YouVersion Logo
Search Icon

Gɔ̃mèjèje be Xoma 1

1
Lè Gɔ̃mèjèje
Xixea be ɖoɖo
1So gɔ̃mèjèje a, Mawu ɖo jiŋùkusi ku ànyigbã.
2Ànyigbã lè nyàmà, gbà lè gbalo; vìvìti cicri pòhla gɔ̃mèjèje be àpù gbàjàa, vɔ̀a Mawu be gbɔ̃gbɔ̃a ɖìnàsà lè èsìwo ji. 3Mawu gblɔ̃ be: “Kɛ̃klɛ̃ ne va e mè”, eye kɛ̃klɛ̃ va. 4Mawu kpɔ be kɛ̃klɛ̃a nyɔ, eye Mawu ɖè kɛ̃klɛ̃a jo lè vìvìtiwo ŋuti. 5Mawu yɔ kɛ̃klɛ̃a be “ŋùkèkè” eye e yɔ vìvìtiawo be “èzã”. Eye èzã do, èŋù kè. Ekèa nyi ŋùkèkè cucugbãa.
6Eye e yomè a Mawu gblɔ̃ be: “Mamã ne va èsìwo dòmè!” 7Mawu wɔ̀ lilikpo, sɔ mã èsì kèwo lè lilikpoa gɔ̃mè ku èsì kèwo lè lilikpoa be tamèa dòmè. Eye ekèa jɔ̀ tututu. 8Mawu yɔ lilikpoa be jiŋùkusi. Fìɛ̃si ɖo eye èŋù kè. Ekèa nyi ŋùkèkè èvègɔ̃a.
9Mawu gblɔ̃ be: “Èsì kèwo lè jiŋùkusi be gɔ̃mèawo ne bɔ̀ ɖo tèpe ɖèka, eye pupui pe ne ze.” Ekèa va e mè. 10Mawu yɔ tèpe pupuia be ànyigbã, eye e yɔ èsì kèwo be bɔ̀ ɖodua be àpù. Mawu kpɔ be ekèa nyɔ ŋutɔ. 11E yomè a, Mawu gblɔ̃ be: “Ègbe do àmà ku ègbe wɛwlɛwo ne cɔ̃ ànyigbã, ne àtiwo, woa ɖo woabe kusɛ̃sɛ̃wo. Ne àti sɛ̃ èku ɖekpekpe lè yebe dɛnua, bèa ɖo ye ŋutɔ be kusɛ̃sɛ̃.” Eye ekèa va e mè. 12Ànyigbã na ègbe do àmàwo, ègbe wɛwlɛwo ku àtiwo, eye ɖe sia ɖe sɛ̃naku lè ye ŋutɔ be nɔ̀nɔmè mè. Mawu kpɔ be ekèa nyɔ. 13Fìɛ̃si ɖo eye èŋù kè. Ekèa nyi ŋùkèkè ètɔ̃gɔ̃a.
14Mawu gblɔ̃ be: “ènukɛ̃klɛ̃wo ne ze le lilikpoa mè lè jiŋùkusi ne woa mã ŋùkèkè lè èzã ŋuti, ne ekèawo woa nyi sɔ̃lì ne àzãwo, ŋùkèkè ku èpèwo. 15Eye woa gbà nyi ènukɛ̃klɛ̃wo lè lilia mè lè jiŋùkusi kèwo la kɔ̀ ànyigbã jia.” Ekèa va e mè. 16Mawu wɔ̀ ènu kɛ̃klɛ̃ gã èvèa. E wɔ̀ gãtɔa ne bèa ɖù ŋùkèkè ji eye vitɔa bèa ɖù èzã ji; e wɔ̀ wètriviwo cã. 17Mawu wɔ̀ wo ɖo lilikpoa mè lè jiŋùkusi ne woa kɔ̀ ànyigbã, 18ne wo a ɖù ŋùkèkè ku èzã ji, ne wo a mã kɛ̃klɛ̃ ku vìvìti dòmè. Mawu kpɔ be ekèa nyɔ. 19Fìɛ̃si ɖo eye èŋù kè: ekèa nyi ŋùkèkè ènègɔ̃a.
