YouVersion Logo
Search Icon

Matiyu 1

1
Rishi Yesu Kristi
(Luka 3:23-38)
1Abane si rishi na Yesu Kristi#1:1 Kristi. Unju Mbahelene, a bae baa, Kristos, ti imbyi-yi baa, awu ti a shin wu kindob, ko iki be, Unde wu ti Rimam tsab ti wu u nae ukwe.. Awu si umbae Dawuda. Dawuda ama si umbae Ibrahim.
2Ibrahim mbae Ishaku, Ishaku mbae Yakubu, Yakubu mbae Yawuda ti ameinja-wu. 3Yawuda mbae Perezi ti Zera, iya-ba si Tamar. Perezi mbae Heziron. Heziron mbae Ram. 4Aram mbae Aminadab, Aminadab mbae Nashon, Nashon mbae Salmon. 5Salmon mbae Bowazi, iya-wu si Rahaba. Bowazi mbae Obed. Iya Obed si Ruti. Obed mbae Jese. 6Jese mbae Ukwe Dawuda.
Dawuda mbae Solomon, iya-wu si uwa Uriya. 7Solomon mbae Rehobowam, Rehobowam mbae Abija, Abija mbae Asaf. 8Asaf mbae Jehoshafat, Jehoshafat mbae Joram, Joram mbae Uziya. 9Uziya mbae Jotam, Jotam mbae Ahazi, Ahazi mbae Hezekiya. 10Hezekiya mbae Manase, Manase mbae Amon, Amon mbae Josiya. 11Josiya mbae Jekoniya ti ameinja-wu kiye ti ande ti rika ci anyisu Isirela u ye pu ba ru yi uten ti Babila.
12Kiye ti anyisu Isirela ta uwae uten ti Babila, Jekoniya ru ka mbae Sheyatiyel. Sheyatiyel mbae Zerubabel. 13Zerubabel mbae Abiyud, Abiyud mbae Eliyakim, Eliyakim mbae Azor. 14Azor mbae Zadoki, Zadoki mbae Akim, Akim mbae Eliyud. 15Eliyud mbae Eleyazar, Eleyazar mbae Matan, Matan mbae Yakubu. 16Yakubu ama mbae Yusufu ti si ubaen Mberimu ti mbae Yesu ti a ku kunn wu baa, Unde ti Rimam Tsab Tsi.
17Kumbub rishi ti sa ti kiye Ibrahim ru ba kiye Ukwe Dawuda si rijwe asu inje. Kumbub rishi ti sa kiye Ukwe Dawuda ru ba kiye ti a ye pu anyisu Isirela ru yi uten ti Babila ka rijwe asu inje ama. Nwunn kiye ti a pu anyisu Isirela tso yi Babila ru ba kiye ti a mbae Awu ti Rimam Yerkukob si kumbub rishi ka rijwe asu inje.
Itimbae na Yesu Kristi
(Luka 2:1-7)
18Fengo ti a mbae Yesu Kristi ta ri. Yusufu ye sam Mberimu iya Yesu, amaa, ti ti aba baen-ba atso khika be Kusung Rimam nda Mberimu kyaen rishwu. 19Ubaen-wu Yusufu si unde ti kubenti, amaa, awu ku sha-wu ti awu u pyir ira Mberimu u nda wu rikwae ti wae uwe ande be. Ikyaen yine awu nde fengo ti awu u fxae ribaen-wu te Mberimu yi uwae kitam. 20Amaa, isim ti awu kab mam pu wu ira yine uwae utob-wu, atom Rimam iki ru ba tu wu uwae kurwa u ri te wu baa, “Yusufu, umbae Dawuda, kyen-fu ikyenricwu be. Mbe Mberimu, ikyaen ti, rishwu ti awu kyaen ne, Kusung Rimam ti nda wu rishwu yi. 21Awu u mbae umbae ti urom, afu u fwa rinyi-wu baa Yesu#1:21 Yesu Imbyi rinyi Yesu baa, unde ti nwangru., ikyaen ti, awu ti u nwangru ande-wu uwae ikentitibi-ba.” 22Iken yine meme nde ikyaen ti ayi ā kumunn ira ti Rimam ri ti kute yi unju na unde wu ti ku ya iskin ira-wu baa, 23“Ni nung! Mbawandab iki u kyaen rishwu u mbae umbae ti urom, ama a u fwa rinyi-wu baa, Emanuwel, ti imbyi-yi baa, Rimam som te ti.”
24Isim ti Yusufu shwu kicwag, awu nde pangma ti atom Rimam ri te wu u ka mbe uwa-wu Mberimu. 25Awu nae te-wu Mberimu be, se isim ti awu mbae pu wu umbae-wu, ama awu fa rinyi umbae wu baa, Yesu.

Currently Selected:

Matiyu 1: kubNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy