Thi thiên 133
BPT

Thi thiên 133

133
Tình yêu của dân Chúa
Bài ca khi đang đi lên thờ phụng Do Đa-vít sáng tác.
1Khi con dân Chúa cùng chung sống trong hoà thuận thật rất tốt đẹp.
2Giống như dầu thơm đổ lên đầu thầy tế lễ chảy xuống râu.
Chảy xuống râu A-rôn
và chảy lên cổ áo người.
3Như sương trên núi Hẹt-môn
rơi xuống các đồi quanh Giê-ru-sa-lem.
Đó là nơi hưởng phước lâu dài
của Chúa cho đến đời đời.