̱i̱ssksawanisttotsima manistsi̱kisttoakkihpi ma̱a̱hkiitaʼpipoohsapikimmapiipitssi. Niisto̱nnaan nitsino̱annaana mani̱stsspsspi. Iihtsi̱stapsspssiwa o̱nni otsspssa̱yi manistsi̱ʼtohkoyimmi̱yihpi o̱nni A̱ʼpistotookiiyi.
15O̱ki. Johna iihto̱kamoʼtsiʼpoyiiwa Jesus. Osto̱yi aʼpa̱i̱saisttowa. A̱a̱niiwa, “O̱ki. A̱a̱mohka ni̱naawahka a̱nnahkaoʼka annaahka no̱mohtaiʼpoyiihpahka. Kita̱nistohpoaawa niisto̱wa nitsi̱i̱kayistapomatapokakiaanii. Osto̱yi ma̱nomatapokakiaaniiwa. Ki nima̱takaniihpa to̱ʼtsitsksspssatawa. Osto̱yi isspssi̱wa ki̱i̱wa oma̱nomatapoohpi. Takaa anniihka nitsi̱tsaomaipokaawaʼsspihka osto̱yi a̱i̱ssksitaisstsi iwa.”
16O̱ki. Oto̱mahksikimmapiipitssini iihto̱ʼtohkanaisspommootspa. I̱i̱kohtoʼtakawoyi na̱i̱soksistotookihpistsi. 17Issko̱o̱htsik A̱ʼpistotookiwa iihtohko̱i̱kiiwa Moses ma̱a̱hkohtohkokkssi natowo̱kakihtsimaani. Kii a̱nnohka A̱ʼpistotookiwa iihtohko̱i̱kiiwa Jesus Christ ma̱a̱hkanisttotsissi manistsi̱ksisttoakkihpi ma̱a̱hksipoohsapikimmapiissi. 18Ma̱tonaitaisstsiihpa a̱a̱hksinoyii Kinnooni A̱ʼpistookiiyi. Ki oni̱ʼtohkoyi ki a̱nnahkaoʼka A̱ʼpistookiiyi. Ki̱nnoona ota̱i̱ssksohpokaʼpaissiimoka ohko̱yi. Ki na̱o̱ʼtooyinai. Na̱waistamatstohkatohsiinayi a̱a̱hkitohkoissksinissi o̱nni mani̱stsspiai.
19O̱ki. A̱a̱moksayi mata̱piiksi iihto̱ʼto̱oyaawa Jerusalem. Itsita̱pooyaawa John. Anni̱i̱ksi anista̱pssiiyi naato̱yaapiikoani ki anni̱i̱ksi anista̱pssiiyi omi̱i̱ksiska a̱o̱toiʼtsikatoomikska o̱mahkitawaatsi̱moihkaaoʼpi. Omi̱i̱ksi isto̱ʼtotamaʼpssiiksi Jews ita̱psskoyiiyaawa amokska mata̱piikska John ma̱a̱hksopoahtsiisatahsaawayi tsika̱a̱hta osto̱yi. 20John ka̱a̱kanistsiiwaiksi sota̱miʼtskanistsiiwaiksi “Niisto̱wa nima̱tamihpa A̱ʼpistotookiwa anniska o̱mohtakohkoikiihpiska ma̱a̱hksikamotsi̱i̱piokssi.” 21Ki a̱nnika itani̱stsiiyaawa Johni, “Ki taka̱a kiisto̱wa? Ki ka̱taaʼmihpa annaahka Elijah, annaahka a̱ksskoʼtoowahka?” A̱a̱niiwa, “Saa. Ma̱tamihpa.” Itani̱i̱yaawa “Kika̱taaʼmihpa annaahka a̱waatoyiʼpoyiiwahka a̱yoohkoawahka ma̱a̱hkoʼtoohsi?” A̱a̱niiwa “Saa.” 22Itani̱stsiiyaawayi, “Noohkani̱kkinnaan, taka̱a kiisto̱wa? Ta̱ksstsinaoʼtanistannaaniaawa anni̱i̱ksiska nito̱ʼtsskookinnaanikska aiʼsskita̱pooinnaaniki. Kiisto̱wa noohkitsini̱kaʼsit.” 23Oma̱a John itani̱i̱wa, “Ki̱tssksiniihpoaawa niitssi̱naaihpi osi̱naakssini annaahk issko̱o̱htsika a̱waatoyiʼpoyiiwahka Isaiahahk. Itssi̱naihpa na̱i̱kayissiinapaniiwa ota̱kitsstsissi saoʼki̱oohtsi a̱kitoohtoawa. A̱kitaniiwa ‘A̱kaisopoatsistotoohsik. Kitsi̱naaiminnoona a̱i̱tamaakoʼtoowa.’ Niisto̱wakaoʼka annaahk na̱i̱kayissiinapsskoawahka a̱kitoohtoawahka.” A̱nniayii a̱a̱niiwa John.
