Kuyamba 1
CHIKUYA

Kuyamba 1

1
Nkhani yakulengewa kwadziko
1Pakuyamba Mulungu adalenga dzulu napantsi. 2Dziko likhanati lawumbiwa bwino-bwino, likhalibe chinthu. N'dima ukhadagwanila maboo, n'zimu wa Mulungu ukhafamba-famba padzulu pamadzi. 3Mulungu adati, “Ngapakhale nakuwinika!” Kuwinika kudakhalapo. 4Mulungu adawona kuti kuwinika n'kwabwino. Adapatula kuwinika nan'dima. 5Kuwinika, Mulungu adakuchemela kuti, “Masikati” N'dima nkuwuti “Usiku.” Usiku udapita machibese nkubwela, imweyi idawa ntsiku yakuyamba.
6Mulungu adati, “Ngapakhale nachinthu chipatule madzi.”
7Mulungu adakonza chinthu, chakulekanisa madzi yapantsi namadzi yakudzulu. 8Mulungu adachemela mbuto yapakatiyo kuti “Dzulu.” Usiku udapita machibese nkubwela, imweyi idawa ntsiku yachiwili.
9Tsapano Mulungu adati, “Madzi yali pantsi padzulu ngayakochezane pambuto ibodzi, kuti pantsi pakuwuma pawoneke.” Bzidachita tenepo. 10Mbuto yakuwumayo Mulungu adayipasa dzina lakuti “Dziko.” Madzi yadakochezana pabodzi adayachemela kuti “Nyanja.” Pamwepo Mulungu adawona kuti bzikhali bwino. 11Mulungu adati, “Padziko lapantsi ngapamele bzakumela bzakusiyana-siyana, bzakumela bzin'chita mbewu nabzakumela bzim'bala michelo, bzentse kuteyeza mishowo yabzene.” Bzidachitika tenepo. 12Padziko lapantsi padamela bzakumela bzakusiyana-siyana, bzim'bala michelo nabzakumela bzin'chita mbewu, bzentse kuteyeza mishowo yabzene. Pamwepo Mulungu adawona kuti bzikhali bwino. 13Usiku udapita machibese nkubwela, imweyi idawa ntsiku yachitatu.
14Mulungu adati, “Dzulu ngalikhale nachakuwinika kuti pawe nawusiku namasikati, pakhale nachilatizo chakuwonesa nyengo nantsiku nagole, 15kuwinika kwadzululo kuwinikile pantsi.” Bzidachitika tenepo. 16Mulungu adazakonza bzakuwinika bzikulu bziwili, chikulu chikhawinika masikati, ching'ono chikhawinika usiku, adakonza pomwe nyenyezi. 17Mulungu adabziyikha mudzulu kuti bzimbawinika pantsi, 18bzichitonga usiku namasikati, bzichipatula kuwinika nan'dima. Pamwepo Mulungu adawona kuti bzikhali bwino. 19Usiku udapita machibese nkubwela, imweyi idawa ntsiku yachinayi.
20Mulungu adati, “M'madzi ngamukhale bzakulengewa bzamoyo, n'dzulu mumbuluke mbalami.” 21Nakutenepo Mulungu adalenga bzilombo bzikulu bzam'madzi, nabzamoyo bzimfakanya m'madzi, kuteyeza mishowo yabzene, nambalami zentse zimbuluka kuteyeza mishowo yazene. Pamwepo Mulungu adawona kuti bzikhali bwino. 22Mulungu adabzidalisa nkuti, “Balanani muwande mudzadze nyanja, mbalami ngazibalane zidzadze dziko. 23Usiku udapita machibese nkubwela, imweyi idawa ntsiku yachishanu.”
24Mulungu adati, “Padziko ngapawe nabzilombo bzamoyo kuteyeza mishowo yabzene, nabzifuwo nabzinkwawa namimba, nabzilombo bzamudziko kuteyeza mishowo yabzene, nabzinkwawa namimba kuteyeza mishowo yabzene.” Bzidachitika tenepo. 25Mulungu adalenga bzilombo bzapadziko kuteyeza mishowo yabzene, nabzifuwo kuteyeza mishowo yabzene, nabzinkwawa namimba kuteyeza mishowo yabzene. Pamwepo Mulungu adawona kuti bzikhali bwino.
26Pamwepo Mulungu adati, “Ngatikonzeni munthu adalingana nayise, akhale ninga ise, azatonge ntsomba zamunyanja nambalami zan'dzulu, nabzifuwo nadziko lentse nabzentse bzinkwawa namimba padziko.” 27Nakutenepo Mulungu adalenga munthu adalingana nayiye, adamulenga kulingana na Mulungu, adalenga mwamuna nankazi. 28Mulungu adaadalisa, adati kwayiwo, “Balanani muwande, mudzadze dziko lentse lapantsi mulitonge, mutonge ntsomba zamunyanja, nambalami zan'dzulu, nabzilombo bzentse bzinfamba padziko lapantsi.” 29Mulungu adati, “Wonani, ndakupasani miti inchita mbewu, namichelo inchosa mbewu kuti ikhale chakudya chanu. 30Nyama zan'thengo nambalami zan'dzulu, nabzin'kwawa namimba, ndabzipasa miti yakugudila kuti ikhale chakudya chabzene.” 31Pamwepo Mulungu adanyangana bzentse bzaadakonza, adawona kuti bzikhali bwino kwene-kwene. Usiku udapita machibese nkubwela, imweyi idawa ntsiku yachitanthatu.

Bhaibheri reChikunda © Bible Society of Zimbabwe


Learn More About Bhukhu la Kuyamba

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.