JENESA 2
BHNT

JENESA 2

2
1 Horreletan osatuac içan ciren cerua eta lurra beren edergailu guciequin.
2 Eta Jaincoac çazpigarren eguneco osatu çuen bere escuco lana: eta bere eguincari gucietaric pausu hartu çuen çazpigarren egunean.
3 Eta benedicatu çuen çazpigarren egun hura eta saindutu çuen: ceren hartan guelditu içan baitzen bere eguinça gucitic, eguitecotzat Jaincoac ezdeusetaric athera çuenetic.
4 Horrelacoac dira ceru-lurren ethorquiac, ezdeusetaric atheratuac içan cirenean, Jainco Jaunac eguin cituen egunean cerua eta lurra,
5 Eta campotaco landare guciac lurretic sorthu gabean, eta bazterretaco belhar guciac berenez haci gabean: Jainco Jaunac ecen uriric oraino lurrari etzioen eman, eta guiçona etzen lurraren lancecotzat.
6 Bainan lurretic igaiten cen ur bat, lurraren axal gucia ihinztatzen çuena.
7 Jainco Jaunac eguin içan çuen beraz guiçona lurraren orhetic, eta beguithartera eman içan cioen bicizco ufaco bat, eta guiçona eguin içan cen bere arima bician.
8 Bada Jaincoac hastedanic gogozco baratze bat eguina çaducan: hartan eçarri çuen bere escuz eguina çuen guiçona.
9 Eta Jainco Jaunac lurretic ilkiaraci cituen çuhamu guciac, ederrac beguico, eta ahoco goçoac: eta baratzearen erdian bicitzeco çuhaitza eta onguiaren eta gaizquiaren jaquitateco çuhaitza.
10 Gogozco leku hartaric atheratzen cen hibai bat baratzearen urztatzeco, eta guero berezten dena lau burutan.
11 Bata deitzen da Phison: harec inguratzen du Hebilathco lur gucia, non sorcen baita urhea;
12 Eta lur hartaco urhea guciz ona da: han causitzen da bdelioa eta oniz harria.
13 Eta bigarren hibaia Jehon deitzen da: hura da Ethiopiaco lurra oro inguratzen duena.
14 Hirugarren hibaiaren icena da Tigris: hura Asiria aldera dihoa. Ufrata da laugarren hibaia.
15 Jainco Jaunac hartu içan çuen beraz guiçona eta eçarri gogozco pharabisuan, hura lant eta çain ceçançat.
16 Manu ere eman cioen erraten cioelaric: pharabisuco çuhaitz gucietaric jan çaçu.
17 Ordean ez deçaçun jan onguico eta gaizquico jaquitatearen çuhaitzetic. Ecen hartaric janen duçun egunean, heriotzez hilen çare.
18 Jainco Jaunac erran çuen berriz: Ez da on guiçona içan dadien bakar: eguin dioçogun lagun bat bere iduricoa.
19 Jainco Jaunac lurretic eguin ondoan beraz lurreco abere guciac eta ceruco hegastinac oro, erakarri cituen Adamen aitzinera, ikus ceçançat cer icen emanen cioten: eta Adamec abere bakotchari eman çuen icena da cinez haren icena.
20 Eta Adamec beren icenac eman ciotzaten acienda guciei, eta hegastin guciei, eta lurreco basabere guciei: bainan etzen aurkitzen Adamençat bere idurico lagunic.
21 Jainco Jaunac igorri cioen beraz Adami loaldi bat: eta lo çagoelaric kendu cioen saihets-heçur bat, eta haren orde eçarri cioen haraguia.
22 Eta Jainco Jaunac Adami kendu cioen saihets-heçurretic eguin çuen emaztequia: eta erakarri cioen Adami.
23 Eta Adamec erran çuen: Huna orai ene heçurretaco heçurra eta ene haraguico haraguia; hau deithuco da guicema, ceren guiçona ganic atheratua baita.
24 Horrengatic guiçonac utzico ditu bere ait-amac, eta iratchiquico da bere emazteari, eta bia içanen dira haragui batean.
25 Eta Adam eta bere emaztea buluzgorriric ciren biac: eta etziren ahalquetzen.