YouVersion Logo
Search Icon

Mathiơ 1

1
DU ANGĂN KƠI-KŎ PÀNG-YAU SƠ̆NG PƠNUAĬ TƠBIĂ RÀI YÀNG JÊSU KRIST
(Mư̆ng tăl 1:1 truh tăl 2:23)
Du Kơi-Kŏ Pàng-Yau Yàng Jêsu Krist
(Luka 3:23-38)
1Du angăn kơi-kŏ pàng-yau Yàng Jêsu Krist, anà-tơc̆o Đabit, anà-tơc̆o Abraham.
2Abraham pơjiơ̆ng Isak; Isak pơjiơ̆ng Jakôp; Jakôp pơjiơ̆ng Juđa sơ̆ng du adơi-ai ñu. 3Juđa pơjiơ̆ng Pheres sơ̆ng Sereh (Ame buơl guñu la Tamar). Pheres pơjiơ̆ng Hesrôn; Hesrôn pơjiơ̆ng Aram. 4Aram pơjiơ̆ng Aminađap; Aminađap pơjiơ̆ng Naasôn; Naasôn pơjiơ̆ng Salmôn. 5Salmôn khiăng sơ̆ng Rahap pơjiơ̆ng Bôô. Bôô khiăng sơ̆ng Rutơ pơjiơ̆ng Ôbet. Ôbet pơjiơ̆ng Jese; 6Jese pơjiơ̆ng pơtau Đabit.
Đabit pơjiơ̆ng Salômôn (Ame Salômôn dơlhơu la sơdiŭ Uri). 7Salômôn pơjiơ̆ng Rôbôam; Rôbôam pơjiơ̆ng Abija; Abija pơjiơ̆ng Asa; 8Asa pơjiơ̆ng Jôsaphat; Jôsaphat pơjiơ̆ng Jôram; Jôram pơjiơ̆ng Ôsias. 9Ôsias pơjiơ̆ng Jôtam; Jôtam pơjiơ̆ng Ac̆as; Ac̆as pơjiơ̆ng Esec̆ia. 10Esec̆ia pơjiơ̆ng Manase; Manase pơjiơ̆ng Amôn; Amôn pơjiơ̆ng Jôsia. 11Jôsia pơjiơ̆ng Jekônia sơ̆ng du adơi-ai ñu, lăm tŭ kơđòng aràng mă ba nau tơ lơgăr 'Babilôn.
12Hơdơi tŭ kơđòng aràng mă ba nau tơ lơgăr 'Babilôn, Jekônia pơjiơ̆ng Salathiel; Salathiel pơjiơ̆ng Sôrôbabel; 13Sôrôbabel pơjiơ̆ng Abiut; Abiut pơjiơ̆ng Aliakim; Aliakim pơjiơ̆ng Asôr. 14Asôr pơjiơ̆ng Sadôk; Sadôk pơjiơ̆ng Ac̆im; Ac̆im pơjiơ̆ng Eliut; 15Eliut pơjiơ̆ng Eleasar; Eleasar pơjiơ̆ng Mathan; Mathan pơjiơ̆ng Jakôp; 16Jakôp pơjiơ̆ng Jôsep la pơsàng Mari; Mari la mơnih pơjiơ̆ng Yàng Jêsu, angăn la Pô Krist.
17Yơu nư̆n, mư̆ng Abraham tơ̆l truh tơ Đabit, abih-tih hũ sa-pluh pà rài; mư̆ng Đabit tơ̆l truh tŭ kơđòng aràng mă ba nau tơ lơgăr 'Babilôn, kŭng hũ sa-pluh pà rài; sơ̆ng mư̆ng tŭ kơđòng aràng mă ba nau tơ lơgăr 'Babilôn tơ̆l truh tơ Pô Krist kŭng hũ sa-pluh pà rài.
Yàng Jêsu Tơbiă Rài
(Luka 2:1-7)
18Pơnuaĭ tơbiă rài Yàng Jêsu Krist hũ tơbiă truh yơu ni: Mari, ame Pô, hũ c̆ĕ-sơnuai sơ̆ng Jôsep, bloh dơlhơu tŭ dua aràng hơdiŭ dò sơ̆ng gơŭ, nư̆n Mari hũ mơtiàn kơyoa Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri. 19Jôsep, pơsàng ñu, la mơnih rĭng-tơpă, 'buh khiăng luơi ñu kŏng pơnuaĭ pơtiơ̆ng jơhà, nư̆n ngă-nìn khiăng tơrđơŭ iờp pơkloh luơi. 20Bloh lăm tŭ Jôsep dò sơnư̆ng-bơngoàn mư̆ng bruă ni, nư̆n sa aràng mơnih gơdrưh Yàng truh pơ'buh sơ̆ng Jôsep lăm pơnuaĭ lơpơi, bloh đờm lài: “Ơ Jôsep, anà-tơc̆o Đabit, hã juơi huơĭ khiăng sơ̆ng Mari sơdiŭ hã, kơyoa anà bloh ñu mơtiàn nư̆n la kơyoa Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri. 21Ñu rơŭ đih apui sa aràng anà lơkơi, hã pơ-angăn bĕ mơta la Jêsu, kơyoa rùp-phŭn anà lơkơi nư̆n rơŭ dŏng buơl làng drơi tơbiă klàh mư̆ng glài-sơnoh.” 22Tơgrơ̆ bruă ni hũ tơbiă truh, tô iơŭ tơpă pơnuaĭ Yàng hũ angui mơnih gơnuăr-hwơ̆r bloh đờm lài:
23“Ni, sa aràng kơmơi dra sơc̆ih-sơc̆ăn rơŭ hũ mơtiàn, sơ̆ng đih apui sa aràng anà lơkơi. Bloh nư̆n aràng rơŭ pơ-angăn mơta anà lơkơi nư̆n la Emanuel,” #1:23 Êsai 7:14. mơblàng la: “Yàng Pô Lơngì dò găm sơ̆ng buơl gudrơi.” 24Tŭ mơdơh tơgồ, Jôsep ngă tui iơŭ yơu pơnuaĭ mơnih gơdrưh Yàng hũ pơto pơđăr, sơ̆ng ba sơdiŭ mơrai wơ̆ sơ̆ng drơi; 25bloh 'buh đih dò sơ̆ng gơŭ tơ̆l truh tơ tŭ Mari đih apui sa aràng anà lơkơi sơ̆ng Jôsep pơ-angăn mơta la Jêsu.

Currently Selected:

Mathiơ 1: CNT15

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy