HABERCİLERİN İŞLERİ 13
KKDEU

HABERCİLERİN İŞLERİ 13

13
İlk Haber Gezisi: Barnabas'la Saul
1Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı: Barnabas, Siyah adıyla bilinen Simeon, Kirineli Lukius, Manaen –ülkenin dörtte birini yöneten, Herodes'in süt kardeşi– ve Saul. 2Bunlar Rab'be karşı ruhsal görevlerini yapıp oruç tutarken Kutsal Ruh, “Barnabas'la Saul'u kendilerini çağırdığım işe ayırın” dedi. 3Bunun üzerine oruç tutup dua ettiler, ellerini Barnabas'la Saul'un üstüne koydular ve onları gönderdiler.
Kıbrıs'ta
4Böylece, Barnabas ile Saul Kutsal Ruh'un buyruğuyla gönderildikten sonra Selefke'ye#13:4 Antakya yakınlarında Samandağı diye bilinen deniz kıyısında o çağın önemli bir iskelesi. geldiler, oradan da Kıbrıs'a yelken açtılar. 5Salamis'e ulaştıklarında Tanrı'nın sözünü Yahudiler'in sinagoglarında bildirdiler. Yuhanna'yı da yardımcı olarak beraberlerinde götürüyorlardı.
6Pafos'a kadar tüm adayı baştan başa aştılar. Orada Yahudiler'in yalancı bir peygamberiyle karşılaştılar. Büyücülükle uğraşan bu kişinin adı Bar Yeşu idi. 7Kendisi vali Sergius Pavlus'un yakınıydı. Vali akıllı bir adamdı. Barnabas'la Saul'u yanına çağırdı. Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. 8Ancak büyücü anlamına gelen diğer adıyla Elimas onlara karşı koydu. Valiyi imandan saptırmaya çalışıyordu.
9Ama Pavlus adıyla da bilinen Saul Kutsal Ruh'la doldu; gözlerini ona çevirerek, 10#Hoş.14:9“Ey iblis oğlu!” dedi, “Her tür düzenbazlıkla ve hileyle dolu insan, her gerçeğe düşman kesilen! Rab'bin düz yollarını saptırma çabasını bırakmayacak mısın sen? 11Bak, şu anda Rab'bin eli seni yargılıyor. Gözlerin kör olacak ve belirli bir süre güneşi görmeyeceksin.” O anda Elimas'ın üzerine bir sis ve karanlık çöktü. Elinden tutacak birisini bulmaya çalıştı. 12Olaya tanık olan vali Rab'bin öğrettikleri karşısında hayranlık duyarak iman etti.
Anadolu'ya Doğru
13Pavlus'la yol arkadaşları Pafos'tan denize açılıp Pamfilya'nın Perge Kenti'ne geldiler. Yuhanna onlardan burada ayrılarak Yeruşalim'e döndü. 14Diğerleriyse Perge'yi aşıp Pisidya'da bulunan Antakya'ya#13:14 Bu Antakya bugünün Yalvaç'ıdır. vardılar. Şabat Günü sinagoga girip oturdular. 15Kutsal Yasa'yla peygamberlerin yazıları okunduktan sonra, sinagogun ileri gelenleri onlara haber iletti: “Arkadaşlar, kardeşler! Halka verilecek bir öğüdünüz varsa çekinmeden söyleyin.”
16Pavlus ayağa kalkıp elini sallayarak şunları söyledi:
“İsrailli arkadaşlar ve Tanrı'dan korkan insanlar! Kulak verin. 17#Çık.6:1,6; 12:37,41; 14:8; Yşa.1:2Bu İsrail halkının Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da yabancı olarak yaşadıkları dönemde halkı yükseltti. Sonunda güçlü eliyle onları oradan çıkardı. 18#Çık.16:35; Say.14:34; Yas.1:31Yaklaşık kırk yıl boyunca çölün ortasında onlara katlandı. 19#Yas.7:1; Yşu.14:2Kenan bölgesinde yedi ulusu ortadan kaldırıp toprağı miras olarak kendilerine verdi. 20Yaklaşık dört yüz elli yıllık bir süreydi bu.
“Bundan sonra onlara Samuel Peygamber'in dönemine dek hakimler verdi. 21Ardından onlar bir kral istediler. Ve Tanrı kendilerine kırk yıl krallık süren Kiş oğlu Saul'u verdi. Saul Benyamin soyundandı. 22#Mez.89:20; 1Sa.13:14; 16:12,13; Yşa.44:28Sonra onu tahttan indirdi, kral olarak kendilerine Davut'u yükseltti. Ona ilişkin şu tanıklığı bildirdi: ‘İşay oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapacak.’
23“Tanrı vermiş olduğu söz uyarınca İsrail'e Davut'un soyundan İsa'yı kurtarıcı olarak gönderdi. 24Yahya O'nun gelişinden önce tüm İsrail halkına tövbe edip vaftiz edilmelerini bildirdi. 25Yahya hizmetini tamamlamak üzereyken, ‘Benim kim olduğumu sanıyorsunuz?’ dedi, ‘Beklediğiniz kişi ben değilim. Ama benden sonra gelen biri var; ben O'nun ayaklarındaki çarıkların bağını çözmeye bile layık değilim.’ ”