24O̱ki. Istsi̱kiksi amoksi na̱i̱sopoahtsiiʼsatsiiksi John otsi̱tapsskookoaawayi amiiksi Pharisees. 25Kii a̱nnihkayii iihtani̱stsiiyaawayi “Oki. Kita̱a̱nii kitsawa̱mssi A̱ʼpistotookiwahka anniiska o̱mohtakohkoikiihpiska kia̱ya Elijah ki annaahka a̱waatoyiʼpoyiiwahk. O̱ki kima̱ʼkawaatoaʼpistotaksstsiksi.” 26John itsipo̱ʼtanistsiiwaiksi, “Niistowa aohki̱i̱yi nika̱a̱kohtawaatoaʼpistotaki. Kii oma̱a̱hka ta̱i̱kayissohtsiʼpoyiihpahka itsina̱ʼpaitapiiwa kiisto̱aawayi. Kima̱tsiitaʼpssksinoa̱waawaatsi. 27A̱yakomatapaʼpaoʼtakiwa. Niisto̱wa tsiko̱maisiistonaimmohsatawa na̱a̱hkinaiʼtawaapi̱naawa.”
28O̱ki. Kii a̱a̱mohka itani̱stsiiwa mi̱stapinna̱a̱poohtsi omii niyi̱tahtai Jordan. A̱nnimayii itsstsiiwa aka̱i̱tapisskowa, Bethany. A̱nnimayii itawa̱a̱toaʼpistotakiwa John.
29O̱ki. A̱nnia mattsiksi̱stsikoyi John itsino̱yiiwa Jesus oto̱ʼtoohsi. Sota̱maniiwa, “O̱o̱mayaoʼka A̱ʼpistotookiwa anniska otsi̱tsipoʼtoayiska ma̱a̱hkitotoisapssi omiiksiska i̱i̱mahkihkinaaikska iʼnita̱i̱kska a̱a̱hkikkitsstsaahsi. A̱kohtsitssiinomoawa o̱tapiʼssini opahtsa̱ʼpssini. 30Osto̱yi a̱nnahkaoʼka no̱mohtaiʼpoyiihpahka. Kita̱a̱nistohpoaawa osto̱yi oʼtsi̱tskoʼtotamaʼpssiwa niisto̱yi ki̱i̱iwa nitsi̱i̱toomomatapokakiaaniihpi. Osto̱yi oʼtsi̱tskoʼtotamaʼpssiiwa takaa anniihka tsi̱tsaomaipokaayihpihka osto̱yi a̱i̱ssksitaisstsiiwa.” 31Ina̱i̱ʼtaniiwa John, “Nima̱tssksiniihpa annaahka Jesus ota̱mssi annaahk no̱mohtsikayissiʼpoyiihpahka. Osto̱yi a̱nnaoʼk no̱mohtohtatoaʼpistotaki aohki̱i̱ osto̱yi a̱a̱hkohtoʼtohkoissksinoahsi. Ota̱kitohkoissksinooka omi̱i̱ksi istsitapi̱i̱ksi Israel.” A̱nniai a̱a̱niiwa Johna.
