Genesis 1
MBBHIL12

Genesis 1

1
Ang Pagtuga
1Sa ginsugoran gintuga sang Dios ang kalangitan kag ang duta.#1:1 Sa ginsugoran gintuga sang Dios…duta: ukonSang magsugod ang Dios sa pagtuga sang kalangitan kag sang kalibutan. 2Ang duta wala pa sing sulod kag porma. Ang mabalod nga kadagatan nga nagatabon sang tanan nalikupan sang bug-os nga kadudulman kag ang Espiritu sang Dios#1:2 ang Espiritu sang Dios: ukonang gahom sang Dios; ukonang hangin halin sa Dios; ukonang mabaskog nga hangin. nagahulag sa ibabaw sang tubig. 3Dayon#2 Mac. 7:28; 2 Cor. 4:6. ang Dios nagmando, “Magluntad ang kapawa!” Kag may kapawa. 4Kag ang Dios nanamian sang iya nakita. Dayon ginpain niya ang kapawa sa kadudulman 5kag gintawag niya ang kapawa nga “Adlaw,” kag ang kadudulman nga “Gab-i.” Nagligad ang gab-i, kag nag-aga,#1:5 NAG-AGA: Ang mga Hebreo nagakabig nga ang bug-os nga adlaw nagasugod sa pagtunod sang adlaw tubtob sa masunod nga pagtunod naman sang adlaw. amo yadto ang nahauna nga adlaw.
6-7Dayon#2 Ped. 3:5. ang Dios nagmando, “Magluntad ang kahawaan nga magaseparar sang mga tubig sa duha ka lugar.” Kag nahimo ini. Gani ang Dios naghimo sang kahawaan nga nagseparar sang tubig sa idalom kag sang tubig sa ibabaw. 8Gintawag niya ang kahawaan nga “Langit.” Nagligad ang gab-i kag nag-aga, amo yadto ang ikaduha nga adlaw.
9Dayon ang Dios nagmando, “Magtingob ang tubig sa idalom sang langit sa isa ka lugar agod maggwa ang duta.” Kag nahimo ini. 10Ang mamala nga lugar gintawag niya nga “Duta,” kag ang tubig nga nagtingob gintawag niya nga “Kadagatan.” Kag ang Dios nanamian sang iya nakita. 11Dayon ang Dios nagmando, “Magpatubo ang duta sang tanan nga sahi sang mga tanom, ang mga nagapatubas sing uyas kag ang nagapamunga.” Kag nahimo ini. 12Gani ang duta nagpatubo sang tanan nga sahi sang mga tanom, ang nagapatubas sing uyas kag ang mga nagapamunga. Kag ang Dios nanamian sang iya nakita. 13Nagligad ang gab-i, kag nag-aga, amo yadto ang ikatlo nga adlaw.
14Dayon ang Dios nagmando, “Magluntad ang mga suga sa langit sa pagseparar sang adlaw gikan sa gab-i, kag sa pagtanda sang pagsugod sang mga inadlaw, mga tinuig, kag mga kapistahan.#1:14 mga kapistahan: ukonmga panahon. 15Magasiga sila sa langit sa paghatag kapawa sa duta.” Kag nahimo ini. 16Gani ang Dios naghimo sang duha ka dalagku nga mga suga, ang adlaw sa paggahom sa kaadlawon kag ang bulan sa paggahom sa kagab-ihon. Ginhimo man niya ang mga bituon. 17Ginbutang niya ang mga suga sa langit sa pag-iwag sa duta, 18sa paggahom sa kaadlawon kag sa kagab-ihon, kag sa pagseparar sang kapawa sa kadudulman. Kag ang Dios nanamian sang iya nakita. 19Nagligad ang gab-i kag nag-aga, amo yadto ang ikap-at nga adlaw.
20Dayon ang Dios nagmando, “Mapun-an ang tubig sang madamo nga mga sahi sang buhi nga mga tinuga, kag mapuno ang kahanginan sang mga pispis.” 21Gani gintuga sang Dios ang dalagku nga mga sapat sa dagat, kag ang tanan nga sahi sang buhi nga mga tinuga nga nagaestar sa tubig, kag ang tanan nga sahi sang mga kapispisan. Kag ang Dios nanamian sang iya nakita. 22Kag ginbendisyunan niya sila tanan kag ginsingganan ang mga tinuga nga nagaestar sa tubig sa pagmuad kag sa pagpuno sang dagat, kag iya man ginsingganan ang mga kapispisan nga magdamo. 23Nagligad ang gab-i, kag nag-aga, amo yadto ang ikalima nga adlaw.
24Dayon ang Dios nagmando, “Magpatubo ang duta sang tanan nga sahi sang mga kasapatan: naanta kag talunon, dalagku kag magamay.” Kag nahimo ini. 25Gani ang Dios naghimo sa ila tanan kag nanamian sia sang iya nakita.
26Dayon#Klm. Sol. 2:23; Sir. 17:3-4; 1 Cor. 11:7. ang Dios nagsiling, “Kag karon himuon ta ang tawo nga manginkasubong sa aton kag manginkaanggid naton. Magagahom sila sa mga isda, mga kapispisan, kag sa tanan nga mga sapat, anta kag talunon,#1:26 Ang isa ka dumaan nga pagbadbadmga sapat, anta kag talunon; sa Hebreoanta nga mga sapat kag bug-os nga duta. dalagku kag magamay.” 27Gani#Mat. 19:4; Mar. 10:6.#Gen. 5:1-2. gintuga sang Dios ang tawo nga kaanggid sa iya. Gintuga niya sila nga lalaki kag babayi, 28kag ginbendisyunan niya sila nga nagsiling, “Magpamata kamo sing madamo, agod ang inyo mga kaliwat magalapta kag magagahom sa bug-os nga duta. Ginatugyan ko sa inyo ang mga kaisdaan, mga kapispisan, kag ang tanan nga mga kasapatan nga talunon. 29Ginahatag ko sa inyo ang tanan nga sahi sang uyas kag ang tanan nga sahi sang bunga sang kahoy nga inyo pagakaunon. 30Pero sa tanan nga mga sapat nga talunon, kag sa tanan nga mga kapispisan, ginahatag ko ang malagtom nga mga hilamon nga ila pagakaunon.” Kag nahimo ini. 31Gintan-aw sang Dios ang tanan nga iya ginhimo, kag nanamian gid sia. Nagligad ang gab-i, kag nag-aga, amo yadto ang ikan-om nga adlaw.

Maayong Balita nga Biblia © Philippine Bible Society, 2012

Learn More About Maayong Balita nga Biblia (2012)