26 # Mez.107:20 “Arkadaşlar, kardeşler! İbrahimoğulları ve aranızda bulunan Tanrı'dan korkan insanlar. Bu kurtuluş bildirisi bizlere gönderildi. 27Çünkü Yeruşalim'de yaşayanlar ve yöneticileri İsa'yı reddettiler ve O'nu yargılayarak her Şabat Günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirdiler. 28Ölümü gerektirecek hiçbir suçlama bulamadılar, yine de Pilatus'tan O'nun idamını istediler.
29“O'na ilişkin yazılı olan her şeyi yerine getirdikleri zaman, O'nu çarmıhtan indirip bir mezara koydular. 30Ama Tanrı O'nu ölüler arasından diriltti. 31Kendisiyle birlikte Galile'den Yeruşalim'e gelenlere günlerce göründü. Bu insanlar bugün halka O'nun tanıklığını yapıyorlar. 32Biz de atalara verilen sözü, Sevindirici Haber'i sizlere müjdeliyoruz. 33#Mez.2:7Tanrı İsa'yı ölümden diriltmekle, onların çocukları olan bizler için bu sözünü yerine getirdi. Tıpkı ikinci Mezmur'da yazılı olduğu gibi:
“ ‘Sen benim Oğlum'sun,
Bugün ben sana Baba oldum.’
34 # Yşa.55:3 “Tanrı O'nu artık çürümeye göndermemek amacıyla dirilttiğini şöyle kanıtladı:
“ ‘Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim.’
35 # Mez.16:10 “Nitekim başka bir Mezmur'da da şunları söylüyor:
“ ‘Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin.’
36 # 1Kr.2:10; Hâk.2:10 “Davut Tanrı'nın isteği üzerine kendi kuşağına hizmet ettikten sonra uyudu ve atalarının yanına giderek çürüdü. 37Ama Tanrı'nın dirilttiği kişi çürümeye bırakılmadı.
38“Bu nedenle arkadaşlar, kardeşler, şu gerçek sizlerce bilinsin: İsa aracılığıyla sizlere günahların bağışlanacağı bildiriliyor. Musa'nın yasası aracılığıyla kötülüklerin tümünden doğrulukla donatılamadınız. 39İsa'ya iman eden herkes doğrulukla donatılacak. 40#Hab.1:5Dikkat edin, peygamberlerin söylediği söz sizlerin başına gelmesin:
41“ ‘Bakın, siz alay edenler,
Şaşırıp kalın, yıkılıp gidin!
Çünkü ben sizin gününüzde bir iş yapıyorum.
Öyle bir iş ki, biri size anlatsa inanmazsınız.’ ”
42Pavlus'la Barnabas giderken, oradakiler bir sonraki Şabat Günü aynı konuların yine kendileriyle konuşulmasını istediler. 43Sinagogtaki toplantı dağılınca, Yahudiler'in ve uluslardan Yahudiliği benimseyip Tanrı'ya tapanların birçoğu Pavlus'la Barnabas'ın ardından gittiler. Pavlus'la Barnabas onlarla konuştular, Tanrı kayrasında süreklilik göstermeleri için onları teşvik ettiler.
44Öbür Şabat Günü neredeyse tüm kent Tanrı'nın sözünü dinlemek için bir araya geldi. 45Yahudiler bu büyük kalabalığı görünce kıskançlıkla doldular. Pavlus'un söylediklerine karşı çıktılar, onlara birçok aşağılayıcı söz söylediler.
46Pavlus'la Barnabas ise cesaretle karşılık verdiler. “Tanrı sözünün önce sizlere bildirilmesi gerekiyordu” dediler, “Ama onu bir yana ittiğiniz ve kendinizi sonsuz yaşama uygun saymadığınız için, biz artık uluslara yöneliyoruz. 47#Yşa.49:6Çünkü Tanrı bizlere şu buyruğu vermiştir:
“ ‘Yeryüzünün dört bucağına
Kurtuluş götürmen için
Seni uluslara ışık yaptım.’ ”
48Uluslar bunu duyunca sevindiler ve Tanrı'nın sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşama atanmış olan herkes iman etti.
49Böylece Rab'bin sözü tüm bölgede yayıldı. 50Ama Yahudiler saygıdeğer, Tanrı'ya tapan#13:50 “Tanrı'ya tapan”: Uluslardan Yahudiler'in Tanrısı'nı benimseyen ama sünneti kabul etmeyenler (bkz. 16:14; 17:4,17; 18:7). kadınlarla kentin ileri gelenlerini kışkırttılar. Pavlus'la Barnabas'a karşı saldırı düzenleyip onları bölgelerinden dışarıya attılar. 51Haberciler tanıklık etmek için ayaklarının tozunu onlara karşı silkeleyerek Konya'ya gittiler. 52Öğrencilere gelince, onlar sevinçle ve Kutsal Ruh'la dolmaktaydılar.

Kitabı Mukaddes Şirketi (Bible Society in Turkey) 2003


Learn More About Kutsal Kitap ve Deuterokanonik Kitaplar

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.