ಮಥಿಃ 1
SANKA

ಮಥಿಃ 1

1
1ಇಬ್ರಾಹೀಮಃ ಸನ್ತಾನೋ ದಾಯೂದ್ ತಸ್ಯ ಸನ್ತಾನೋ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ತಸ್ಯ ಪೂರ್ವ್ವಪುರುಷವಂಶಶ್ರೇಣೀ|
2ಇಬ್ರಾಹೀಮಃ ಪುತ್ರ ಇಸ್ಹಾಕ್ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಯಾಕೂಬ್ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಯಿಹೂದಾಸ್ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತರಶ್ಚ|
3ತಸ್ಮಾದ್ ಯಿಹೂದಾತಸ್ತಾಮರೋ ಗರ್ಭೇ ಪೇರಸ್ಸೇರಹೌ ಜಜ್ಞಾತೇ, ತಸ್ಯ ಪೇರಸಃ ಪುತ್ರೋ ಹಿಷ್ರೋಣ್ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಽರಾಮ್|
4ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಽಮ್ಮೀನಾದಬ್ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ನಹಶೋನ್ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ ಸಲ್ಮೋನ್|
5ತಸ್ಮಾದ್ ರಾಹಬೋ ಗರ್ಭೇ ಬೋಯಮ್ ಜಜ್ಞೇ, ತಸ್ಮಾದ್ ರೂತೋ ಗರ್ಭೇ ಓಬೇದ್ ಜಜ್ಞೇ, ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಯಿಶಯಃ|
6ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ದಾಯೂದ್ ರಾಜಃ ತಸ್ಮಾದ್ ಮೃತೋರಿಯಸ್ಯ ಜಾಯಾಯಾಂ ಸುಲೇಮಾನ್ ಜಜ್ಞೇ|
7ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ರಿಹಬಿಯಾಮ್, ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋಽಬಿಯಃ, ತಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಆಸಾ:|
8ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಯಿಹೋಶಾಫಟ್ ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಯಿಹೋರಾಮ ತಸ್ಯ ಸುತ ಉಷಿಯಃ|
9ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಯೋಥಮ್ ತಸ್ಯ ಸುತ ಆಹಮ್ ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಹಿಷ್ಕಿಯಃ|
10ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಮಿನಶಿಃ, ತಸ್ಯ ಸುತ ಆಮೋನ್ ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಯೋಶಿಯಃ|
11ಬಾಬಿಲ್ನಗರೇ ಪ್ರವಸನಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಸ ಯೋಶಿಯೋ ಯಿಖನಿಯಂ ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತೃಂಶ್ಚ ಜನಯಾಮಾಸ|
12ತತೋ ಬಾಬಿಲಿ ಪ್ರವಸನಕಾಲೇ ಯಿಖನಿಯಃ ಶಲ್ತೀಯೇಲಂ ಜನಯಾಮಾಸ, ತಸ್ಯ ಸುತಃ ಸಿರುಬ್ಬಾವಿಲ್|
13ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಽಬೋಹುದ್ ತಸ್ಯ ಸುತ ಇಲೀಯಾಕೀಮ್ ತಸ್ಯ ಸುತೋಽಸೋರ್|
14ಅಸೋರಃ ಸುತಃ ಸಾದೋಕ್ ತಸ್ಯ ಸುತ ಆಖೀಮ್ ತಸ್ಯ ಸುತ ಇಲೀಹೂದ್|
15ತಸ್ಯ ಸುತ ಇಲಿಯಾಸರ್ ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಮತ್ತನ್|
16ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಯಾಕೂಬ್ ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಯೂಷಫ್ ತಸ್ಯ ಜಾಯಾ ಮರಿಯಮ್; ತಸ್ಯ ಗರ್ಭೇ ಯೀಶುರಜನಿ, ತಮೇವ ಖ್ರೀಷ್ಟಮ್ (ಅರ್ಥಾದ್ ಅಭಿಷಿಕ್ತಂ) ವದನ್ತಿ|
17ಇತ್ಥಮ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮೋ ದಾಯೂದಂ ಯಾವತ್ ಸಾಕಲ್ಯೇನ ಚತುರ್ದಶಪುರುಷಾಃ; ಆ ದಾಯೂದಃ ಕಾಲಾದ್ ಬಾಬಿಲಿ ಪ್ರವಸನಕಾಲಂ ಯಾವತ್ ಚತುರ್ದಶಪುರುಷಾ ಭವನ್ತಿ| ಬಾಬಿಲಿ ಪ್ರವಾಸನಕಾಲಾತ್ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಕಾಲಂ ಯಾವತ್ ಚತುರ್ದಶಪುರುಷಾ ಭವನ್ತಿ|
18ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಜನ್ಮ ಕಥ್ಥತೇ| ಮರಿಯಮ್ ನಾಮಿಕಾ ಕನ್ಯಾ ಯೂಷಫೇ ವಾಗ್ದತ್ತಾಸೀತ್, ತದಾ ತಯೋಃ ಸಙ್ಗಮಾತ್ ಪ್ರಾಕ್ ಸಾ ಕನ್ಯಾ  ಪವಿತ್ರೇಣಾತ್ಮನಾ ಗರ್ಭವತೀ ಬಭೂವ|
19ತತ್ರ ತಸ್ಯಾಃ ಪತಿ ರ್ಯೂಷಫ್ ಸೌಜನ್ಯಾತ್ ತಸ್ಯಾಃ ಕಲಙ್ಗಂ ಪ್ರಕಾಶಯಿತುಮ್ ಅನಿಚ್ಛನ್ ಗೋಪನೇನೇ ತಾಂ ಪಾರಿತ್ಯಕ್ತುಂ ಮನಶ್ಚಕ್ರೇ|
20ಸ ತಥೈವ ಭಾವಯತಿ, ತದಾನೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ದೂತಃ ಸ್ವಪ್ನೇ ತಂ ದರ್ಶನಂ ದತ್ತ್ವಾ ವ್ಯಾಜಹಾರ, ಹೇ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನ ಯೂಷಫ್ ತ್ವಂ ನಿಜಾಂ ಜಾಯಾಂ ಮರಿಯಮಮ್ ಆದಾತುಂ ಮಾ ಭೈಷೀಃ|
21ಯತಸ್ತಸ್ಯಾ ಗರ್ಭಃ ಪವಿತ್ರಾದಾತ್ಮನೋಽಭವತ್, ಸಾ ಚ ಪುತ್ರಂ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯತೇ, ತದಾ ತ್ವಂ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಯೀಶುಮ್ (ಅರ್ಥಾತ್ ತ್ರಾತಾರಂ) ಕರೀಷ್ಯಸೇ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಸ ನಿಜಮನುಜಾನ್ ತೇಷಾಂ ಕಲುಷೇಭ್ಯ ಉದ್ಧರಿಷ್ಯತಿ|
22ಇತ್ಥಂ ಸತಿ, ಪಶ್ಯ ಗರ್ಭವತೀ ಕನ್ಯಾ ತನಯಂ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯತೇ| ಇಮ್ಮಾನೂಯೇಲ್ ತದೀಯಞ್ಚ ನಾಮಧೇಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ|| ಇಮ್ಮಾನೂಯೇಲ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಙ್ಗೀಶ್ವರಇತ್ಯರ್ಥಃ|
23ಇತಿ ಯದ್ ವಚನಂ ಪುರ್ವ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಕ್ತ್ರಾ ಈಶ್ವರಃ ಕಥಾಯಾಮಾಸ, ತತ್ ತದಾನೀಂ ಸಿದ್ಧಮಭವತ್|
24ಅನನ್ತರಂ ಯೂಷಫ್ ನಿದ್ರಾತೋ ಜಾಗರಿತ ಉತ್ಥಾಯ ಪರಮೇಶ್ವರೀಯದೂತಸ್ಯ ನಿದೇಶಾನುಸಾರೇಣ ನಿಜಾಂ ಜಾಯಾಂ ಜಗ್ರಾಹ,
25ಕಿನ್ತು ಯಾವತ್ ಸಾ ನಿಜಂ ಪ್ರಥಮಸುತಂ ಅ ಸುಷುವೇ, ತಾವತ್ ತಾಂ ನೋಪಾಗಚ್ಛತ್, ತತಃ ಸುತಸ್ಯ ನಾಮ ಯೀಶುಂ ಚಕ್ರೇ|