20Mawu gblɔ̃ be: “Èsìwo ne ɖɔ ku ènu àgbè-àgbè kèwo puna èsìa, eye èxè zòzrowo ne zrò lè àya mè lè lilikpoa be ŋùkumè lè jiŋùkusi.” 21Mawu ɖo àpùmèlã klìkowo ku èlã àgbè-àgbè kèwo kpata puna èsìa. E ɖo ɖe sia ɖe ɖo woabe nɔ̀nɔmè mè, ku èxè ɖo àwàda lè yebe dɛnu. Mawu kpɔ be ekèa nyɔ. 22Mawu tu sì na wo gblɔ̃ be: “Mì jì ne mìa sùgbɔ ɖo ji, ne mìa ɖɔ àpùwo kpata, eye èxèwo ne jì ɖo ji lè ànyigbã kpata ji.” 23Fìɛ̃si ɖo eye èŋù kè: ekèa nyi ŋùkèkè àtɔ̃gɔ̃a.
24Mawu gblɔ̃ be: “ènu àgbè-àgbèwo ne to so ànyigbã mè lè woabe dɛnu: àxomèlãwo, èlã kèwo zɔ̃nà lè pòdo jia, ku ègbemèlãwo lè woabe dɛnu.” 25Mawu ɖo ègbemèlãwo lè woabe dɛnu, àxomèlãwo lè woabe dɛnu, ku ànyigbã ji be èlã kèwo kpata tana lè pòdo jia, lè woabe dɛnu. Eye Mawu kpɔ be ekèa nyɔ. 26Mawu gblɔ̃ be: “Mì na mia wɔ̀ àmè ɖo miabe nɔ̀nɔmè mè, ne bèa ɖì mi eye ne bèa ɖù lè àpùmè lãwo, àyamè xèviwo, àxomè lãwo ku ègbemè lãwo kpata kudo èlã kèwo kpata tana lè pòdo ji lè ànyigbã jia, ji.”
27Eye Mawu ɖo àmè
ɖo ye ŋutɔ be nɔ̀nɔmè mè,
ɖo Mawu be nɔ̀nɔmè mè
ye be ɖo ŋusù ku nyɔ̃nù.
28Mawu tu sì na wo gblɔ̃ be: “Mì jì ɖo ji ne mìa sùgbɔ. Mì ɖɔ ànyigbã kpata ne mìa ɖo hɔ̃hlɔ̃ ɖo e ji. Mì ɖù àpùmè lãwo ku àyamè xèviwo kudo èlã, kèwo kpata zɔ̃nà lè ànyigbã jia, ji.” 29Mawu gblɔ̃ be: “Kpɔɖa mù na mì ègbe ɖekpekpe kè ɖo yebe sɛ̃sɛ̃ lè ye ɖokoe mè lè ànyigbã kpata jia, ku àti ɖekpekpe kè ɖo yebe kusɛ̃sɛ̃; ekèawo ye la nyi mìabe ènuɖùɖu. 30Vɔ̀ ne èlã kèwo kpata lè ànyigbã jia, ne àyamè xèvi ɖekpekpe, ne ènu kèwo kpata hùãnà lè ànyigbã ji eye àgbè lè woa mèa, ègbe ku àmàkpa ɖìɖi ye nyi woabe ènuɖùɖu.” 31Mawu kpɔ ènu kèwo kpata be wɔ̀a. Kpɔɖa, wo nyɔ ŋutɔ. Fìɛ̃si ɖo eye èŋù kè: ekèa nyi ŋùkèkè àdɛ̃gɔ̃a.

Currently Selected:

Gɔ̃mèjèje be Xoma 1: GEN

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy