Ефесяни 4
BG1940
4
1И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани, 2със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов, 3и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа. 4<Има> едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: 5един Господ, една вяра, едно кръщение, 6един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички. 7А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал 8Затова казва: - "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците". 9(А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и по-напред слязъл в местата по-долни от земята. 10Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко). 11И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, 12за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; 13докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; 14за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; 15но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос, 16от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта. 17Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум,
18помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им; 19които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота. 20Но вие не сте така познали Христа; 21понеже сте чули, и сте научени от Него, (както е истината в Исуса), 22да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти, 23да се обновите в духа на своя ум, 24и да се облечете в новия човек, създаден по <образа на> Бога в правда и светост на истината. 25Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.
26Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви; 27нито давайте място на дявола. 28Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си <нещо> полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. 29Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат; 30и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението, 31всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас; 32а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.