Thi thiên 66
BPT

Thi thiên 66

66
Ca ngợi Chúa vì những việc // cao cả Ngài làm
Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca ngợi.
1Hỡi cả trái đất, hãy reo vui cho Thượng Đế.
2Hãy ca ngợi uy danh của Ngài!
Hãy ca ngợi Ngài.
3Hãy thưa cùng Chúa rằng,
“Các công việc Ngài làm thật lạ lùng!
Vì quyền năng cao cả Ngài,
các kẻ thù đều phải phục tùng Ngài.
4Cả đất thờ phụng Ngài
và ca ngợi Ngài.
Chúng hát khen danh Ngài.”
Xê-la
5Hãy đến xem điều Thượng Đế
đã làm,
những việc kỳ diệu Ngài thực hiện cho con người.
6Ngài hóa biển ra đất khô#Ngài hóa biển ra đất khô 66:6 Phép lạ nầy do Mô-se thực hiện ở Hồng hải. Xem Xuất 14..
Người ta đi bộ qua sông#Người ta đi bộ qua sông 66:6 Hay “Người ta đi bộ qua nước.” Đây có lẽ ám chỉ việc dân Ít-ra-en băng qua sông Giô-đanh được chép trong Giôs 3:14-17..
Chúng ta hãy hát mừng
vì công việc Ngài làm.
7Chúa dùng quyền năng cai trị
đời đời.
Ngài trông chừng các dân
để chúng không chống nghịch Ngài.
Xê-la
8Hỡi các dân, hãy ca ngợi Thượng Đế chúng ta;
hãy lớn tiếng hát khen Ngài.
9Ngài bảo vệ mạng sống chúng ta,
trông nom chúng ta.
10Lạy Thượng Đế, Ngài đã thử chúng tôi;
Ngài đã luyện chúng tôi như luyện bạc.
11Chúa khiến chúng tôi sập bẫy,
chất gánh nặng trên chúng tôi.
12Ngài để kẻ thù đè đầu cỡi cổ chúng tôi.
Chúng tôi đi qua lửa và lụt lội,
nhưng Chúa đưa chúng tôi đến nơi tốt lành.
13Tôi sẽ mang của lễ thiêu vào đền thờ Chúa.
Tôi sẽ thực hiện điều tôi hứa,
14là những điều tôi cam kết đang khi gặp khốn khó.
15Tôi sẽ mang cho Ngài súc vật mập béo,
dâng cho Ngài chiên, bò đực và dê đực.
Xê-la
16Tất cả những ai kính sợ Chúa, hãy đến nghe,
ta sẽ cho các ngươi biết điều Chúa đã làm cho ta.
17Miệng tôi kêu cầu cùng Thượng Đế
và lưỡi tôi hát ca ngợi Ngài.
18Nếu lòng tôi có chứa điều ác,
chắc hẳn Chúa sẽ không nghe tôi.
19Nhưng Thượng Đế đã nghe;
Ngài nhận lời khấn nguyện tôi.
20Chúc tụng Thượng Đế
vì Ngài không bỏ ngoài tai lời cầu nguyện tôi
hay rút lại tình yêu Ngài đối với tôi.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.