Thi thiên 36:3

Thi thiên 36:3 BPT

Lời nói chúng nó toàn là gian ác dối gạt; chúng không còn khôn ngoan hay nhân đức nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share