YouVersion Logo
Search Icon

Lucas 6:27-49

Lucas 6:27-49 MBBPAN83

“Balet kuankod sikayon onderengel ed siak: Aro yo ray kalaban yo, manggawa kayoy kamaungan ed saray mamobosul ed sikayo, kerew yod Dios a bindisionan to ray mangisasambad sikayo, tan pikasi yo ray mamapairap ed sikayo. No walay manampal na sakey ya aping mo, patampal mo niy pagpag. No walay mamasoot a mangalay kawes mo, iter mo ni ingey kamisitam. No walay siopaman a mikerew ed sika, iter moy kerewen to. No walay mangalay antokaman a kayaryan mo, ag mo la bababawien. Gawa yod kapara yon totoo so labay yon gawaen da met ed sikayo. “No saray mangaarod sikayo labat so aaroen yo, anto niy tumang ya alagaren yo? Anggan saray makasalanan aaroen da met iray mangaarod sikara! No saray manggaway kamaungan ed sikayo labat so panggawaan yoy kamaungan, anto niy tumang ya alagaren yo? Gagawaen ya met na anggan saray makasalanan! No saray ilaloan yon makabayar labat so papautangen yo, anto niy tumang ya alagaren yo? Anggan saray makasalanan pautangen da met iray makasalanan ya amta ran makabayar! Aliwan ontan! Aro yo ray kalaban yo, tan manggawa kayoy kamaungan ed sikara. Mamabayes kayo ya ag yo ilaloan lan ompawil. No sikato yay tombuken yo, balbaleg so naawat yon tumang tan nibilang kayon anak na Sankatageyan a Dios. Ta maung so Dios ed saray maoges tan saray ag da amtay mamirbir na utang na linawa. Nepeg yoy mapangasi, a singa say mapangasin Ama yo.” “Ag yo sisintinsiaay kapara yon too, pian ag kayo met sintinsiaay Dios. Ag yo dudusaey kapara yon too, pian ag kayo met dusaey Dios. Pirdona yoy kapara yon too, pian pirdonaen kayo met na Dios. Mangiter kayod kapara yon too, pian mangiter met so Dios ed sikayo. Say iter na Dios ed sikayo et singa salup a pinatuk, pinerper tan mantampuwag. Ta no panoy panukat yod arum a too, ontan met so panukat na Dios ed sikayo.” Sinalita met nen Jesus yan alimbawa, “Ag nayarin itabin na bulag so kapara ton bulag, ta no andi napelag iran duad banawang. Anggapoy babangatan a palabsanan toy bumabangat to. Balet balang babangatan ya asumpal to lay aral to, mipara lad bumabangat to. “Akin et imanoen moy mokat ed matay agim, balet et ag mo naimanoy troson wadtad dilin matam? Panoy pangibagam ed agim, ‘Agi, gala pa ta ekalen koy mokat ed matam,’ no ag mo nanengneng so troson wadtad dilin matam? Mansimpisimpitan! Ekal mo nin onona so troson wadtad matam, insan ka makanengneng a maung tan naekal moy mokat ed matay agim.” “Anggapoy maung a kiew a mambungay makapoy, tan anggapoy makapoy a kiew a mambungay maung. Diad bunga so pakabirbiran no maung o makapoy so sakey a kiew. Ta say igos ag naborbor ed kasabitan, tan say ubas ag naborbor ed sengeg ya aliwan ubas. Maung so manlalapud maung a too, lapud napnoy puso to na kamaungan. Maoges so manlalapud maoges a too, lapud napnoy puso to na kaogsan. Ta manlalapud puso so ibabalikas na sangi.” “Akin et tatawagen yo ak na ‘Katawan, Katawan!’ et ag yo lamlamang totombukey ibabagak? Ipanengneng kod sikayo no antoy aliling na toon onsisingger ed siak, ondedengel, tan ontotombuk ed saray salitak. Aliling toy sakey a toon angotkot na aralem, tan inletneg tod baton-dampay so pundasion na abung ya impaalagey to. Dinmelap, tan say maksil a danum binmasig ed saman ya abung, balet ag agalaw, lapud malet so inkagawa to. Say toon ondengel ed saray salitak, balet et ag to ra lamlamang tombuken, aliling toy sakey a toon angipaalagey na abung ed dalin tan anggapoy pundasion. Nen sinmabiy delap, nagban tampol iman ya abung, tan makapataktakot so inkaderal to!”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy