YouVersion Logo
Search Icon

လံာ်စီၤပီလူးကွဲးန့ၢ်ပှၤကရံၣ်သူးဖိပှဲၤထီၣ်ခံဘ့ၣ်တဘ့ၣ်. ၈

1ဒီးပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ပဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါသုလၢယွၤအ ဘျုးအဖှိၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်လၢမၤ က့းဒနံအဂ့ၢ်လီၤ. 2အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အီၤဖးဒိၣ် လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အဖၢမုၢ်ဒီး, အတၢ်သးခုဒိၣ်ဝဲ,ဒီးဒ်အ တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်ယိာ်ဝဲအသိးန့ၣ်, မၤဘူၣ်တၢ်လၢအအါ ထူးထူးတီၤတီၤလီၤ. 3အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယအုၣ်ယသးလၢအ ဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်, လၢအသးအိၣ်ပာ်မၤဝဲဖဲအသ့, အခိၣ်တ လိာ်အါန့ၢ်အသ့တၢ်တက့ၢ်လီၤ. 4ဒီးဃ့ကညးပှၤအါ အါကလဲာ်လၢတၢ်ဘျုးဒီးတၢ်မၤဃုာ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မၤ စၢၤပှၤစီဆှံတမံၤအံၤလီၤ. 5ဒီးမၤဝဲဖဲဒၣ်ပမုၢ်လၢ်တၢ်အ သိးတမ့ၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်အဟ့ၣ်လီၤဆိအသးလၢကစၢ်,ဒီးလၢ ပဝဲဒၣ်, ဖဲယွၤအသးလီၤ. 6မ်ဒ်န့ၣ်ဒီးပဃ့ကညးစီၤတံ တူး ဒ်သိးအကမၤပှဲၤထီၣ်တၢ်ဘျုးတမံၤအံၤလၢသုကျါ တုၤအကတၢၢ်စ့ၢ်ကီး,ဒ်အမၤထီၣ်သီအသိးန့ၣ်လီၤ.
7ဘၣ်ဆၣ်ဒီးဒ် သုမၤအါအါလၢတၢ်ခဲလၢာ်အသိးန့ၣ်, လၢတၢ်နာ်, ဒီးလၢတၢ်ကတိၤ, ဒီးလၢတၢ်သ့ၣ်ညါ,ဒီး လၢတၢ်မၤသပှၢ်ပှၢ်ခဲလၢာ်, ဒီးလၢသုအဲၣ်ပှၤကွံပှၤအ သိးန့ၣ်ဒီး, မၤအါထီၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်တမံၤအံၤစ့ၢ်ကီး တက့ၢ်. 8တမ့ၢ်ဘၣ်ယကတိၤတၢ်လၢတၢ်မၤလိာ်ဘၣ်, မ့ၢ်လၢပှၤဂၤဂုာ်မၤတၢ်အဃိ,ဒီးယမၤကွၢ်သုလၢသုတၢ် အဲၣ်တၢ်ကွံမ့ၢ်နီၢ်နီၢ်ဧါန့ၣ်ဒ်သိးကအိၣ်ဖျါထီၣ်လီၤ.-
9အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုသ့ၣ်ညါပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အဘျုးအ ဖှိၣ်,လၢအထူးဝဲတီၤဝဲဘၣ်ဆၣ်ဒီး, ကဲထီၣ်ဝဲလၢအဖှီၣ် အယာ်လၢသုဂီၢ်,ဒ်သိးသုကထူးထီၣ်တီၤထီၣ်,လၢအဝဲ ဒၣ်အတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်အဃိလီၤ. 10ယဟ့ၣ်လီၤယတၢ် ဆိကမိၣ်လၢတၢ်တမံၤအံၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,တၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်ဘျုးလၢသုဂီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,သုမၤထီၣ်သီ,အခိၣ် တလိာ်သုသးအိၣ်ပာ်လၢမငါတနံၣ်လံၤလံၤလီၤ. 11မၤ သးဒ်န့ၣ်ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ,ဂ့ၤလၢသုမၤတုၤအကဲထီၣ်လီၤ. ဒ်သိး,ဒ်သုသးအိၣ်ထီၣ်ဒၣ်တၢ်အသိးန့ၣ်, ဖဲဒၣ်သုတၢ် အိၣ်ဝဲဒီး,သုကမၤတုၤအကဲထီၣ်စ့ၢ်ကီးတက့ၢ်. 12အဂ့ၢ် ဒ်အံၤ,သးမ့ၢ်အိၣ်ဒီး, တၢ်တူၢ်လိာ်ဝဲဒ်ပှၤအတၢ်အိၣ်ဝဲအ သိး,ဒ်အတၢ်တအိၣ်ဘၣ်အသိး,တမ့ၢ်ဘၣ်.
13အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်သိးပှၤဂၤကဘၣ်တၢ်ညီ, ဒီးသုကဘၣ် တၢ်ကီန့ၣ်, တဘၣ်ဘၣ်ယသးဘၣ်. 14မ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်က အိၣ်ဒ်သိးသိးလီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤသုတၢ်အါကမၤစၢၤပှၤ ဂၤအတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်, ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်အတၢ်အါကမၤ စၢၤစ့ၢ်ကီးသုတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်သတးဒီး, တၢ်ကအိၣ်ဒ် သိးသိးလိာ်အသးလီၤ. 15ဒ်တၢ်ကွဲးအသးအသိး, ပှၤလၢ အတၢ်အိၣ်အါန့ၣ်, အတၢ်တအိၣ်ဘျဲၣ်ဘၣ်, ဒီးပှၤလၢ အတၢ်အိၣ်စှၤန့ၣ်,တစှၤဘၣ်ဝဲဘၣ်. 16ဒီးမ်ပှၤစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ အဘျုးအဖှိၣ်လၢ အဟ့ၣ် လီၤစီၤတံတူးအသးဂုာ်မၤတၢ်လၢသုဂီၢ်အဃိတက့ၢ်.
17အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တူၢ်လိာ်တၢ်သဆၣ်ထီၣ်အခံယၢာ်. ဘၣ် ဆၣ်ဒီးမ့ၢ်အသးအိၣ်ပာ်ဒၣ်ဝဲအါတက့ၢ်ဒီး, အကစၢ်ဒၣ် ဝဲလဲၤဒၣ်တၢ်ဆူသုအိၣ်လီၤ. 18ဒီးပမၢလီၤဃုာ်ဒီးအီၤဒီ ပုၢ်ဝဲၢ်, လၢတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤလၢတၢ်သးခုအကစီၣ် အပူၤ,လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အကျါလီၤ. 19ဒီးထဲန့ၣ်ဧိၤ တမ့ၢ်ဘၣ်, အဝဲဒၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဃုထၢ အီၤ, လၢအကလဲၤဒီးပှၤ,ဒီးစိာ်တၢ်ဘျုးအံၤလၢပမၤအီၤ လၢကစၢ်အလၤကပီၤ, ဒီးပဆၢမၤဒၣ်တၢ်အဂ့ၢ်စ့ၢ်ကီး လီၤ. 20အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပပလီၢ်ပသးဒ်သိးပှၤသုတပာ်တၢ် ကမၣ်လၢပလိၤလၢပဟ့ၣ်တၢ်အါအံၤအဃိတဂ့ၤလီၤ.-
21အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပဃုမၤတၢ်ဂ့ၤထဲကစၢ်အမဲာ်ညါဧိၤတမ့ၢ် ဘၣ်,မ့ၢ်လၢပှၤကညီအမဲာ်ညါစ့ၢ်ကီးလီၤ.
22ဒီးပမၢလီၤအဝဲသ့ၣ်, ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢပမၤကွၢ်အီၤလၢ တၢ်အါမံၤအပူၤ, ဒီးအိၣ်ဖျါလၢအမ့ၢ်ပှၤကျဲးစၢးတၢ်သ ပှၢ်ပှၢ်တဂၤလီၤ.ဒီးခဲကနံၣ်အံၤမ့ၢ်အနာ်သုသပှၢ်တၢၢ်အ ဃိဒီး,ကဂုာ်ကျဲးစၢးတၢ်အါန့ၢ်အန့ၣ်တက့ၢ်လီၤ. 23တၢ် လၢစီၤတံတူးတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်,အဝဲဒၣ်မ့ၢ်ယဂိၤမီၣ်လၢအ မၤဃုာ်တၢ်ဒီးယၤလၢတၢ်ဘၣ်ဃးဒီးသုလီၤ. ဒီးပဒီပုၢ် ဝဲၢ်တဖၣ်န့ၣ်,အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အတၢ်မၢဖိ, ခရံာ်အလၤကပီၤလီၤ. 24မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးမၤဖျါထီၣ်သုတၢ် အဲၣ်တၢ်ကွံ,ဒီးပတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤသုအဂ့ၢ်လၢအီၤ, ဒီး လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါတက့ၢ်.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy