Genesis 1
MBBPAN83

Genesis 1

1
Say Inkapalsay Sansinakuban
1Diad gapoy gapo nen pinalsa na Dios iray katawenan tan say dalin,#1:1 Diad gapoy gapo…dalin; odino Diad gapoy gapo pinalsa na Dios iray katawenan tan say dalin; odino Nen ginapwan na Dios a palsaen iray katawenan tan say dalin. 2say mundo anggapoy oksuy tan nengneng to. Ambilbilonget so tapew na manungol a dayat a nilanayapan toy ganagana tan mansiplug so pakayari na Dios#1:2 pakayari na Dios; odino ispiritu na Dios; odino dagem a manlalapud Dios; odino makapakelaw a dagem. ed tapew na danum. 3Insan inkuan na Dios, “Onlesa so liwawa”—et linmesay liwawa; 4anengneng na Dios a maung so liwawa. Insan imbiig na Dios so liwawa ed bilonget; 5tinawag to na “Agew” so liwawa tan “Labi” so bilonget. Linmabas so labi tan sinmabiy kabwasan—sikato ya so onaan ya agew.
6-7Insan inkuan na Dios, “Onlesay liwang a mamalduay danum tan pambiigan tod duaran pasen”—et agawa. Onya so impamalsa na Dios ed liwang a linmeet ed danum, kanyan walay danum ed tagey to tan diad leksab to. 8Tinawag to na “Tawen” so liwang. Linmabas so labi tan sinmabiy kabwasan—sikato ya so kumadwan agew.
9Insan inkuan na Dios, “Natipon ed sakey a pasen so danum a walad silong na tawen, pian ompaway so amagan pasen”—et agawa. 10Tinawag to na “Dalin” so amagan pasen, tan “Dayat” imay danum ya atipon. Say Dios anengneng to a maung so agawa. 11Insan ingganggan na Dios, “Sikan dalin, mamatubo ka na amin a klasiy tanaman, saray mangiter na ilik tan saray mambungay prutas a nambokel”—et agawa. 12Pinatubo na dalin iray amin a klasiy tanaman, saray mangiter na ilik, saray mambungay prutas a nambokel. Say Dios anengneng to a maung so agawa. 13Linmabas so labi tan sinmabiy kabwasan—sikato ya so kumatlon agew.
14Insan inkuan na Dios, “Onlesa ed tawen iray silew a mangibiig na agew ed labi tan mangipanengneng na igapo na saray agew, taon, tan saray panaon;#1:14 saray panaon; odino saray masanton pista. 15onsilew irad tawen a mangiter na liwawa ed dalin”—et agawa. 16Onya so impamalsa na Dios ed saray duaran baleg a silew, say banwa a baleg a silew a manoley no agew tan say bulan a memelag a silew a manoley no labi; pinalsa to met iray bitewen. 17Impasen tod tawen ira yan silew a mangiter na liwawa ed dalin, 18manoley no agew tan labi, tan mangibiig na liwawa ed bilonget. Say Dios anengneng to a maung so agawa. 19Linmabas so labi tan sinmabiy kabwasan—sikato ya so kumapat ya agew.
20Insan ingganggan na Dios, “Sikan danum, mamawala ka na amayamay a klasiy mabilay a bengatla, tan sikan liwang, mamawala ka na amayamay a klasiy manok.” 21Onya so impamalsa na Dios ed saray ankakabaleg a dragon ed dayat, amin a klasiy pinalsa a manaayam ed danum, tan amin a klasiy manok. Say Dios anengneng to a maung so agawa. 22Binindisionan to ran amin a kuantod sikara, “Sikayo ran pinalsan manaayam ed danum, mamparakel kayo tan pano yoy dayat, tan sikayo ran manok, mamparakel kayo.” 23Linmabas so labi tan sinmabiy kabwasan—sikato ya so kumaliman agew.
24Insan ingganggan na Dios, “Sika a dalin, mamawala ka na amin a klasiy mabilay ya ayep, saray amo tan saray atap, saray baleg tan saray melag”—et agawa. 25Onya so impamalsa na Dios ed sarayan amin ya ayayep. Say Dios anengneng to a maung so agawa.
26Insan inkuan na Dios, “Natan mamalsa tayoy too; gawaen tayo ran kaparparay indengan tayo tan kaolibay tayo. Sikaray manoley ed saray sira, saray manok, tan amin ya ayayep, saray amo tan saray atap,#1:26 Diad sakey a dagdaan a patalus saray amo tan saray atap; diad tikston Hebreo saray amon ayayep tan say intiron mundo. saray baleg tan saray melag.” 27Onya so impamalsa na Dios ed too; pinalsa to ra a kaparay indengan to. Pinalsa toy laki tan say bii, 28binindisionan to ra, tan inkuantod sikara, “Mamparakel kayoy anak, makmakan yoy intiron mundo, tan oleyan yo. Oleyan yo ray sira, saray manok, tan amin iray ayayep. 29Inter kon tagano yo iray amin a tanaman a mangiter na ilik tan amin a kiew a mambungay prutas a nambokel; 30balet inter kod saray ayayep tan saray amin a manok iray dika tan tanaman a tagano ra”—et agawa. 31Ninengneng na Dios iray pinalsa to, et maung a tuloy iran amin. Linmabas so labi tan sinmabiy kabwasan—sikato ya so kumanem ya agew.

Maung a Balita Biblia © Philippine Bible Society, 1983


Learn More About Maung A Balita Biblia

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.