YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Ang Kagikan ni Jesu-Cristo
(Luc. 3:23-38)
1Mao kini ang talaan sa kagikan ni Jesu-Cristo, kaliwat ni Haring David nga kaliwat ni Abraham.
2-6aGikan kang Abraham ngadto kang Haring David mao ang mosunod nga mga kaliwatan:
Abraham, amahan ni Isaac
Isaac, amahan ni Jacob
Jacob, amahan ni Juda ug sa iyang mga igsoon
Juda, amahan ni Perez#1:2-6a Perez: Sa Grego, Fares. ug ni Zera (si Tamar ang ilang inahan)
Perez, amahan ni Hezron
Hezron, amahan ni Aram
Aram, amahan ni Aminadab
Aminadab, amahan ni Naason
Naason, amahan ni Salmon
Salmon, amahan ni Boas (si Rahab ang iyang inahan)
Boas, amahan ni Obed (si Ruth ang iyang inahan)
Obed, amahan ni Jesse
Jesse, amahan ni David nga hari
Haring David
6b-11Gikan#2 Hari 24:14-15; 2 Cron. 36:10; Jer. 27:20. kang Hari David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia mao ang mosunod:
Hari David, amahan ni Solomon (ang iyang inahan asawa kanhi ni Urias)
Solomon, amahan ni Rehoboam
Rehoboam, amahan ni Abias
Abias, amahan ni Asa
Asa, amahan ni Josafat
Josafat, amahan ni Joram
Joram, amahan ni Uzias
Uzias, amahan ni Jotam
Jotam, amahan ni Ahaz
Ahaz, amahan ni Ezequias
Ezequias, amahan ni Manases
Manases, amahan ni Amon
Amon, amahan ni Josias
Josias, amahan ni Joaquin ug sa iyang mga igsoon.
12-16Gikan sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia hangtod nga natawo ang Mesiyas mao ang mosunod:
Jeconias, amahan ni Salatiel
Salatiel, amahan ni Zerubabel
Zerubabel, amahan ni Abiud
Abiud, amahan ni Eliakim
Eliakim, amahan ni Hazor
Asor, amahan ni Sadok
Sadok, amahan ni Aquim
Aquim, amahan ni Eliud
Eliud, amahan ni Eleazar
Eleazar, amahan ni Matan
Matan, amahan ni Jacob
Jacob, amahan ni Jose
Jose (bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga giilang Mesiyas).
17Busa may 14 ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni David ug 14 ka kaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia ug laing 14 ka kaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas.
Ang Pagkatawo ni Jesu-Cristo
(Luc. 2:1-7)
18Mao#Luc. 1:27. kini ang kaagi sa pagkatawo ni Jesu-Cristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo#1:18 gitakda nga maminyo: Ilalom sa balaod sa mga Judio, ang maong relasyon magpadayon ug mabungkag lamang kon ang lalaki ug babaye maghimog kasabotan sa panagbulag o diborsiyo. kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. 19Si Jose nga iyang pamanhonon tawo nga matarong ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tawo. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. 20Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, “Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. 21Manganak#Sir. 46:1; Luc. 1:31. siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasal-anan.”
22Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, 23“Ang#Is. 7:14 (LXX). usa ka putli nga batan-ong babaye magsabak unya manganak ug batang lalaki. Nganlan siyag Immanuel” (nga sa ato pa, “Ang Dios ania uban kanato”).
24Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang gisugo sa anghel ug gipangasawa niya si Maria. 25Apan#Luc. 2:21. wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan ni Jose ang bata ug Jesus.

Currently Selected:

Mateo 1: MBBCEB99

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy