Lingjili Matthew 3
SUS1816

Lingjili Matthew 3

3
SURA III.
1Na lochaë ma John chungehama fa, a nacha Allah cha fe falla Judea wula é,
2A nacha falla, Wocha yunobië lu: katukung arriana mankgania a makorreche.
3Katukung atang nang yi a dure Esaias falla nu nachang ma, a to nang, falla, Chulumangmo cha chwi wula é, Wo cha Mankga cha kira bah kifangi, wo cha acha kiraë rafalla tingching.
4Awa mazoh‐ze niuchume chabbe ra nu na atang John be, ning kongque cha tegifiling ji lu a liching jië ra: ning acha dong‐ze nu na neri ning kumi.
5Na yangji ma Jerusalem siga a chong, ning Judea biring, ning boche biring Jordan rabi‐lingche,
6Awa é nacha chungcha a chong Jordan é, é, nu dinge écha yunobië.
7Konnong a to Phariseeë wiachi toh ning Sadduseeë é fache acha chungchade, a falla é be, O bochemazeë‐zi, ngde a falla wo be, wo cha gi chonnae niara, nachang fama?
8Awa wo cha bogië ramini nachang na lang yunobië lu fe ra.
9Ning wo na mah niucha‐zah falla fe ra wokang be, Abraham muchu fafe na ra: katukung ng nang falla wo be, Allah fata yi gemeë mafinde dië ra Abraham be.
10Awa ning sonnong behra zahche wurië billi ma: fe nachang ra wuri o wuri nachang muh bogi fangi ramini, a fong ma, ning a rawoli teh.
11Ng, nondi ra, wo chung chama yeh ra boniae‐maserra ma: konnong nachang fama ng chambi ra na choro‐cho pissa ng be, nachang cha sangkirrië ng muh noi a channe fe ra: atang wo chungehama Allah cha Beri ra ning teh na:
12Nachang cha kabangji na a belachae é, a nacha fama acha bangchi qui biringde makohma, ning acha malung mallangma kingki qui, konnong a leggi gangma tehra nachang muh chubengma.
13Na yangji ma Isua kelli Galilee ning a fa Jordan John chang, a cha chungcha a chong.
14Konnong John a rachonno, a nacha falla, Ng wama é chong é cha ng chungcha, ning étang fama ng chang?
15Awa Isua rating a nacha falla a be, A lu na ki korre; katukung yi ki a lang muchu be, langnia biring ninga fe ra, Na chambi ra a nacha a lu.
16Awa Isua, a to nu chungcha, te rating chingme yeh: awa, bo, kore nu rabiche a be, a nacha Allah cha Beri toh, a gurro a maninga gobe ra, a nacha docha a chungma:
17Awa, boh, chwi kore ra, a nacha falla, Yi na ngbe marafang‐Di, nachang na fangche ng ma.

first published by the Church Missionary Society in 1816

Learn More About Lingjili Matthew ki nache 1816