YouVersion Logo
Search Icon

Luuk 6:27-49

Luuk 6:27-49 BWU

<<Alege mi a weeni ka mama ayen ni wom, ni a yaali ni dachaasa abe ni a tom tuimaŋsa a te baai ale kisi ni la abe ni a niak baai ale a ka a te ni la, abe ni a puusi Wen a te baai ale a lɛ ni la. Waai a dan fɔbi fi tapiak, virim ka choawa mɛ a te wa ate wa fɔbi. Waai mɛ abe dan yeeri fi garuk geli ale pagrim, yeeri garuk kuui mɛ ate fi jo garuk genni a vi ku zuk la a te wa. Waai a dan juisi ni jaab, ni te wa. Waai abe dan pai ni jaab mɛ ni kan bek wa ate wa te ni. Ase fi ale a yaali nuruba nye dii a te fu la, fi mɛ nye dila. Fi daa yaali baai ale a yaali fu la, ka boan jaab nyuenta ate fi a nya? Biem nyam a yaali baai ale a yaali ba la kama. Ni be daa a tom tuimaŋsa a te baai ale a tom tuimaŋsa a te nama la, ka boan nyuenta ate fi le nya? Tuim baata nyam a nye ka dila dekdega mɛ. Ni be dan te nuru maarika alege ta yiila ayen wa mɛ ale te ni maarika, ka boan nyuenta ate fi le nya? Tuim baata nyam mɛ a te maarika ka tuimbaata nyam ale a yiili ayen bala mɛ le te ba maarika. Alege ku a fɛ kama ate ni ta yaalika ale ni dachaasa abe ni a tom tuimaŋsa a te nuruba, abe ni kan a yiili ayen ba mɛ le tom tuimaŋsa a te nama mɛ, abe ni a te nuruba maarika, abe ni ka a yiili ayen nuru bala mɛ ale maari nama mɛ. Ni dan nye nyaŋa de meena ni tutuna kpiema ŋaai ale bo ŋaaŋ la, le zuak ka nna yegayega ate ku sak ayen ni ka Wen Kpienni nidoabilisa, dii nyiŋla, wa diem ta jiirim kama ale baai ale kan a nye nuru jiam ase ba nin nye wari a te ba la. Wa ta jiirim mɛ kama ale gaasa nyam. Ni ta jiirim ase ni Kowa Wen ale ta jiirim diila. <<Ni dan a bo nuruba buusa, nama dek mɛ le nya ka buusa boka. Dila nyiŋla, ni kan a bo nuruba buusa. Ni vɔŋ a te nuruba ate nama mɛ nya vɔŋteka. Te, ate ba le te fu, a magsi nalimnyiini, a duŋ, a choa, ate ku sueri a nyini a doa fi naŋsa zuk. Jabuui ate fi pai magsi a te la, dila dek ate fi le nya.>> Wa ŋman pilim magsi wamagsini di choa ayen, <<Yio a baga a dari yio? Ba kan lo goluk po? Ŋaaŋviirɔ a kan gaam wa sagrɔ alege waai ate ba sak wa nalimnyiini la a nye ase ka wa sagrɔwa la. Ka boa ate fi a nya yeoku ale bo fi vaanchoa nummu po la ale kan nya dakoluku ale bo fidek nummu po la? Yaase fi ale nye ka sɛ a weeni fi suok ayen, <M suok, basi ate m yeeri yeoku fi nummu po, alege fidek an nya dakoluku ale bo fi nummu po la? Sakpaŋ zula nyɔnɔ, dɛ niŋ a yeeri dakoluku fidek nummu po, ate fi ale baga nya nalimnyiini a yeeri yeoku fi suoku nummu po. Tiib maŋ a kan yɔni yɔn baata yaase tiib biok a yɔni yɔn maŋsa. Tiib meena ba seba bu ka bu yɔnaŋa nyiŋ, ba gbesi chicheba kangbegi zuwa? Yaase fi nya kinkama zauŋ zuwa. Nuru maŋ a tom ka tuimaŋsa a ta a nyini wa suinum po. Nuru biok mɛ a tom ka tuimbaata a ta a nyini wa suinum bioku po. Dii nyiŋla, wa dii ale bo nuru suinum po la, ka dila dekdega ate wa a biisi. <<Ka boan nyiŋ ale soa ate ni a wi mu ayen, <M Nyɔnɔ Yeezu Kirisita, M Nyɔnɔ Yeezu Kirisita,> ale kan nye dii ate mi a weeni ni la? Nuru waai a dan jam mi jigi a wom m wieŋa ale va ŋa m le weeni a sak ni wa ale ka nuru waai choa la. Wa a nye ase ka nuru ale boro a sɛ yeri la. Wa tu ka goluk a yaa nyubi nyubini piuŋ zuk, ate ŋmoruk a dan ni a sueri tɛŋka meena, beli yaa sueri a nyini ate nyiamu a chali ga a nak yenni alege bu an baga viti yenni a lɔnsi, dii nyiŋla, wa sɛ di kama nalimnyiini ate di pagra. Alege waai ale wom ale an va ŋa la a nye ase ka nuru ale sɛ yeri tɛŋka zuk ate di an za nyubi dek zuk la, buboalika a dan sueri nyini a ga tagli yenni di a lo kama.>>

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy