လံာ်စီၤမိၤရှ့အခီၣ်ထံးတဘ့ၣ်. ၁
KSWM

လံာ်စီၤမိၤရှ့အခီၣ်ထံးတဘ့ၣ်. ၁

1လၢထံးလၢသီန့ၣ် ယွၤတ့လီၤမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်လီၤ. ဒီးဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်အိၣ်သယုၢ်, ဒီးအိၣ်ကလီလီၤ. 2ဒီးတၢ် ခံးအိၣ်ဝဲလၢတၢ်ယိာ်အထံဖံးခိၣ်, ဒီးယွၤအသးဟုဝဲ လၢထံဖံးခိၣ်, 3ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, တၢ်ကပီၤမ်အကဲထီၣ် တက့ၢ်, ဒီးတၢ်ကပီၤကဲထီၣ်ဝဲလီၤ. 4ဒီးယွၤထံၣ်ဝဲလၢ တၢ်ကပီၤန့ၣ်မ့ၢ်အဂ့ၤလီၤ. ဒီးနီၤဖးတၢ်ကပီၤဒီးတၢ်ခံး အဆၢန့ၣ်လီၤ. 5ဒီးတၢ်ကပီၤန့ၣ်ယွၤယုၢ်ဝဲအမံၤလၢမုၢ် နံၤ, ဒီးတၢ်ခံးန့ၣ်ယွၤယုၢ်ဝဲအမံၤလၢမုၢ်နၤလီၤ. ဒီးမုၢ် ဟါအိၣ်, ဒီးမုၢ်ဂီၤအိၣ်, မုၢ်တနံၤလီၤ.
6ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, လၢထံအသးကံၢ်ပူၤန့ၣ် မ်မူကပိာ် လိၤကဲထီၣ်, ဒီးနီၤဖးထံဒီးထံအဆၢန့ၣ်တက့ၢ်. 7ဒီး ယွၤတ့လီၤမူကပိာ်လိၤ, ဒီးနီၤဖးထံလၢမူကပိာ်လိၤအ ဖီလာ်, ဒီးထံလၢမူကပိာ်လိၤအဖီခိၣ်အဆၢန့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. 8ဒီးမူကပိာ်လိၤန့ၣ်ယွၤယုၢ် ဝဲအမံၤလၢမူခိၣ်လီၤ. ဒီးမုၢ်ဟါအိၣ်, ဒီးမုၢ်ဂီၤအိၣ်, မုၢ် ခံနံၤတနံၤလီၤ.
9ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, ထံလၢမူခိၣ်အဖီလာ်အံၤ မ်အအိၣ် ဖှိၣ်လၢအလီၢ်တပူၤဃီ, ဒီးမ်ခိအိၣ်ဖျါထီၣ်တက့ၢ်. ဒီး တၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. 10ဒီးခိန့ၣ်ယွၤယုၢ်ဝဲအမံၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးထံအိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်ယုၢ်ဝဲအမံၤလၢပီၣ်လဲၣ်,ဒီး ယွၤထံၣ်ဝဲလၢအဂ့ၤလီၤ. 11ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, မ်ဟီၣ်ခိၣ် ဒုးမဲထီၣ်နီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤ, ဘုဧိၤဟုဧိၤလၢအသၣ်ဝဲလၢဘု သၣ်, သ့ၣ်ဧိၤဝၣ်ဧိၤလၢအသၣ်ဝဲလၢတၤသၣ်ဒ်အက လုာ်အသိး, လၢအချံအိၣ်လၢအပူၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတ က့ၢ်. ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. 12ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒုးမဲထီၣ် နီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤ, ဘုဧိၤဟုဧိၤလၢအသၣ်ဝဲလၢဘုသၣ်, ဒီး သ့ၣ်ဧိၤဝၣ်ဧိၤလၢအသၣ်ဝဲလၢတၤသၣ် ဒ်အကလုာ်အ သိး, လၢအချံအိၣ်လၢအပူၤလီၤ. 13ဒီးယွၤထံၣ်ဝဲလၢ အဂ့ၤလီၤ. ဒီးမုၢ်ဟါအိၣ်, ဒီးမုၢ်ဂီၤအိၣ်, မုၢ်သၢနံၤတ နံၤလီၤ.
14ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, ဒ်သိးအကနီၤဖးနံၤဒီးနၤန့ၣ်ဒီး, မ် တၢ်ကပီၤအဖျၢၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်လၢမူကပိာ်လိၤန့ၣ်တ က့ၢ်, ဒီးမ်အအိၣ်လၢတၢ်ပနီၣ်အဂီၢ်, ဒီးလၢတၢ်အမုၢ် အလါအဂီၢ်, ဒီးလၢမုၢ်နံၤအဂီၢ်, ဒီးလၢနံၣ်ဧိၤလါဧိၤ အဂီၢ်တက့ၢ်. 15ဒီးမ်အအိၣ်လၢမူကပိာ်လိၤလၢတၢ်က ပီၤအဂီၢ်, ဒ်သိးအကကပီၤထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတက့ၢ်. ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. 16ဒီးယွၤတ့လီၤတၢ်ကပီၤအ ဒိၣ်ခံဖျၢၣ်လီၤ. အဒိၣ်တဖျၢၣ်ဒ်သိးအကပၢနံၤ, ဒီးအ ဆံးတဖျၢၣ် ဒ်သိးအကပၢနၤ, ဒီးတ့လီၤဆၣ်ဧိၤဖီဧိၤ စ့ၢ်ကီးလီၤ. 17ဒီးဒ်သိးအကကပီၤထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ,
18ဒီးကပၢနံၤဒီးနၤ, ဒီးကနီၤဖးတၢ်ကပီၤဒီးတၢ်ခံးအဆၢ ဒီး, ယွၤပာ်အီၤလၢမူကပိာ်လိၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးယွၤထံၣ်ဝဲ လၢအဂ့ၤလီၤ. 19ဒီးမုၢ်ဟါအိၣ်, ဒီးမုၢ်ဂီၤအိၣ်, မုၢ်လွံၢ် နံၤတနံၤလီၤ.
20ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, မ်ထံဖှံထီၣ်န့ၢ်အါအါကလဲာ်တၢ်အိၣ် ဝဲဒီးတၢ်မူတၢ်ဂဲၤ, ဒီးထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤလၢအကယူၤထီၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်အဖီခိၣ်, လၢမူကပိာ်လိၤအပူၤတက့ၢ်. 21ဒီး ယွၤတ့လီၤတၢ်သးဖးဒိၣ်, ဒီးကယဲၢ်တၢ်အသးလၢအ ဟူးသ့ဂဲၤသ့လၢထံဖှံထီၣ်န့ၢ်အီၤအါအါကလဲာ်, ဒ်အ ကလုာ်အသိး, ဒီးတၢ်အယူၤကိးအကလုာ်ဒဲးဒ်အက လုာ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဒီးယွၤထံၣ်ဝဲလၢအဂ့ၤလီၤ. 22ဒီး ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤအီၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, မ်အသၣ်ထီၣ်, ဒီးအါ ထီၣ်, ဒီးမၤပှဲၤထီၣ်ပီၣ်လဲၣ်ပူၤတက့ၢ်. ဒီးတၢ်အယူၤ တဖၣ်မ်အအါထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတက့ၢ်. 23ဒီးမုၢ်ဟါ အိၣ်, ဒီးမုၢ်ဂီၤအိၣ်, မုၢ်ယဲၢ်နံၤတနံၤလီၤ.
24ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, မ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖှံထီၣ်န့ၢ်တၢ်အသးဒ်အက လုာ်အသိး, ဆၣ်ဧိၤကီၢ်ဧိၤအဒၢ, ဒီးတၢ်အစွါအစွဲ,ဒီး ဆၣ်ဧိၤကီၢ်ဧိၤအမံၤဒ်အကလုာ်အသိးန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီး တၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ.
25ဒီးယွၤတ့လီၤဟီၣ်ခိၣ်အဆၣ်ဧိၤကီၢ်ဧိၤအမံၤ ဒ်အက လုာ်အသိး, ဒီးဆၣ်ဧိၤကီၢ်ဧိၤအဒၢဒ်အကလုာ်အသိး, ဒီးကယဲၢ်တၢ်လၢအစွါလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်အကလုာ်အ သိးန့ၣ်လီၤ. ဒီးယွၤထံၣ်ဝဲလၢအဂ့ၤလီၤ.
26ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, မ်ပတ့လီၤ ပှၤကညီဒ်ပဂီၤဒၣ်ပဝဲ အသိး, ဒ်ပကစၢ်ဒၣ်ပဝဲအသိးတက့ၢ်. ဒီမ်အပၢဒ့ၣ်ဧိၤ ညၣ်ဧိၤလၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤ, ဒီးထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤလၢတၢ်ဖးဖီ, ဒီးဆၣ်ဧိၤကီၢ်ဧိၤ, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ, ဒီးကယဲၢ်တၢ် အစွါအစွဲလၢအစွါလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတက့ၢ်. 27ဒီးယွၤတ့ လီၤပှၤကညီဒ်အဂီၢ်ဒၣ်ဝဲအသိးလီၤ.တ့လီၤဝဲလၢယွၤအ ဂီၤလီၤ, ပိာ်မုၣ်ဒီးပိာ်ခွါန့ၣ်တ့လီၤဝဲလီၤ. 28ဒီးယွၤဆိၣ် ဂ့ၤအီၤ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, မ်သုသၣ်ထီၣ်, ဒီးအါထီၣ်, ဒီး မၤပှဲၤထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးမၤနၢၤအီၤ, ဒီးပၢဒ့ၣ်ဧိၤညၣ်ဧိၤလၢ ပီၣ်လဲၣ်ပူၤ, ဒီးထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤလၢတၢ်ဖးဖီ, ဒီးကယဲၢ် တၢ်အသးလၢအဟူးအဂဲၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ်တက့ၢ်.
29ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, ကွၢ်ကွၢ်, ယဟ့ၣ်တ့ၢ်သုလၢဘုဧိၤ ဟုဧိၤလၢအသၣ်ထီၣ် ဘုသၣ်အိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒီဘ့ၣ် ညါကိးမံၤဒဲး, ဒီးသ့ၣ်ဧိၤဝၣ်ဧိၤလၢအသၣ်ထီၣ်ဒၣ်အ သၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကိးကလုာ်ဒဲးလီၤ. တၢ်တဖၣ်န့ၣ်ကကဲ ထီၣ်သုတၢ်အီၣ်လီၤ.
30ဒီးကယဲၢ်ဆၣ်ဧိၤကီၢ်ဧိၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ဒီးကယဲၢ် ထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤလၢတၢ်ဖးဖီ, ဒီးကယဲၢ်တၢ်လၢအစွါလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢလၢအအိၣ်ဒီး အသးသမူတဖၣ်မုန့ၣ်ယဟ့ၣ် တ့ၢ်အီၤလၢနီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤကိးကလုာ်ဒဲးလၢ အတၢ်အီၣ် အဂီၢ်လီၤ. ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ.
31ဒီးယွၤကွၢ်အတ့လီၤတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ဒီးထံၣ်ဝဲ လၢအဂ့ၤမးလီၤ. ဒီးမုၢ်ဟါအိၣ်, ဒီးမုၢ်ဂီၤအိၣ်, မုၢ်ဃု နံၤတနံၤလီၤ.

Sgaw Mason Bible © Bible Society of Myanmar, 1853.


Learn More About Sgaw Mason Bible

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.