32-34O̱ki. Oma̱a John, ma̱ttsiʼpoatomoyiiwa Jesus, moka̱moʼtsi̱ʼpoyiiwa. Itani̱i̱wa “Nitaanikka A̱ʼpistotookiwa na̱a̱hkohtawaatoaʼpistakssi aohki̱i̱yi. Nima̱ttanikka naanista̱akoonoahpi annaahka no̱mohta̱i̱kayissiʼpoyiihpahka. A̱a̱niiwa, ‘A̱kitsstsiihpa natowo̱ttaka ota̱yakita̱psainniso̱o̱hpi ni̱naayi. A̱a̱mohka aiʼnimi̱niki, aaʼnistsi̱i̱si kita̱kstamssksiniihpa a̱nnaoʼka annaahka ni̱naawahka. A̱nnahkaoʼka annaahka a̱kohtawa̱a̱toaʼpistotakiwahka Natowo̱ttaki. Anniihka nima̱tssksiniihpa oto̱mssi Jesus. Ki a̱nnohka nita̱i̱ʼnoawa Natowo̱ttaka otsi̱tapssainnisoohsi Jesusi. Ika̱nistsinamma a̱nni kakko̱i̱. Iihto̱ʼtsainnisoowa ispo̱o̱htsi ma̱a̱hkito̱manistohpokaʼpaissiimahsi Jesus. A̱nnohka a̱a̱mohka nitsini̱ssi a̱nnihkayii ko̱mohtanistohpoaawa Jesus a̱nniskaoʼkinai Aʼpistotookiwa ohkoyi.’ A̱nniayii niito̱manistooma John mani̱stssksinoahpi Jesus.”
35O̱ki. A̱nniya mattsiksi̱stsikoi oma̱a John iihpoki̱taipoyiimiiwa amo̱ksi na̱tsitapii ota̱i̱sokaissksinima̱atsaaiksi. 36Kii sota̱minoyiiwa anniska Jesus omohtawa̱a̱wahkaahsayi. Sota̱maniiwa “O̱o̱mayaoʼka anniska annaahka A̱ʼpistotookiwa otsi̱tsipoʼtoayiska ma̱a̱hkitotoisapssi omi̱i̱ksiska i̱i̱mahkihkinaaikska iʼnita̱i̱kska a̱a̱hkikkitsstsaahsi.”
37Kii ki omi̱i̱kska John ota̱i̱ssksinimaatsaaiksi otsi̱toohtookaiksi, ki a̱nnihkayii iihtohpo̱ʼkiisapooyaawa Jesus ma̱a̱hkanistapssaawa ota̱i̱ssksinimaatsaaiksi. 38Ki oma̱a Jesus ito̱ʼtakaoowa. Itsino̱yiiwaiksi otohpo̱ʼkiawaawahkaanaiksi. Itani̱stsiiwaiksi, “O̱ki tsa̱ anista̱piwa kita̱ʼpaissapihpoaawa?” Sota̱maniiyaawa “O̱ki Rabbi. Ta̱i̱sstaahpinnaan na̱a̱hkssksinissinnaani kitsi̱taopiihpi.” (O̱ki a̱a̱mohka “Rabbi” anista̱panioʼsina “a̱i̱ssksinimaatstohki.”)
39Jesus itanistsiiwaiksi, “Okih. Ka̱a̱hkitohkoissksiniʼpoaawa tsi̱taopiihpi.” Kii sota̱mitohpoʼkiio̱oyaawa. Sota̱mitssksinimiaawa Jesus ooko̱o̱wayi. Iihpitsi̱toʼtoowa niiso̱o̱yi ki a̱nnihkayii itohpo̱ksikoʼkomiimiiyaawayi.
40O̱ki oma̱a a̱nistawa Andrew, a̱nnahkaoʼka ami̱i̱ksiska na̱a̱tsitapiikska na̱yoohtoyiikska John. Sota̱mohpoʼkiisapooya Jesus. Andrew o̱mohpapiʼihpa ami̱i Simon Peter. 41I̱i̱tomotaʼpssammiiwa o̱mohpapiʼihpi Peteri. Itohko̱o̱noyiiwayi. Itani̱stsiiwayi, “Nika̱o̱hkoissksinoannaanini A̱ʼpistotookiwa anniska o̱mohtakohkoikiihpiska ma̱a̱hksikamotsi̱i̱piookssi.” (O̱ki, amoohka ota̱a̱niihpihka, A̱ʼpistotookiwa o̱mohtakohkoikiihpiska, ni̱ʼtoi anista̱panioʼsina “Christ”).
42Oma̱a Andrew itsita̱pipiiwa anniska o̱mohpapiʼihpiska Simon Peter anniska Jesusi. Jesusa itssa̱mmiiwayi. Itani̱stsiiwa̱yi, “O̱ki. Kiisto̱akaoʼka Joannas ohko̱yi. Kita̱nikko Simon. Ki̱tohkoto Cephas ka̱a̱hkitsinihkaʼsimatoʼpa.” (O̱ki. Amoohka “Cephas” ni̱ʼtoi anista̱paniosina “Peter”. Anista̱paniosina “O̱o̱hkotoka.”)
43O̱ki. A̱nnia mattsiksi̱stsikoi Jesus itani̱stsitsiihtaawa ma̱a̱hkitapoohsi Galilee. Itohko̱o̱noyiiwa anniska Philipisk. Itani̱stsiiwayi, “Oki̱h. Po̱ʼkiioot.”
44(Oma̱a Philip itoko̱yiiwa omii aka̱i̱tapissko i Bethsaida, ni̱ʼtoyi omi̱i Andrew kii Peter.)
45Oma̱a Philip itota̱ʼpssammiwa Nathanael. Itohko̱onoyiiwayi. A̱a̱nistsiiwayi, “O̱ki. Annaahka Mosesahk anniska otsi̱kayissiinapsskoayiska, niisto̱nnaana ni̱tohkoissksinoannaaninayi. A̱nniskaoʼkinayi anniska otsi̱kayissiinapsskohkatawawayiska omiiksi a̱waatoyiʼpoyiiksi issko̱o̱htsika. A̱nnaoʼka oma̱a Jesus. Itsista̱waʼsiwa Nazareth. Oma̱a Joseph, ohko̱ayi.”
46Nathanaela sota̱msayiʼtakiwa. Itani̱stsiiwa Philipi “Nanistsi̱ksimssta Nazareth a̱a̱hkstaiʼsayikakitsstsiihpa a̱a̱hkohtoʼtsstsii noohkso̱kaʼpii.” Kii Philip itsska̱nistsiiwayi, “Awa̱ttsipoohsotoohkoissksinoosa.”
47O̱ki A̱ʼwaistohkoyiiyaawa Jesus. Jesus itsino̱yiiwa Nathanael. Sota̱maniiwa “A̱a̱mayii nita̱ʼpanistapssiwa amo̱ksiska A̱ʼpistotookiwa otsitapi̱i̱mataikska. Ma̱tattsiitapiiwa.”
48Nathanael itani̱stsiiwa Jesus, “Tsa̱ kino̱ohkanistohkoissksinookihpa.” Jesus i tani̱i̱wa “Kitsi̱tsinoo anniihka kitsi̱tsitsistaahtaopiihpi omaam miistsi̱sa. Apssi̱yiistsisa. Kitsi̱tsinoo anniihk kitsi̱tsaomainihka̱yihpihka anna̱a Philip.”
49Nathanael ota̱ʼyoohtoahsi sota̱mipisatsiʼtakiwa. Ka̱a̱tanistsiiwa Jesusi “A̱i̱ssksinimaatstohki. Kiisto̱wa a̱nniskaoʼkinayi A̱ʼpistotookiwa ohko̱yi. Kiisto a̱nnayii kita̱kitsinawaʼsi Israel.”
50Jesus itani̱stsiiwayi, “Kita̱a̱nisto kitsi̱tsinoo annihka kitsi̱tsitsistaahtaopiihpihka omaam miistsi̱sa, kii a̱nnohkayi ko̱mohtomatapomaiʼtaki. Kita̱ksiniʼpa oʼtsi̱tssksipisataʼpiistsi.” 51Jesus ina̱i̱ʼtanistsiiwayi, “Kita̱komiiksistsiniʼpoaawa isspo̱o̱htsi otsika̱i̱ʼsstsissi. Kii A̱ʼpistotookiwa ota̱toyiitapiimiksi a̱kohtohkoikiaawa niisto̱yi ma̱a̱hksspommoohsaawa kii ma̱a̱hkattsainnisoohsaawa. Niisto̱akaoʼka annaahka Mata̱piiwahka.”

Translated by Wycliffe Bible Translators. Published by the Canadian Bible Society 1979.

Learn More About Annaahk John Manistsitsinikatahpi Jesus Manistsipaitapiihpiai 1979